draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 26.05.2019  A client of WD Latvia is an European Union (EU) institution located in Riga, Latvia. This EU agency is guided by the following principles: professionalism, excellence, accountability, teamwork and diversity.

  We are looking for a:

  RESOURCES COORDINATOR

  Your main duties:


   Personnel administration:

   • Ensure the preparation of all relevant documentation for recruitments, contract renewals and resignations
   • Set and monitor HR policies and methodologies
   • Ensure the integration of new staff in the Agency
   • Monitor the personal files of all staff and provide guidance on the management of leaves and working time
   • Coordinate or contribute to the drafting of various types of documents relevant to HR policies
   • Prepare the staff establishment plan and the multi-annual staff policy plan
   • Coordinate the management of special ID Cards, car registration, medical coverage for all staff and their family

   Selection and recruitment:

   • Coordinate the selection and recruitment of all categories of staff, including Temporary/Contract Agents and National Experts
   • Review/edit administrative information related to job vacancies to be published on the website
   • Ensure the smooth management of interim staff

   Training management:

   • Analyse training needs, set the policy context and priorities for learning and development
   • Support managers/individual staff in identifying appropriate learning and development activities to meet identified needs
   • Supervise all training actions specific to the needs of the Agency and the implementation of the training plan
   • Provide relevant information about training and development to the Agency staff

   Premises management:

   • Coordinate, facilitate and implement the activities related to security, premises management and logistics
   • Under the supervision of the Head of Administration and Finance, distribute the work and set the priorities of the staff in the Resources Team; assure that objectives are achieved smoothly and that the expected results are delivered on time
   • Support the Head of Unit in the management of leaves and working time of the staff members of Resources Team

  You are expected to have:

   • University degree in the field related to the human resource management
   • Appropriate professional experience, desirably of at least three years in the field of human resource management
   • Knowledge in the field of premises management
   • Very good command of both written and spoken English
   • Good analytical skills and capacity to provide multiple, reasoned solutions for consideration by the management
   • Motivation and good interpersonal skills
   • Capability of working under pressure and to meet tight deadlines
   • Good communication skills

  It will be considered as an advantage if you have:

   • Good problem solving and organisational skills
   • Previous experience in a multicultural working environment, in particular in an EU Agency/Institution

  We will offer you:

   • Interesting, responsible and dynamic job in the EU institution
   • Professional development opportunities
   • Work experience in the EU institution
   • International work environment
   • Work place in the Riga old town
   • Health insurance
   • Monthly salary of EUR 3570 gross

  Working hours: Full-time work
  Location: Riga
  Employment contract duration: 6 month
  Expected employment start: middle of June or beginning of July

  To apply, please send your CV in English in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Eva Andza:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WD Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40103309532
  Licence No. 2/2011
  Issued: NVA, 24.01.2011.  WD Latvia klients ir Eiropas Savienības (ES) institūcija, kas atrodas Rīgā.
  Šī Eiropas Savienības aģentūra tiek vadīta pēc šādiem principiem: profesionalitāte, izcilība, atbildība, komandas darbs un daudzveidība.

  Mēs aicinam darbā:

  RESURSU KOORDINATORI/-U

  Jūsu galvenie pienākumi:

   Personāla administrēšana:

   • nodrošināt visas attiecīgās dokumentācijas sagatavošanu pieņemšanai darbā, līgumu pārjaunošanai un atlūgumiem;
   • noteikt un uzraudzīt personāla politiku un metodikas;
   nodrošināt jauno darbinieku integrāciju Aģentūrā;
   • uzraudzīt visu darbinieku personiskās lietas un nodrošināt vadlīnijas atvaļinājumu un darba laika pārvaldībai;
   • koordinēt vai sniegt ieguldījumu dažāda veida dokumentu sagatavošanā, kas attiecas uz Aģentūras cilvēkresursu politiku;
   • sagatavot darbinieku nostiprināšanas plānus un vairākgadu darbinieku politikas plānu;
   • koordinēt īpašo ID karšu, automobiļu reģistrācijas, medicīniskās aprūpes pārvaldību visiem darbiniekiem un viņu ģimenēm;

   Atlase un darbā pieņemšana:

   • koordinēt visu kategoriju darbinieku atlasi un darbā pieņemšanu, tostarp pagaidu/līguma aģentiem un nacionālajiem speciālistiem;
   • pārskatīt/rediģēt administratīvo informāciju saistībā ar darba vakancēm, ko publicē tīmekļa vietnē;
   • nodrošināt veiksmīgu pagaidu darbinieku pārvaldību.

   Apmācību pārvaldība:

   • analizēt apmācību vajadzības, noteikt politikas kontekstu un prioritātes mācībām un pilnveidei;
   • atbalstīt vadītājus/atsevišķus darbiniekus atbilstošu mācību un pilnveides darbību noteikšanā, lai apmierinātu identificētās vajadzības;
   • uzraudzīt visas apmācību darbības, kas ir specifiski atbilstošas Aģentūras vajadzībām un apmācību plāna īstenošanai;
   • sniegt Aģentūras darbiniekiem aktuālu informāciju par apmācībām un pilnveidi.

   Telpu pārvaldība:

   • koordinēt, veicināt un īstenot darbības saistībā ar drošību, telpu pārvaldību un loģistiku;
   • administrācijas un finanšu nodaļas vadītāja uzraudzībā veikt darbu sadali un noteikt prioritātes Resursu grupas darbiniekiem, pārliecināties, ka mērķi tiek veiksmīgi sasniegti un ka gaidītie rezultāti tiek nodrošināti laicīgi;
   • sniegt atbalstu nodaļas vadītājam Resursu grupas darbinieku atvaļinājumu un darba laika pārvaldībā.

  No Jums mēs sagaidām:

   • atbilstošu augstāko izglītību ar personālvadību saistītā specialitātē;
   • atbilstošu darba pieredzi, vēlams, vismaz trīs gadus personālvadības jomā;
   • zināšanas telpu pārvaldības jomā;
   • teicamas angļu valodas zināšanas, mutiski un rakstiski;
   • motivācija un spēja sadarboties;
   • labas analītiskās prasmes un spēja sniegt risinājumus un ziņot par rezultātiem;
   • spēja strādāt stresa apstākļos un ievērot stingrus termiņus;
   • labas komunikācijas prasmes.

  Tiks uzskatīts par priekšrocību, ja Jums ir:

   • labas problēmu risināšanas un organizatoriskās prasmes;
   • iepriekšējā pieredze daudzkulturālā darba vidē, īpaši kādā ES aģentūrā/iestādē.

  Mēs Jums piedāvāsim:

   • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu ES iestādē;
   • profesionālās attīstības iespējas;
   • darba pieredzi ES iestādē;
   • starptautisku darba vidi;
   • darba vietu Rīgas vecpilsētā;
   • veselības apdrošināšanu;
   • atalgojumu EUR 3570 bruto.

  Darba laiks: pilna laika darbs
  Atrašanās vieta: Rīga
  Darba līguma ilgums: 6 mēneši
  Paredzamā darba uzsākšana: jūnija vidū vai jūlija sākumā

  Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV angļu valodā sadaļās Pieteikties!

  Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālr .: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv

  WD Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40103309532
  Licences Nr. 2/2011
  Izdota: NVA, 24.01.2011.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautiska-es-institucija-latvija/resources-coordinator-resursu-koordinators-e-(eur-3570)/20845&NoButtons=true&popup=1