Vadošais/-ā automatizācijas programmētājs/-a / Tehniskais/-ā eksperts/-e

Lead Automation Developer / Technical Officer

WorkingDay Latvia klients – 3S Money Club (3s.money) sniedz tiešsaistes banku pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Uzņēmums atbalsta klientu starptautiskos un vietējos maksājumus, izmantojot paplašinātu korespondentu tīklu. Uzņēmumam ir klienti vairāk nekā 190 valstīs un uzņēmējdarbības veidi, kuriem uzņēmums palīdz, ir importētāji un eksportētāji, digitālo pakalpojumu sniedzēji, holdinga sabiedrības, finanšu iestādes u.c. Uzņēmumam, kura galvenā mītne atrodas Londonā, ir biroji arī Luksemburgā, Amsterdamā un Dubaijā.

Uzņēmuma bizness strauji paplašinās un komandai Rīgas birojā meklē pieredzējušu Vadošo automatizācijas programmētāju / tehnisko ekspertu/-i – atvērti domājošu programmatūras izstrādātāju vai sistēmu analītiķi ar vēlmi profesionāli augt, gatavu veidot tehnoloģiju ar savām rokām un ar interesi par starptautisko maksājumu un valūtas pasauli.

A client of WorkingDay Latvia – 3S Money Club (3s.money) is an online banking service for cross-border businesses. The company support clients international and local payments through extended correspondent network. The company has clients from over 190 countries and the types of businesses that company assist: importers and exporters, digital service providers, holding companies, financial institutions, etc. The company, headquartered in London, also has offices in Luxembourg, Amsterdam and Dubai.

The company’s business is expanding rapidly and for the Riga office is looking for an experienced Lead Automation Developer / Technical Officer who is an open minded software developer or system analyst with a desire to grow professionally and is ready to build smart technology with his own hands on it and is interested in the world of international payments and FX.

Galvenās atbildības:

Major accountabilities:

 • izstrādāt un ieviest sistēmas koncepcijas un integrācijas arhitektūru;
 • apzināt uzdevumam vispiemērotāko tehnoloģiju un ieviest to;
 • atbalstīt un uzlabot esošās sistēmas. Ja nepieciešams, nomainīt tās;
 • paveikt lietas pašam vai sadarbībā ar ārpakalpojumu sniedzējiem;
 • būt par starpnieku starp biznesu un izstrādātājiem veiksmīgai IT risinājumu nodrošināšanai;
 • sniegt IT atbalstu kolēģiem (instalēt datoru u.tml.), ja tas ir nepieciešams.

 • Design and implement system concepts and integration architecture
 • Identify best suitable technology for the task and implement it
 • Support and improve existing systems. Replace them, if and when necessary
 • Get stuff done with own hands or in cooperation with outsourcing partners
 • Act as a mediator between business and developers for successful IT solutions
 • Provide IT support to colleagues (install computer, etc.) if needed

Tiek sagaidīta:

Is expected:

 • vismaz 3 gadu darba pieredze programmēšanā kādā no šīm programmēšanas valodām: PHP/ JavaScript (Node.js)/ Python vai citā ar web programmēšanu saistītā valodā;
 • pieredze nelielā organizācijā, komandā vai sava patstāvīga attīstības pieredze;
 • aizrautība ar automatizāciju (iemaņas biznesa procesu modelēšanā un automatizēšanā);
 • atvērti domājoša un uz risinājumu meklējumiem vērsta personība.

 • At least 3 years of work experience in one of the following programming languages: PHP/ JavaScript (Node.js)/ Python or other web related development
 • Own standalone development experience or experience in a small team
 • Passion for automation (skills in business process modeling and automation)
 • Open minded and solution-oriented personality

Jebkurš no šiem būs plus:

Any of the following to be a plus:

 • zināšanas par šifrēšanu un tīkla drošības koncepcijām;
 • React / Vue.js/ TypeScript vai līdzīga frontend pieredze;
 • DevOps prasmes / pieredze;
 • ar datu bāzēm saistītas prasmes / zināšanas (MySQL, MongoDB).

 • Knowledge of encryption and network security concepts
 • React/ Vue.js/ TypeScript or similar frontend experience
 • DevOps skills/experience
 • Database-related skills/knowledge (MySQL, MongoDB)

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju ātri redzēt sava darba rezultātus reālajā dzīvē;
 • profesionāli attīstīties un ietekmēt procesus strauji augošā uzņēmumā;
 • iegūt padziļinātas zināšanas un pieredzi datu, maksājumu automatizācijas procesos;
 • kļūt par daļu no starptautiskas vides profesionāļu komandas;
 • iespēju strādāt kā mūsdienīgā birojā Rīgas centrā, tā no mājām, un visu nepieciešamo aprīkojumu efektīvam darbam;
 • veselības apdrošināšanu;
 • atalgojumu atkarībā no kvalifikācijas un iepriekšējās pieredzes EUR 3000 – 4000 bruto.

 • Opportunity to quickly see the results of your work in real life
 • To develop professionally and influence processes in a fast growing company
 • To gain in-depth knowledge and experience in data, payment automation processes
 • Become a member of a multi-cultural team of professionals
 • Opportunity to work in a modern office in the centre of Riga, as well as from home, flexible working hours and all the necessary equipment for efficient work
 • Health insurance
 • Salary depending on qualifications and background EUR 3000 – 4000 gross

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011