draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.03.2018


WorkingDay Latvia client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.

In our IT development centre in Riga we are building world class IT systems and applications for:
Consumer Loans
Lending Platforms
Payment Processing
Personal Budgeting
Anti-fraud and Risk Management


To support our international business units, we are looking for a


SENIOR QA AUTOMATION ENGINEER


Our solutions rely heavily on the automation of credit applications and processing without human interaction. The main challenge is to ensure the web interface, back-office, as well as both desktop and mobile applications are integrated seamlessly together and with various 3rd party solutions. Currently our IT development team consists of over 100 progressive IT specialists in multiple locations. And we are looking to add additional experts to our family.


Our environment is representative of that:

 • We’re 'passionate' about development, continuous, test driven;
 • We have a big respect for employees private space and time;
 • We operate a laid back environment;
 • We embrace everything Scrum and Agile;
 • We encourage developers to carry out research;
 • We coach, train and certify as part of our continuous improvement ethos;
 • We’re proud advocates for the production of quality software;
 • We offer stress release tools such as Xbox and other toys.


  As Senior QA Automation Engineers you will perform testing and quality assurance throughout the development of our products and collaborate with multiple teams across the organisation. You will greatly influence the quality levels of our products and have an important role within the operation and QA Community.

  Responsibilities:
 • Work alongside Developers, Scrum Masters and product teams in an agile approach, to proactively improve the software quality of our products;
 • Creation and execution of tests at both functional and non-functional levels;
 • Operation and creation of test automation components;
 • Provide test metrics relating to test progress and product quality levels;
 • Take an active role in the QA Community working on initiatives that bring improvements to the wider IT Communities;
 • Mentor others in the use of internal QA tools and processes;
 • Proactively Solve and debug problems that occur during testing activities.


  Experience:
 • More than 5 years QA testing experience;
 • At least 2 years (everyday use) experience of Java based languages and at least 2 years’ experience operating test automation frameworks;
 • Experience with automation of web services;
 • Comprehensive understanding of BDD, ATDD testing approaches, Cucumber, JBehave, easyb, Groovy;
 • Tools experience - Cucumber, Fitnesse, AccuREST, Selenium, Geb, Docker, Jenkins, Jmeter;
 • Experience in test automation of functional and non-functional test requirements;
 • Worked with ambitious and strong business teams bringing automation for challenging and modern e-Business projects in agile/scrum teams;
 • Good level of understanding of a variety of testing methodologies including BDD, ATDD, Risk based testing;
 • Excellent written and spoken English.


  Why join us:

 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  Please, send Your CV and application letter to Ieva Pilskalliete:

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.

  Mūsu IT izstrādes centrā Rīgā veidojas pasaules līmeņa IT sistēmas un lietojumprogrammas:
  Patēriņa kredītiem
  Kreditēšanas platformām
  Maksājumu apstrādei
  Personīgā budžeta plānošanai
  Krāpšanas novēršanai un riska vadībai


  Lai sniegtu papildu atbalstu mūsu starptautiskajām komandām, mēs meklējam

  VECĀKO KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS AUTOMATIZĀCIJAS INŽENIERI


  Mūsu risinājumi lielā mērā ir balstīti uz kredīta pieteikumu un apstrādes automatizāciju bez cilvēka līdzdalības. Galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai tīmekļa saskarne, backoffice, kā arī datora un mobilās lietotnes tiek nevainojami integrētas savā starpā un dažādos trešo pušu risinājumos. Šobrīd mūsu IT programmētāju komandu veido vairāk kā 100 progresīvu IT speciālistu dažādās darbības vietās. Mēs vēlamies pievienot mūsu komandai jaunus speciālistus.

  Mūsu darba vide:

 • Mūs aizrauj nepārtraukta, uz testēšanu balstīta izstrāde.
 • Mēs cienām darbinieku privāto telpu un laiku.
 • Mēs darbojamies brīvā vidē.
 • Mēs strādājam ar Scrum un Agile.
 • Mēs rosinām programmētājus veikt izpēti.
 • Mēs trenējam, apmācām un sertificējam, jo ticam nepārtrauktai attīstībai.
 • Mēs lepojamies ar kvalitatīvi izstrādātu programmatūru.
 • Mēs piedāvājam atbrīvoties no stresa, izmantojot Xbox un citas spēles.

  Kā vecākais/-ā kvalitātes nodrošināšanas automatizācijas inženieris/-e Jūs veiksiet testēšanu un kvalitātes nodrošināšanu visā mūsu produktu izstrādes gaitā un sadarbosieties ar dažādām mūsu organizācijas nodaļām. Jūs lielā mērā ietekmēsiet mūsu produktu kvalitātes līmeni un spēlēsiet svarīgu lomu uzņēmuma darbībā ar kvalitātes nodrošināšanā.

  Darba pienākumi:
 • Darbs ar izstrādātājiem, Scrum meistariem un spējās izstrādes produktu komandām mūsu produktu programmatūras kvalitātes uzlabošanai;
 • Testu izstrāde un izpilde gan funkcionālajā, gan nefunkcionālajā līmenī;
 • Testēšanas automatizācijas komponentu lietošana un izstrāde;
 • Testēšanas metrikas nodrošināšana saistībā ar testēšanas progresa un produktu kvalitātes līmeni;
 • Aktīva dalība kvalitātes nodrošināšanas jomā, strādājot ar iniciatīvām, kas uzlabo plašākas IT kopienas;
 • Citu pušu konsultēšana par iekšējās kvalitātes nodrošināšanas rīkiem un procesiem;
 • Testēšanas aktivitātēs klātesošo problēmu proaktīva risināšana un atkļūdošana.


  Pieredze:
 • Vairāk nekā 5 gadu pieredze kvalitātes nodrošināšanas testēšanā;
 • Vismaz 2 gadu (ikdienas lietošanas) pieredze darbā ar Java programmēšanas valodām un vismaz 2 gadu pieredze testu automatizācijas jomā;
 • Pieredze tīmekļa pakalpojumu automatizācijā;
 • Vispusīgas zināšanas par BDD, ATDD testēšanas metodēm, Cucumber, JBehave, easyb, Groovy;
 • Pieredze darbā ar tādiem rīkiem kā Cucumber, Fitnesse, AccuREST, Selenium, Geb, Docker, Jenkins, Jmeter;
 • Pieredze funkcionālo un nefunkcionālo testa prasību testēšanas automatizācijā;
 • Iepriekšēja sadarbība automatizācijas jomā ar mērķtiecīgām un spēcīgām uzņēmējdarbības komandām darbā ar izaicinājumu pilniem un mūsdienīgiem e-uzņēmējdarbības projektiem spējās/scrum izstrādes komandās;
 • Laba izpratne par dažādām testēšanas metodēm, tostarp par BDD, ATDD, uz riskiem balstītu testēšanu;
 • Izcilas angļu valodas zināšanas runā un rakstos.


  Kāpēc pievienoties mums:

 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!


  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/vecakais-a-kvalitates-nodrosinasanas-automatizacijas-inzenieris-e/20209&NoButtons=true&popup=1