draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.03.2018
WorkingDay Latvia client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.

To support our international business units, we are looking for a


ISCALA SYSTEM CONSULTANT


Main responsibilities:
 • Respond to accountants questions related to iScala system and processes;
 • Investigate and analyze reported accountants problems;
 • Provide training to Accountants when required;
 • Consult Accountants about iScala functions and features;
 • Close team work with accountants on daily basis;
 • Analysis of the issue, asking for more information from accountants, testing, suggesting solutions, discussing possible solutions with other teams, searching for information, following the accountants until the full resolution;
 • Maintain the automatization process.


  Required Knowledge, Skills and Qualifications:
 • Bachelor's degree in Accounting, Computer Technologies or equivalent;
 • Previous experience in accounting or accounting IT support at least 2 years;
 • Knowledge of accounting system iScala will be considered as advantage;
 • Good knowledge of MS Office;
 • Strong analytical thinking, accuracy and attention to detail;
 • Self-motivation, ability to work independently as well as in team, stress-resistance;
 • Previous consulting and/or support experience in accounting system would be an advantage;
 • Experience in multinational environment is an advantage.


  Why join us:
 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  Please, send Your CV and application letter to Santa Veilande:

  E-mail: santa.veilande@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26425715

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.

  Lai sniegtu papildu atbalstu mūsu starptautiskajām komandām, mēs meklējam

  ISCALA SISTĒMAS KONSULTANTU/-I


  Galvenie darba pienākumi:
 • Atbildēt uz grāmatvežu jautājumiem saistībā ar iScala sistēmu un procesiem;
 • Pētīt un analizēt grāmatvežu ziņotās problēmas;
 • Nepieciešamības gadījumā nodrošināt grāmatvežu apmācību;
 • Konsultēt grāmatvežus par iScala funkcijām un raksturiezīmēm;
 • Ikdienā strādāt ciešā sadarbībā ar grāmatvežiem;
 • Analizēt problēmsituācijas, pieprasīt no grāmatvežiem papildu informāciju, veikt testus, ieteikt risinājumus, apspriest iespējamos risinājumus ar citām komandām, meklēt informāciju, sekot līdzi grāmatvežu darbam līdz pilnīgai problēmsituāciju atrisināšanai;
 • Uzturēt automatizācijas procesu.


  Nepieciešamās zināšanas, prasmes un kvalifikācijas:
 • Bakalaura grāds grāmatvedībā, datortehnoloģijās vai līdzībā jomā;
 • Vismaz 2 gadu iepriekšēja pieredze grāmatvedībā vai grāmatvedības sistēmu IT atbalstā;
 • Grāmatvedības sistēmas iScala zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Labas MS Office zināšanas;
 • Izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un uzmanība pret detaļām;
 • Pašmotivācija, spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā, stresa izturība;
 • Iepriekšēja pieredze konsultēšanā un/vai atbalsta sniegšanā par grāmatvedības sistēmām tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Pieredze daudznacionālā vidē tiks uzskatīta par priekšrocību.


  Kāpēc pievienoties mums:
 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Santai Veilandei!

  E-pasts: santa.veilande@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26425715

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/iscala-sistemas-konsultants-e/20210&NoButtons=true&popup=1