draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 17.01.2020
  A client of WorkingDay Latvia - an international company, that is a world leader in global transportation industry.

  Company is looking for

  INFORMATION SECURITY OFFICER


  As Information Security Officer (ISO) you will be responsible to ensure appropriate controls are in place for the security of information assets. The ISO safeguards information by seeing that security risks are identified, assessed and accurately reported. Additionally, the ISO is charged with ensuring local procedures and activities comply with all regulatory requirements and internal company policies, procedures, guidelines and standards. The ISO is the center of competence for Information Security providing an advisory services role and acting as the focal point for security compliance related activities and responsibilities in Companies Scandinavia and Baltic region.

  Your responsibilities:

   • Maintain regional Information Security Framework and underlying policies, procedures, standards and guidelines in close collaboration with company global IS/IT organization
   • Take the lead on developing, maintaining and updating the regional Information Security Strategy and Information Security Program
   • Actively ensure appropriate administrative, physical and technical safeguards are in place to protect information assets from internal and external threats
   • Identify, introduce and implement appropriate procedures, including checks and balances, are in place to test these safeguards on a regular basis
   • Conduct and complete periodically reviews and audits as required engaging both internal and external resources
   • Ensure that disaster recovery and emergency operating procedures are in place and tested on a regular basis
   • Ensure effective staff training programs are in place to increase security awareness

  You will be a great part of our team if you:

   • Strong background in Information security or IT infrastructure (> 3 years)
   • Experience with Microsoft security products and solutions
   • Independently planning and organizing ISO tasks
   • Communication and negotiation skills
   • Solution oriented and motivated to achieve success
   • Team player attitude and self-governing personality
   • Good communication skills – spoken/written English

  Being part of company means:

   • Great work environment in a modern office with professional and friendly colleagues
   • Training opportunities and all the support for you to grow professionally
   • Competitive salary EUR 3500 - 4500 gross, depending on your qualification and background
   • Health insurance and other benefits
   • Internal Activity Club, teambuilding events, and other social activities

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas ir pasaules līderis globālo pārvadājumu jomā.

  Uzņēmums aicina pievienoties

  INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS VADĪTĀJU


  informācijas drošības vadītājs/-a (ISO) Jūs būsiet atbildīgs/-a par atbilstošas kontroles nodrošināšanu informācijas resursu drošībai. Jūs aizsargāsiet informāciju, pārliecinoties, ka drošības riski ir identificēti, novērtēti un precīzi atspoguļoti. Turklāt Jūsu pienākumos ir nodrošināt, lai lokālās procedūras un darbības atbilstu visām normatīvajām prasībām un uzņēmuma iekšējai politikai, procedūrām, vadlīnijām un standartiem. Jūs būsiet persona informācijas drošības jautājumos, sniedzot konsultācijas un ekspertīzi un izglītojot lietotājus IT drošības jautājumos uzņēmumos Skandināvijas un Baltijas reģionos.

  Jūsu atbildības:

   • uzturēt reģionālo informācijas drošības sistēmu un ar to saistīto politiku, procedūras, standartus un vadlīnijas, sadarbojoties ar uzņēmuma globālo IS / IT organizāciju;
   • uzņemties vadību reģionālās informācijas drošības stratēģijas un informācijas drošības programmas izstrādē, uzturēšanā un atjaunināšanā;
   • pastāvīgi nodrošināt atbilstošus administratīvos, fiziskos un tehniskos aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu informācijas resursus no iekšējiem un ārējiem draudiem;
   • noteikt un ieviest atbilstošas procedūras un pārbaudes, lai regulāri pārbaudītu aizsardzības un drošības līmeni;
   • veikt un aizpildīt periodiskus pārskatus un revīzijas, iesaistot gan iekšējos, gan ārējos resursus; • nodrošināt, lai ārkārtas situāciju novēršanas un kritisko operāciju nodrošināšanas plāns tiktu uzturēts un regulāri pārbaudīts;
   • nodrošināt efektīvas personāla apmācības programmas, lai palielinātu izpratni par informācijas drošību.

  Jums būtu jāpiemīt:

   • nozīmīgai iepriekšējai pieredzei informācijas drošības jomā vai IT infrastruktūrā (> 3 gadi);
   • pieredzei darbā ar Microsoft drošības produktiem un risinājumiem;
   • spējai patstāvīgi plānot un organizēt ISO uzdevumus;
   • orientācijai uz risinājumiem un motivācijai gūt rezultātus;
   • pārliecināšanas un argumentēšanas prasmēm;
   • spējai strādāt komandā un stresa noturībai darba pienākumu izpildē;
   • labām komunikācijas prasmēm angļu valodā, gan rakstiski, gan mutvārdos.

  Ieguvumi, pievienojoties uzņēmumam:

   • lieliska darba vide modernā birojā, kā arī profesionāli un draudzīgi kolēģi;
   • apmācību iespējas un viss nepieciešamais profesionālajai izaugsmei;
   • konkurējošs atalgojums no EUR 3500 – 4500 bruto, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes;
   • veselības apdrošināšana un citi labumi;
   • dažādi komandas veidošanas un saliedēšanas pasākumi un citas ārpusdarba aktivitātes.

  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/informacijas-drosibas-vaditajs-a/21188&NoButtons=true&popup=1