draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.10.2019  A client of WorkingDay Latvia is a newly established international company that works in the telecommunication sector in Latvia and Lithuania.

  The company is inviting an experienced Procurement Manager to join their office in Riga due to the launch of new operations.


  PROCUREMENT MANAGER

  Responsibilities:

   • Daily communication with suppliers in Latvia and Lithuania
   • Determine the most advantageous procurement terms for the company
   • Submitted application gathering, analysis and presentation to the management
   • Preparation of procurement documentation, draft contracts and conclusions of agreements with a supplier
   • Processing, coordinating and optimizing product orders, and transport arrangements
   • Supplier work, product quality and deadline full monitoring cycle
   • Analysis of product stock
   • Keeping up with the latest trends and latest products
   • Preparation of needed reports to the company’s management

  Applicant requirements:

   • University degree
   • Experienced in working with procurement organizing and supplier seeking
   • Ability to analyze and control price demand
   • Active position in purchasing of goods, ability to keep a dialog, and work with suppliers
   • Precision when preparing documents, ability to work independently within strict deadlines
   • Proactive, goal-oriented personality with high self-motivation and good planning and organizational skills
   • Ability to show initiative
   • Proficiency in Latvian and English, knowledge of Russian will be considered as an advantage
   • Proficient computer skills (MS Office)
   • Flexible working attitude and ability to work in a dynamic environment

  Company offers:

   • Open and friendly colleagues, interesting work and international experience
   • Monthly gross salary starting from EUR 2500 to 2800, depending on the previous work experience and professional skills, as well as a reward system based on achieved results
   • Personal and professional growth opportunities in a fast-growing company
   • Health insurance after the probationary period

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ineta Mazūre
  Phone: +371 29212890
  E-mail: ineta.mazure@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients ir jaundibināts starptautisks uzņēmums, kas darbojas telekomunikāciju jomā Latvijā un Lietuvā.

  Līdz ar darbības uzsākšanu, uzņēmums darbam Rīgas birojā aicina pievienoties pieredzējušu


  IEPIRKUMU VADĪTĀJU/-I

  Darba pienākumi:

   • komunicēt ar piegādātājiem Latvijā un Lietuvā;
   • noteikt uzņēmumam izdevīgākos iepirkumu darījumu nosacījumus;
   • apkopot un analizēt iesniegtos piedāvājumus, prezentēt vadībai;
   • sagatavot iepirkumu dokumentāciju, sastādīt līguma projektus, noslēgt vienošanos ar piegādātājiem;
   • noformēt, koordinēt un optimizēt produktu pasūtījumus, organizēt transportu;
   • uzraudzīt piegādātāju darbu, produktu kvalitāti un termiņus;
   • analizēt produktu krājumus;
   • regulāri izzināt tirgus tendences un jaunākos produktus;
   • sagatavot nepieciešamās atskaites uzņēmuma vadībai.

  Prasības kandidātam:

   • pabeigta augstākā izglītība;
   • vairāku gadu iepriekšēja darba pieredze iepirkumu organizēšanā un piegādātāju attīstīšanā;
   • spēja analizēt un kontrolēt cenu pieprasījumus;
   • aktīva pozīcija preču iepirkšanā, prast veidot dialogu un darbu ar piegādātājiem;
   • precizitāte dokumentu sagatavošanā, spēja strādāt individuāli, stingri ievērojot termiņus;
   • proaktīva, uz rezultātiem orientēta personība ar augstu pašmotivāciju, un labām plānošanas un organizatoriskajām spējām;
   • spēja uzņemties iniciatīvu;
   • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, krievu valodas zināšans tiks uzskatītas par priekšrocību;
   • ļoti labas datorlietotāja prasmes (MS Office);
   • elastīga pieeja darbam un spēja darboties dinamiskā vidē.

  Uzņēmums piedāvā:

   • atvērtu un draudzīgu kolektīvu, interesantu darbu un starptautisku pieredzi;
   • mēneša bruto atalgojumu sākot no EUR 2500 līdz 2800, atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un profesionālajām iemaņām, kā arī uz rezultātiem balstītu piemaksu sistēmu;
   • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
   • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inetu Mazūri:
  Tālrunis: +371 29212890
  E-pasts: ineta.mazure@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/telekomunikaciju-uznemums/iepirkumu-vaditajs-a-procurement-manager/21087&NoButtons=true&popup=1