Eksperts/-e atbilstības jautājumos

Compliance Officer

WorkingDay Latvia klients – 3S Money Club (3s.money) sniedz tiešsaistes banku pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Uzņēmums atbalsta klientu starptautiskos un vietējos maksājumus, izmantojot paplašinātu korespondentu tīklu. Uzņēmumam ir klienti vairāk nekā 190 valstīs un uzņēmējdarbības veidi, kuriem uzņēmums palīdz, ir importētāji un eksportētāji, digitālo pakalpojumu sniedzēji, holdinga sabiedrības, finanšu iestādes u.c. Uzņēmumam, kura galvenā mītne atrodas Londonā, ir biroji arī Luksemburgā, Amsterdamā un Dubaijā.

Uzņēmuma bizness strauji paplašinās un komandai Rīgas birojā meklē pieredzējušu Ekspertu/-i atbilstības jautājumos, kas uzņemsies atbildību par informācijas apkopošanu, analizēšanu, strukturēšanu un glabāšanu par uzņēmuma klientiem, viņu biznesu un darbībām. Kas palīdzēs augstākās vadības komandai uzlabot un stiprināt kopējo AML / KYC funkciju un ieviest jaunus procesus, tehnoloģijas šajā jomā.

A client of WorkingDay Latvia – 3S Money Club (3s.money) is an online banking service for cross-border businesses. The company support clients international and local payments through extended correspondent network. The company has clients from over 190 countries and the types of businesses that company assist: importers and exporters, digital service providers, holding companies, financial institutions, etc. The company, headquartered in London, also has offices in Luxembourg, Amsterdam and Dubai.

The company’s business is expanding rapidly and for the Riga office is looking for an experienced Compliance Officer who will assume responsibility over gathering, analyzing, structuring and storing information about company clients, their business and activities. Who will assist the top management team with improving and strengthening the overall AML / KYC function and implementing new processes, technologies in this field.

Galvenie pienākumi:

Key duties:

 • kompleksa klientu un viņu saistīto personu AML / KYC pārbaužu veikšana;
 • visaptverošu klientu darījumu pārskatu veidošana un darījumu uzraudzīšana;
 • klientu profilu sagatavošana, uzturēšana un atjaunināšana, riska kategoriju novērtēšana;
 • katra soļa dokumentēšana klientu AML novērtēšanā un ziņošana par AML gadījumiem, būtisko faktu formulēšana, kas ietekmē klienta riska novērtējumu, AML gadījumu aizstāvēšana ar augstāko vadību;
 • saziņa ar korespondentu bankām jautājumos, kas saistīti ar klientu darījumu un citu saistītu lietu pārbaudi saistībā ar AML / KYC.

 • Complex AML / KYC checks of clients and their affiliated persons
 • Comprehensive review of clients’ transactions and transaction monitoring
 • Preparing, maintaining and updating client profiles, assessing risk categories
 • Documenting every step in AML assessment of clients and reporting on AML cases, articulating key facts that have impact on a client risk assessment, defending AML cases with senior management
 • Communicating with corresponding banks on issues related to AML / KYC checks of clients’ transactions and other related matter

Prasmes un kvalifikācija:

Skills and qualifications:

 • pārliecinoša pieredze AML / KYC un sankciju jomā;
 • zināšanas par AML / KYC procesiem finanšu organizācijās;
 • izpratne par to, kā darbojas starptautisks bizness;
 • prasme rast risinājumus sarežģītos un izaicinošos AML gadījumos;
 • uzmanība uz detaļām, spēcīgas analītiskās prasmes, kā arī spēja redzēt “plašāku ainu”;
 • labas sadarbības prasmes un neatlaidība komunikācijā ar citiem;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas.

 • Proven experience in AML / KYC and field of sanctions
 • Knowledge of AML / KYC processes in a financial institution
 • Understanding how international business works
 • Desire to solve problems and puzzle out complex/challenging AML cases
 • Attention to details, strong analytical skills as well as ability to see the ‘broader picture’
 • Good interpersonal skills and persistence in client communication
 • Fluent English

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespējas realizēt savu potenciālu, ietekmēt procesus, piedalīties uzņēmuma veidošanā;
 • kļūt par starptautiskas vides profesionāļu komandas locekli;
 • papildus apmācības un kvalifikācijas celšanas iespējas;
 • iespēju strādāt kā mūsdienīgā birojā Rīgas centrā, tā no mājām, un visu nepieciešamo aprīkojumu efektīvam darbam;
 • veselības apdrošināšanu;
 • atalgojumu EUR 2100 – 2600 bruto atkarībā no kvalifikācijas un iepriekšējās pieredzes.

 • Possibilities to realize your potential, influence processes and take a part in building the company
 • Become a member of a multi-cultural team of professionals
 • Additional training and professional development opportunities
 • Opportunity to work in a modern office in the centre of Riga, as well as from home, and all the necessary equipment for efficient work
 • Health Insurance
 • Salary EUR 2100 – 2600 gross depending on your qualification and background

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011