draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.03.2018
WorkingDay Latvia client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.


FRAUD MANAGER


Responsibilities:
We are now looking for a Fraud Manager to lead the Fraud team based in Riga.

About the position / responsibilities:
 • Analyse and optimize existing anti-fraud rules and processes;
 • Interact with local fraud managers in countries; provide guidance and analytical help for reaching strategic goals of the company;
 • Create fraud management policies for new product launches;
 • Pattern analysis of approved and rejected fraudsters, to improve fraud prevention and identify early warring triggers;
 • Support IT teams on technical requirement definition for establishment and improvement of Automated Fraud Management systems;
 • Work in projects on process improvements in cooperation with project team - Customer care, Debt Collection, IT, Lean, Legal;
 • Evaluate fraud prevention tools available in the market; assess their applicability and added value to business operations.


  Skills and experience required:
 • Bachelor’s degree in Business Administration, Finance or Statistical analysis;
 • At least 3 years experience in fraud management and/or credit risk management;
 • Excellent attention to detail, thoroughness and accuracy;
 • Conceptual problem solving skills;
 • Ability to work independently, present and defend the results obtained;
 • Proficiency using MS Excel;
 • Previous experience working with SQL or SAS;
 • Fluency in English.


  Why join us:
 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  Please, send Your CV and application letter to Jolanta Saukāne:

  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.


  KRĀPŠANAS APKAROŠANAS VADĪTĀJS/-A


  Mēs meklējam krāpšanas apkarošanas vadītāju Rīgā esošās krāpšanas apkarošanas komandas vadīšanai.

  Par amatu / darba pienākumiem:
 • Analizēt un optimizēt esošos krāpšanas apkarošanas noteikumus un procesus;
 • Sadarboties ar reģionālajiem krāpšanas apkarošanas vadītājiem; sniegt norādījumus un analītisko palīdzību uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai;
 • Izveidot krāpšanas apkarošanas vadības politiku jauno produktu ieviešanai tirgū;
 • Analizēt apstiprināto un neapstiprināto krāpnieku darbību, pastiprināt krāpšanas novēršanu un identificēt agrīnos krāpšanas apkarošanas ierosinātājus;
 • Sniegt atbalstu IT komandām prasību noteikšanā automatizēto krāpšanas apkarošanas vadības sistēmu izveidei un uzlabošanai;
 • Strādāt ar procesa uzlabošanas projektiem sadarbībā ar projektu komandām – klientu apkalpošanas, parādu piedziņas, IT, efektivitātes uzlabošanas, juridisko nodaļu;
 • Novērtēt tirgū pieejamos krāpšanas novēršanas rīkus; izvērtēt to lietojamību un pievienoto vērtību uzņēmējdarbībā.


  Nepieciešamās prasmes un pieredze:
 • Bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, finansēs vai statistikas analīzē;
 • Vismaz 3 gadu pieredze krāpšanas apkarošanas vadībā un/vai kredītrisku vadībā;
 • Izcila uzmanība pret detaļām, rūpība un precizitāte;
 • Konceptuālas problēmu risināšanas prasmes;
 • Spēja strādāt patstāvīgi, prezentēt un aizstāvēt sasniegtos rezultātus;
 • Lietpratība MS Excel lietošanā;
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar SQL vai SAS;
 • Izcilas angļu valodas zināšanas.


  Kāpēc pievienoties mums:
 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Jolantai Saukānei!

  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/krapsanas-apkarosanas-vaditajs-a-(fraud-manager)/20207&NoButtons=true&popup=1