draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 04.06.2019  A client of WorkingDay Latvia is an expert in software quality assurance – TestDevLab (www.testdevlab.com).The company works on products that reach over 1.5 billion people every day, realizing the promise of the clients to their own customers to obtain the best quality in software products.

  The company is seeking for Android Developer with Senior person attitude, experience and knowledge wise to join the significant project - to build, maintain sophisticated test framework. The framework supports many different languages and many different products, in this case we are looking for a person who can elaborate on the Android part.


  ANDROID DEVELOPER

  Key responsibilities:

   • Build Android applications (Java / Kotlin) based on SDK specifications, that can be used for automated testing purposes
   • Develop and build automation frameworks for Android applications and automated tests for regression test suites
   • Maintain and update automated test systems as functionality changes
   • Analyze failures and collaborate with other Software Engineers to ensure root cause is investigated
   • Mentor/coach and do code reviews for code written by other Android automation test engineers

  The company wants to hire you, if you:

   • Have strong knowledge of Android SDK, different versions of Android, and how to deal with different screen sizes
   • Familiarity with RESTful APIs to connect Android applications to back-end services
   • Strong knowledge of Android UI design principles, patterns, and best practices
   • Experience with offline storage, threading, and performance tuning
   • Knowledge of the open-source Android ecosystem and the libraries available for common tasks
   • Familiarity with cloud message APIs and push notifications
   • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
   • Familiarity with continuous integration

  It will be useful:

   • You don’t mind travelling from time to time
   • Knowledge of Kotlin

  You can expect to:

   • Work on interesting large-scale projects
   • Communicate very close with customer team
   • Constantly learn new tools and technologies
   • Financial support towards learning and development
   • Competitive salary range EUR 2100 – 4000 gross depending on skills
   • Benefits package (insurance, sports, conferences, events etc.)
   • Modern work environment with the latest hardware and software

  Be a part of something amazing! Be part of TestDevLab.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!


  You can obtain additional information by contacting Enija Cara:
  Phone: +371 26779869
  E-mail: enija.cara@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients ir programmatūras kvalitātes nodrošināšanas eksperts - TestDevLab (www.testdevlab.com). Uzņēmums strādā pie produktiem, kas katru dienu sasniedz vairāk nekā 1,5 miljardus cilvēku, realizējot klientu solījumu saviem klientiem iegūt vislabāko kvalitāti programmatūras produktos.

  Uzņēmums meklē Android izstrādātāju ar vecākā speciālista pieeju, pieredzi un zināšanām, lai piedalītos uzņēmumam nozīmīgā projektā, kur nepieciešams izveidot un uzturēt sarežģītu testu sistēmu. Sistēma atbalsta daudzas dažādas valodas un daudzus dažādus produktus, šajā gadījumā mēs meklējam speciālistu/- i, kas var izstrādāt Android daļu.


  ANDROID PROGRAMMĒTĀJS/-A

  Galvenie pienākumi:

   • izveidot Android aplikācijas (Java / Kotlin), pamatojoties uz SDK specifikācijām, kas var tikt izmantotas automatizētām testēšanas vajadzībām;
   • izstrādāt un veidot automatizācijas sistēmas Android lietojumprogrammām un automatizētus testus regresijas testiem;
   • saglabāt un atjaunināt automatizētās testēšanas sistēmas, mainoties funkcionalitātei;
   • analizēt kļūdas un sadarboties ar citiem programmēšanas inženieriem, lai noteiktu cēloni;
   • apmācīt / sniegt atbalstu un pārskatīt citu Android automatizācijas testēšanas inženieru paveikto.

  Uzņēmums vēlas Tevi savā komandā, ja:

   • Tev ir ļoti labas zināšanas par Android SDK, dažādām Android versijām un to, kā rīkoties ar dažādiem ekrāna izmēriem;
   • zināšanas par RESTful API, lai savienotu Android lietojumprogrammas ar back-end pakalpojumiem;
   • spēcīgas zināšanas par Android UI izstrādes principiem, modeļiem un labāko praksi;
   • pieredze bezsaistes glabāšanas, vītņu un veiktspējas regulēšanas jomā;
   • zināšanas par atvērtā pirmkoda Android ekosistēmu un bibliotēkām, kas pieejamas kopīgiem uzdevumiem;
   • zināšanas par mākoņa ziņojumu API un push paziņojumiem;
   • pieredzējuša lietotāja zināšanas par kodu versiju rīkiem, piemēram, Git;
   • zināšanas par nepārtrauktu integrāciju.

  Būs noderīgi:

   • iespēja laiku pa laikam ceļot darba vajadzībās;
   • Kotlin zināšanas.

  Tavi ieguvumi:

   • darbs ar interesantiem liela mēroga projektiem;
   • ļoti cieša sadarbība ar klienta komandu;
   • iespēja pastāvīgi apgūt jaunus rīkus un tehnoloģijas;
   • finansiāls atbalsts mācībām un attīstībai;
   • konkurētspējīgs atalgojums EUR 2100 - 4000 bruto, balstoties uz Tavām prasmēm;
   • papildus labumu grozs (apdrošināšana, sports, konferences, pasākumi u.c.);
   • moderna darba vide ar jaunākajām iekārtām un programmatūru.

  Esi daļa no kaut kā pārsteidzoša! Esi daļa no TestDevLab.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Eniju Caru:
  Tālrunis: +371 26779869
  E-pasts: enija.cara@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/testdevlab/android-programmetajs-a/20860&NoButtons=true&popup=1