draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 09.01.2018
WorkingDay Latvia client - Vitabalans Oy - a Scandinavian pharmaceutical company represented in Latvia. The company's product range includes high quality prescription and non-prescription pharmaceuticals, as well as medical devices and food supplements.

We are looking for a

SALES AND MARKETING MANAGER


Main activities and responsibilities:

Sales and Marketing Management – planning and organizing sales and marketing activities according to the company's` strategy in cooperation with the company's` HQ. Following closely our customers’ and competitors’ activities in the market and plan own sales and marketing activities according to the market needs. Preparation of sales and marketing materials for sales team and customers. Planning of activities in different media for customers and consumers.

Human Resource Management – leading the sales team in the country and monitoring closely the sales results of the team (includes traveling in the country). Recruiting and training of the personnel. Motivating and coaching of the team. Job distribution management.

Administrative functions – administrative tasks and regular reporting to the company`s headquarters. Responsibility of handling local accounting materials. Following local laws and regulations.

Product management - to organize the flow of products in warehouses and order/stock balance, product storage conditions and expiration dates. Product life cycle management – making proposals for new and finished products.


Your profile:
 • Fluent in Latvian, English and Russian languages;
 • Hold a degree in business administration or natural sciences;
 • Previous experience in sales and marketing of pharmaceutical products, medical devices or food supplements;
 • Previous experience of planning and executing marketing and sales plans;
 • Previous managerial experience;
 • Result driven and goal oriented;
 • Sales oriented and ready to manage customer relationships;
 • Good organizational and communication skills;
 • High level of commitment to the development of the company.


  We offer:
  We offer you challenging tasks in a successful and international organization with motivated colleagues and a possibility to develop your own capabilities and modern equipment for performing the tasks.

  To apply, please send your CV to Andris Jansons:

  E-mail: andris.jansons@workingday.lv
  Phone for additional information:+371 29237199


  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - Vitabalans Oy - Skandināvijas farmācijas uzņēmums ar pārstāvniecību Latvijā. Uzņēmuma produktu klāstā ietilpst augstas kvalitātes recepšu un bezrecepšu medikamenti, kā arī medicīniskās ierīces un uztura bagātinātāji.

  Mēs meklējam


  PĀRDOŠANAS UN MĀRKETINGA VADĪTĀJU  Galvenie pienākumi:


  Pārdošanas un mārketinga vadība - Pārdošanas un mārketinga aktivitāšu plānošana un organizēšana saskaņā ar uzņēmuma stratēģiju, sadarbībā ar uzņēmuma galveno biroju. Rūpīga klientu un konkurentu darbības tirgū analīze un pārdošanas un mārketinga aktivitāšu plānošana saskaņā ar tirgus vajadzībām. Pārdošanas un mārketinga materiālu sagatavošana pārdošanas komandai un klientiem. Aktivitāšu plānošana dažādos medijos klientiem un patērētājiem.

  Personāla vadība – pārdošanas komandas vadība Latvijā un cieša pārdošanas komandas rezultātu uzraudzība (ietver ceļošanu pa valsti). Personāla atlase un apmācība. Komandas motivēšana un koučings. Uzdevumu sadalījuma vadība.

  Administratīvās funkcijas - Administratīvie uzdevumi un regulāri ziņojumi uzņēmuma galvenajam birojam. Atbildība par vietējo grāmatvedības materiālu apstrādi. Vietējo likumu un noteikumu ievērošana.

  Produktu pārvaldība - Organizēt produktu plūsmu noliktavās un pasūtījumu/krājumu līdzsvaru, produktu uzglabāšanas apstākļus un derīguma termiņus. Produktu dzīves cikla pārvaldība – izvirzīt priekšlikumus attiecībā uz jauniem un gatavajiem produktiem.


  Prasības:
 • Brīvi pārvalda latviešu, angļu un krievu valodas;
 • Grāds biznesa administrācijā vai dabas zinātnēs;
 • Iepriekšēja pieredze farmaceitisko produktu, medicīnisko ierīču vai uztura bagātinātāju tirdzniecībā un mārketingā;
 • Iepriekšēja pieredze mārketinga un pārdošanas plānu sagatavošanā un izpildē;
 • Iepriekšēja vadības pieredze;
 • Orientācija uz rezultātiem un mērķiem;
 • Pārdošanas prasmes un gatavība vadīt attiecības ar klientiem;
 • Labas organizatoriskās un komunikācijas prasmes;
 • Apņemšanās darboties uzņēmuma attīstības labā.


  Mēs piedāvājam:
  aizraujošus uzdevumus veiksmīgā un starptautiskā organizācijā ar motivētiem kolēģiem un iespēju attīstīt savas spējas, kā arī modernu aprīkojumu uzdevumu izpildei.

  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Andrim Jansonam!

  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29237199


  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr: 40003793545
  Licences nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/vitabalans/pardosanas-un-marketinga-vaditajs-a/20065&NoButtons=true&popup=1