draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 23.05.2019
  A client of WorkingDay Latvia is an international company Royal Canin which works more than 50 years in the field of health nutrition for animals and has become to leading producer of pet nutrition.

  Completed by daily interaction with partner professional breeders and veterinarians, and by the ongoing research of scientists at Royal Canin – the company constantly improving and offering nutritional solutions, better suited to the specific needs of cats and dogs, to help pets to live longer and better.

  Company are looking for you as our new


  DEMAND PLANNING SPECIALIST
  for Latvia and Estonia


  Position is based in Riga.

  Job purpose:

   The associate on this position will be responsible for delivering an accurate market demand forecast, actively managing inventory to ensure products availability in line with financial objectives, as well as be a contact point for the central supply planning functions.

  Key responsibilities:

   • Co-pilot with sales and marketing teams to deliver consolidated demand plan being a basis for supply forecasting;
   • Lead demand management review forecast alignment process with sales and marketing teams and support this process with all necessary analysis;
   • Proactively drive the relationship with customers to align on forecasting and phasing of key events and activities (promotions planning);
   • Execute risk analysis connected with promotional activities and develop risk mitigation;
   • Identify supply bottlenecks in the forecasted horizon and address them with sales and marketing teams;
   • Be the contact point for the central supply planning functions;
   • Use the expertise in the area of Supply Chain to improve processes and systems.

  General skills / experiences needed for the job:

   • Bachelor degree in Logistics or similar operations management area;
   • Minimum 1 year experience in a similar position: in market / supply, operations planning, operations management;
   • Inventory management experience;
   • Systems knowledge: advanced skills using Microsoft Excel for data analysis, experience using Navision and Future Master are preferable;
   • Strong analytical skills;
   • Ability to lead and facilitate effective meetings, with a mix of functions and management levels;
   • Pet food market overview and familiarity will be an advantage.

  Your benefits working in Royal Canin team:

   • Opportunity to continue professional growth in a big international company with world-known brand products;
   • Training and growth opportunities;
   • Remuneration based on your experience and performance from EUR 1500 - 1800 gross, plus bonuses;
   • Health and life insurance;
   • A modern office in center of Riga with a terrace and an opportunity to bring your dog to work.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums Royal Canin, kas 50 gadus darbojas dzīvnieku veselīga uztura jomā un ir kļuvis par nozīmīgāko suņu un kaķu barības ražotāju.

  Balstoties uz zināšanām par dzīvniekiem, ko papildina dzīvnieku audzētāju, uztura speciālistu, veterinārārstu un līdzīgu profesionāļu pieredze, kā arī pētījumi sadarbībā ar zinātniekiem, uzņēmums nepārtraukti pilnveido un piedāvā uztura risinājumus, kas labāk piemēroti kaķu un suņu specifiskajām vajadzībām, ļaujot tiem dzīvot ilgāk un labāk.

  Ja Tevi uzrunā Royal Canin zīmola vērtības, esi gaidīts/-a Royal Canin komandā kā

  PIEPRASĪJUMA PLĀNOŠANAS SPECIĀLISTS/-E
  Latvijā un Igaunijā

  Darba vieta: Rīga.

  Amata uzdevums:

   Jūsu pienākums būs sagatavot precīzu tirgus pieprasījuma prognozi, aktīvi pārvaldīt krājumus, lai nodrošinātu produktu pieejamību atbilstoši uzņēmuma finanšu mērķiem, kā arī būt galvenajai kontaktpersonai centrālās piegādes plānošanas jautājumos.

  Galvenie pienākumi:

   • Palīdzēt pārdošanas un mārketinga daļai sagatavot konsolidētu pieprasījuma plānu, kas tiks izmantots piegāžu prognozēšanai;
   • Vadīt galvenā pieprasījuma pārskata prognožu saskaņošanu ar pārdošanas un mārketinga daļu, kā arī nodrošināt atbalstu šim procesam, veicot nepieciešamo analīzi;
   • Uzturēt proaktīvas attiecības ar klientiem, lai varētu pielāgot prognozes un plānot svarīgus pasākumus un aktivitātes (pārdošanas veicināšanas plānošana);
   • Veikt risku analīzi saistītu ar pārdošanas veicināšanas aktivitātēm un sagatavot risku mazināšanas plānu;
   • Identificēt piegādes problemātiskās jomas plānošanas horizontā un risināt šīs problēmas sadarbībā ar pārdošanas un mārketinga daļu;
   • Būt kontaktpersonai centrālās piegādes plānošanas jautājumos;
   • Pielietot zināšanas piegādes ķēdes jomā, lai uzlabotu procesus un sistēmas.

  Darbam nepieciešamās prasmes un pieredze:

   • Bakalaura grāds loģistikā vai līdzīgu darbību vadības jomā;
   • Vismaz viena gada pieredze līdzīgā amatā: tirgus / piegāde, plānošana, darbību vadība.
   • Pieredze krājumu vadībā;
   • Sistēmu zināšanas: augsta līmeņa prasmes Microsoft Excel izmantošanā datu analīzē, pieredze Navision un Future Master lietošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • Izcilas analītiskās spējas;
   • Prasme vadīt un veicināt efektīvas sanāksmes, kurās piedalās dažādu amatu un vadības līmeņu pārstāvji;
   • Izpratne par mājdzīvnieku pārtikas tirgu un orientēšanās tajā tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Tavi ieguvumi, strādājot Royal Canin komandā:

   • Iespēja turpināt profesionālo izaugsmi lielā, starptautiskā uzņēmumā ar pasaulē plaši pazīstama zīmola produktiem;
   • Apmācības un izaugsmes iespējas;
   • Atalgojums, kas būs balstīts uz Tavu pieredzi un darba rezultātu no EUR 1500 – 1800 bruto, kā arī prēmijas;
   • Veselības un dzīvības apdrošināšana;
   • Mūsdienīgs birojs ar terasi Rīgas centrā un iespēja ņemt līdzi uz darbu savu suni.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/royal-canin/pieprasijuma-planosanas-specialists-e-latvija-un-igaunija/20842&NoButtons=true&popup=1