draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.03.2018
Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 9,400 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 1.5 billion.

As the European leader in the payments and transactional services industry Worldline is currently seeking to recruit a professional, energetic individual to join our team in Latvia as a


POS TESTER


Responsibilities include:
 • Working in Baltic testing team;
 • POS terminal testing, Terminal management SW testing, Mobile application testing - functional, regression, certifications and integrational testing with host authorization system and cashier registers;
 • Test plan and test cases’ development from BRD (business requirement document);
 • Collaboration with project managers and business/system analysts;
 • Work with test tools FIME, Collis;
 • Issue submission and management with software vendor using JIRA;
 • Test results reporting to software vendor or developer;
 • Investigating and resolving production incidents;
 • Production team support.


  Required Experience:
 • Experience in POS terminal testing - functional, regression;
 • Experience using Key loading tools and terminal management systems (KLM and TMS);
 • Good understanding of testing process and Software Delivery Life Cycle;
 • University degree in IT field or and practical experience in IT. Developers qualities would be a benefit (deeper knowledge of Oracle technologies, Linux would be a benefit);
 • Basic Windows and Unix/Linux platform knowledge;
 • Basic Oracle DB and SQL knowledge.


  Company Offer:
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team;
 • Competitive salary depending on your qualification and background;
 • Self-development and a pleasant work environment;
 • Office location: Riga.


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  „Worldline” ir neparasts uzņēmums ar gandrīz 45 gadu ilgu vēsturi, kuru veido tā darbinieku motivācija un entuziasms. Mēs, „Worldline”, ik dienu veicam un nodrošinām transakciju darījumus. Strādājot pie visas maksājumu procesa ķēdes, mūsu tehniskie eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās notiek miljoniem ļoti svarīgu darījumu starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Galveno uzmanību mēs pievēršam trijām darbības jomām: tirgotāju pakalpojumiem, mobilajiem un e-darījumu pakalpojumiem un finanšu pakalpojumiem, tostarp equensWorldline. Mūsu uzņēmumā strādā vairāk nekā 9400 cilvēku visā pasaulē, un aprēķinātie gada ieņēmumi ir 1,5 miljardi eiro.

  Būdams Eiropas līderis maksājumu un transakciju pakalpojumu nozarē Worldline aicina pievienoties savai Latvijas komandai profesionālu, enerģisku


  POS TESTĒTĀJU


  Pienākumos ietilpst:
 • darbs Baltijas testēšanas grupā;
 • POS termināļu testēšana, termināļu pārvaldības programmatūras testēšana, mobilo lietotņu testēšana — funkcionālā, regresīvā, sertifikācijas un integrācijas testēšana ar īpašnieka autorizācijas sistēmu un kases aparātiem;
 • testēšanas plānu un testa piemēru izstrāde no BRD (biznesa prasību dokuments);
 • sadarbība ar projektu vadītājiem un biznesa / sistēmu analītiķiem;
 • darbs ar testēšanas rīkiem FIME, Collis;
 • problēmu iesniegšana un pārvaldība ar programmatūras piegādātājiem, izmantojot JIRA;
 • testēšanas rezultātu paziņošana programmatūras piegādātājam vai izstrādātājam;
 • ekspluatācijas incidentu izmeklēšana un atrisināšana;
 • izstrādes grupas atbalstīšana.


  Vajadzīgā pieredze:
 • POS termināļu funkcionālās un regresīvās testēšanas pieredze;
 • Key loading rīku un termināļu pārvaldības sistēmu (KLM un TMS) lietošanas pieredze;
 • laba izpratne par testēšanas procesu un programmatūras piegādes dzīves ciklu (Software Delivery Life Cycle);
 • augstākā izglītība un praktiskā pieredze IT jomā. Programmētāja prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību (padziļinātas zināšanas par Oracle tehnoloģijām, Linux tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • pamatzināšanas par platformām Windows un Unix/Linux;
 • Oracle DB un SQL pamatzināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisku un interesantu darbu ambiciozā un profesionālā komandā;
 • Piedalīties mūsu uzņēmuma izaugsmē un strādāt pie starptautiskiem projektiem;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, kas ir atkarīgs no jūsu kvalifikācijas un pieredzes;
 • Personisko izaugsmi un patīkamu darba vidi;
 • Darba vietu birojā Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.