draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 09.04.2018
WorkingDay Latvia client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.

To support our international business units, we are looking for a


SENIOR FINANCIAL ANALYST


About the position / responsibilities:
 • Participate in the development of the Group's budgeting toolset (process and system requirements definition, design and implementation)
 • Perform financial modeling to support business case analysis for new product roll outs, new market entries, etc in close co-operation with product owners and countries
 • Take active part in Group M&A transactions including performing target company due diligence, financial modeling of potential development scenarios and their effect on group financial results after the acquisitions
 • Perform project and business valuation
 • Provide the company management and the relevant department heads with budget performance analysis, explaining the results
 • Analyze financial data and prepare consolidated reports
 • Develop and document business processes and accounting policies to maintain and strengthen internal controls
 • Maintain and improve the budget templates and other technical solutions
 • Participate in the accounting control and cost allocation
 • Support month-end and year-end close processes
 • Prepare Financial information for external users (rating agencies, banks, investors, etc.)


  Skills and experience required:
 • University degree in Finance, Accountancy or equivalent
 • At least 3 years experience in the Financial field in a similar position
 • Successful experience in financial analysis, modeling, project and business valuation
 • Demonstrated analytical and problem solving skills
 • Corporate accounting experience, including overheads and payroll
 • Diligent with strong attention to detail
 • Ability to manage competing priorities within tight deadlines
 • Strong interpersonal and leaderships skills
 • SQL expertise will be considered as an advantage
 • Highly proficient in Excel and other MS Office applications
 • Fluent Latvian and English


  Why join us:
 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  Please, send Your CV and application letter to Inese Berzabinde:

  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: +371-29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.

  Lai sniegtu papildu atbalstu mūsu starptautiskajām komandām, mēs meklējam


  VECĀKO FINANŠU ANALĪTIĶI


  Par amatu / darba pienākumiem:
 • Piedalīties Grupas budžeta veidošanas rīku komplekta izstrādē (procesa un sistēmas prasību noteikšanā, veidošanā un ieviešanā)
 • Veikt finanšu modelēšanu, lai sniegtu atbalstu ekonomiskā pamatojuma analīzei, ieviešot tirgū jaunus produktus, ieejot jaunos tirgos utt. ciešā sadarbībā ar produktu īpašniekiem un valstīm
 • Aktīvi piedalīties Grupas īstenotajos uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas darījumos, tostarp veicot mērķa uzņēmuma uzticamības pārbaudes un finansiāli modelējot potenciālos attīstības scenārijus un šo scenāriju ietekmi uz Grupas finanšu rezultātiem pēc uzņēmumu pārņemšanas
 • Veikt projektu un uzņēmējdarbības vērtēšanu
 • Nodrošināt uzņēmuma vadību un attiecīgo nodaļu vadītājus ar budžeta snieguma analīzi, paskaidrojot rezultātus
 • Analizēt finanšu datus un sagatavot konsolidētos pārskatus
 • Izstrādāt un dokumentēt uzņēmējdarbības procesus un grāmatvedības politikas iekšējo kontroļu uzturēšanai un stiprināšanai
 • Uzturēt un uzlabot budžeta veidnes un citus tehniskos risinājumus
 • Piedalīties grāmatvedības kontrolē un izmaksu sadalē
 • Sniegt atbalstu mēneša beigu un gada beigu procesos
 • Sagatavot finanšu informāciju ārējiem lietotājiem (reitinga aģentūrām, bankām, investoriem u.c.)

  Nepieciešamā kvalifikācija un pieredze:
 • Augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā vai saistītā jomā
 • Vismaz 3 gadu pieredze finanšu sfērā līdzīgā amatā
 • Veiksmīga pieredze finanšu analīzē, modelēšanā, projektu un uzņēmējdarbības vērtēšanā
 • Pierādītas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes
 • Pieredze korporatīvajā grāmatvedībā, tostarp pieskaitāmo izmaksu un algu aprēķināšanas jomā
 • Rūpība, izteikta uzmanība pret detaļām
 • Spēja noteikt prioritātes un iekļauties stingros nodošanas termiņos
 • Spēcīgas komunikācijas un līderības prasmes
 • SQL zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību
 • Izcilas Excel un citu MS Office lietošanas prasmes
 • Lieliskas angļu un latviešu valodas zināšanas


  Kāpēc pievienoties mums:
 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Inesei Bērzabindei!

  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371-29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/vecakais-a-finansu-analitikis-e/20230&NoButtons=true&popup=1