Jaunākais/-ā DevOps inženieris/-e

Junior DevOps Engineer

WorkingDay Latvia klients – 3S Money Club (3s.money) sniedz tiešsaistes banku pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Uzņēmums atbalsta klientu starptautiskos un vietējos maksājumus, izmantojot paplašinātu korespondentu tīklu. Uzņēmumam ir klienti vairāk nekā 190 valstīs un uzņēmējdarbības veidi, kuriem uzņēmums palīdz, ir importētāji un eksportētāji, digitālo pakalpojumu sniedzēji, holdinga sabiedrības, finanšu iestādes u.c. Uzņēmumam, kura galvenā mītne atrodas Londonā, ir biroji arī Luksemburgā, Amsterdamā un Dubaijā.

Uzņēmuma bizness strauji paplašinās un komandai Rīgas birojā tiek aicināts pievienoties Jaunākais/-ā DevOps inženieris/-e.

A client of WorkingDay Latvia – 3S Money Club (3s.money) is an online banking service for cross-border businesses. The company support clients international and local payments through extended correspondent network. The company has clients from over 190 countries and the types of businesses that company assist: importers and exporters, digital service providers, holding companies, financial institutions, etc. The company, headquartered in London, also has offices in Luxembourg, Amsterdam and Dubai.

The company’s business is expanding rapidly and for the Riga office is looking for Junior DevOps Engineer.

Galvenās atbildības:

Major accountabilities:

 • Web App izvietošana, uzraudzība, dublēšana un uzturēšana uzņēmuma mākoņa vidē;
 • darbinieku sistēmu piekļuves konfigurācija un pārvaldība;
 • mākoņa resursu īpašumtiesību noteikšana un to pārvaldība;
 • kultūras un automatizācijas izveide, lai droši un uzticami konfigurētu, izvietotu un palaistu korporatīvās lietojumprogrammas, ierīces un pakalpojumus.

 • Web App deployment, monitoring, backup & maintenance in the company cloud-based environment
 • Employee endpoints configuration and management
 • Establishing ownership of the cloud resources and its management
 • Establishing culture and automations to securely and reliably configure, deploy and run corporate applications, devices and services

Ikdienā būs saskare ar:

Operational stack:

 • AWS, mazliet Azure;
 • SQL pamata līmenī un Mongo (izvietošana un veiktspējas regulēšana);
 • Linux (Ubuntu/Centos), bash skriptēšana, PowerShell pamati;
 • Git (konvejeri un CICD);
 • MacOS/Windows; Azure AD, Office356, Exchange e-pasta serveri.

 • AWS, with a bit of Azure;
 • Basic knowledge of SQL and Mongo (deployment and performance tuning)
 • Linux (Ubuntu/Centos), bash scripting, PowerShell basics
 • Git (Pipelines and CICD)
 • MacOS/Windows; Azure AD, Office356, Exchange mail server

Tiek sagaidīta:

Is expected:

 • 1-3 gadu darba pieredze DevOps amatā;
 • pieredze Linux OS un/vai MacOS administrēšanā;
 • zināšanas par mākoņvides izveidi un darbību (vismaz teorētiskas);
 • ļoti labas angļu valodas prasmes;
 • vēlme apgūt jaunas lietas;
 • augsta atbildības un pašorganizācijas prasme.

 • 1-3 years of work experience in the position of DevOps
 • Experience in Linux OS and/or MacOS administration
 • Knowledge of setting up and operating a cloud environment (at least theoretical)
 • Fluent English
 • Desire to learn new things
 • High degree of responsibility and self-organization

Jebkurš no šiem būs plus:

Any of the following to be a plus:

 • Zabbix uzraudzības sistēma;
 • Intune, ABM;
 • Microsoft Power Automations.

 • Zabbix monitoring system
 • Intune, ABM
 • Microsoft Power Automations

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju ātri redzēt sava darba rezultātus reālajā dzīvē (1.nedēļas laikā);
 • ātrus izvietošanas ciklus (katru dienu) un nav bezjēdzīgu/absurdu uzdevumu;
 • iespēju realizēt savu potenciālu, profesionāli attīstīties un ietekmēt procesus strauji augošā uzņēmumā;
 • iegūt padziļinātas zināšanas un pieredzi devops procesos finanšu nozares biznesā
 • kļūt par daļu no starptautiskas vides profesionāļu komandas;
 • iespēju strādāt gan mūsdienīgā birojā Rīgas centrā, gan no mājām, elastīgu darba laiku un visu nepieciešamo aprīkojumu efektīvam darbam;
 • veselības apdrošināšanu;
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai un iepriekšējai pieredzei EUR 2500 – 3700 bruto.

 • Opportunity to quickly see the results of your work in real life (as quick as during first week)
 • Quick deployment cycles (daily) and no-nonsense dev tasks
 • Possibilities to realize your potential, develop professionally and influence processes in a fast-growing company
 • To gain in-depth knowledge and experience in devops processes in the financial industry business
 • Become a member of a multi-cultural team of professionals
 • Opportunity to work in a modern office in the centre of Riga, as well as from home, flexible working hours and all the necessary equipment for efficient work
 • Health insurance
 • Salary depending on qualifications and background EUR 2500 – 3700 gross.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011