draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.04.2019
  A client of WorkingDay Latvia - Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 11000 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 2.3 billion.

  Company invites to join their team

  SYSTEM / REQUIREMENT ANALYST


  Your responsibilities and duties:

   • Responsible for client’s business requirements gathering and analysis;
   • Provides systems technical analysis and proposes solutions to cover client’s need;
   • Ensures designed solution compliancy to internal company standards and to payment industry requirements;
   • Payment schemes and industry regulatory documents monitoring and analysis in order to ensure systems compliancy;
   • Takes part in new product development, provides systems technical analysis and designs possible solutions;
   • Prepares business requirement document to the software developer (both – internal developers and external companies);
   • Communicates with software suppliers to find most efficient and cost effective solution;
   • Provides technical consultations and support for software developers and application testing and support specialists.

  The ideal candidate would have:

   • Knowledge and experience of card payments industry;
   • IT education or background;
   • Latvian, English fluent. Russian optional;
   • Experience to work in large/international and complex organization;
   • At least 3 years of successful experience as IT business analyst;
   • Excellent analytical skills;
   • Proven experience in system and business analysis and design.

  We will be happy to provide:

   • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team;
   • To be part of our business growth and to work with international projects;
   • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 2600 – 3500 gross;
   • Office in the very heart of Riga (Art Nouveau district).

  Why work at Worldline?

   Our success comes from strong skills, new ideas, diverse points of view and the energy of all women and men from Worldline. Not only do they represent our Human Capital, they are also key players in our success. We make managing our talents a major asset in the success of our business. But, at Worldline, we do more than just managing our talents. It is our top priority to involve them, inspire them, and develop them. In line with our guiding principle “Build your career and grow with us”, it is our mission to ensure that their potential can grow and flourish through the numerous development programs and career opportunities we offer.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients - Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste. "Mēs, Worldline, ik dienu nodrošinām savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, mūs tehnoloģiju eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās tiek veikts miljoniem ļoti svarīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline. Mūsu komanda ir paplašinājusies līdz 11000 darbiniekiem visā pasaulē, un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 2.3 miljardus eiro."

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai

  SISTĒMU / PRASĪBU ANALĪTIĶI


  Jūsu atbildība un pienākumi:

   • Atbildēt par klientu biznesa prasību apkopošanu un analīzi;
   • Veikt sistēmu tehnisko analīzi un piedāvāt risinājumus klientu vajadzību apmierināšanai;
   • Nodrošināt izstrādātā risinājuma atbilstību uzņēmuma iekšējiem standartiem un maksājumu nozares prasībām;
   • Novērot un analizēt maksājumu shēmas un nozari reglamentējošos dokumentus, lai nodrošinātu sistēmu atbilstību;
   • Piedalīties jaunu produktu izstrādē, veikt sistēmu tehnisko analīzi un izstrādāt iespējamos risinājumus;
   • Sagatavot biznesa prasību dokumentu programmatūras izstrādātājam (gan iekšējiem izstrādātājiem, gan ārējiem uzņēmumiem);
   • Komunicēt ar programmatūras piegādātājiem, lai atrastu visefektīvāko un rentablāko risinājumu;
   • Sniegt tehniskās konsultācijas un atbalstu programmatūras izstrādātājiem un lietotņu testēšanas un atbalsta speciālistiem.

  Ideālam kandidātam/-ei būtu jābūt:

   • Zināšanām un pieredzei maksājumu karšu biznesa nozarē;
   • IT izglītības bakalaura grādam vai līdzvērtīgai darba pieredzei un/vai sertifikātiem;
   • Teicamām latviešu un angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas, bet nav obligāti;
   • Darba pieredze lielā/ starptautiskā un kompleksā organizācijā;
   • Vismaz, 3 gadu veiksmīgai pieredzei IT biznesa analītiķa amatā;
   • Teicamām analītiskām prasmēm;
   • Atbilstošai pieredzei sistēmu un biznesa analīzē kā arī dizainā.

  Mēs labprāt piedāvāsim:

   • Dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu mērķtiecīgā un profesionālā komandā;
   • Kļūt par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādāt pie starptautiskiem projektiem;
   • Atbilstošu, stabilu atalgojumu no EUR 2600 – 3500 bruto, atkarīgu no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes;
   • Biroja atrašanās vietu Rīgas sirdī (Jūgendstila rajonā).

  Kādēļ ir vērts pievienoties Worldline komandai?

   Mūsu veiksmes pamatā ir prasmes, jaunas idejas, daudzpusīgs skatījums un enerģija no visiem cilvēkiem, kuri strādā Worldline. Viņi ne tikai pārstāv mūsu Cilvēku Kapitālu, bet ir arī galvenie spēlētāji mūsu panākumos. Mūsu talantu vadībai ir nozīmīga loma mūsu biznesa panākumos. Worldline, mēs darām vairāk nekā tikai pārvaldām savus talantus, mūsu galvenā prioritāte ir tos iedvesmot un attīstīt. Kopā ar mūsu pamatprincipu “Veido savu karjeru un audz kopā ar mums”, mūsu misija ir pārliecināties, ka cilvēku potenciāls var augt un uzplaukt, izmantojot daudzas programmas un karjeras iespējas, ko piedāvājam.

  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/worldline-latvia/sistemu-prasibu-analitikis-e/20794&NoButtons=true&popup=1