draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.02.2018WorkingDay Latvia’s client: Publicis Groupe Latvia (SIA MMS Communications Latvia) is one of the biggest creative and media agency groups in Latvia.

It represents the Leo Burnett, Publicis, Starcom, Spark Foundry and Zenith agencies and is 100% owned by Publicis Groupe International – the third biggest group of communication, media and technology companies in the world.

Currently, there is a vacancy to be filled within the Publicis Groupe team in the following position:


CREATIVE ACCOUNT MANAGER


We are seeking a person characterised by the following attributes:
 • Passion for the communication profession and creative work;
 • Desire to help the businesses of clients and the agency to grow;
 • Very good Latvian and English language skills;
 • Self confidence and the ability to provide a strong rationale for recommended solutions;
 • Precision in project planning, organizing, execution and reporting;
 • Outstanding collaboration and task delegation skills;
 • High resistance to stress in a multi-task environment;
 • Experience in a similar position with a creative agency or similar business.


  Job duties:
 • Building relations with clients in Latvia and on Baltic level;
 • Delegating, organizing and supervising tasks in close collaboration with the project team;
 • Preparing and approving project cost estimates and time schedules with the team and clients;
 • Controlling task execution deadlines, quality and expenditures;
 • Preparing project presentations for clients;
 • Forecasting and preventing problematic situations;
 • Forecasting client budgets and the agency’s share of revenue;
 • Preparing and registering project documentation regularly and precisely.


  Offer from Publicis Groupe Latvia:
 • A wonderful and helpful team of colleagues;
 • Inspiring working conditions in one of the most beautiful buildings on Alberta Street;
 • Remuneration that corresponds to your experience and skills;
 • Paid mobile phone and health insurance;
 • A great opportunity for career growth in an international company.


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV and introduction letter to Inese Berzabinde!

  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - Publicis Groupe Latvia (SIA MMS Communications Latvia) ir viena no lielākajām radošo un mediju aģentūru grupām Latvijā.

  Tā pārstāv Leo Burnett, Publicis, Starcom, Spark Foundry un Zenith aģentūras un 100% pieder Publicis Groupe International – trešajai lielākajai komunikāciju, mediju un tehnoloģiju uzņēmumu grupai pasaulē.

  Šobrīd Publicis Groupe komandai tiek aicināts/-a pievienoties:


  RADOŠO PROJEKTU VADĪTĀJU


  Mēs meklējam personu, kuru raksturo sekojošais:
 • Aizraušanās ar komunikācijas nozari un radošu darbu;
 • Vēlme palīdzēt attīstīties gan klientu biznesam, gan – aģentūrai;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • Pārliecība par sevi un spēja sniegt konstruktīvu pamatojumu ieteiktajiem risinājumiem;
 • Precizitāte projektu plānošanā, organizēšanā, izpildē un atskaišu veidošanā;
 • Teicamas sadarbības un darbu deleģēšanas prasmes;
 • Augsta stresa noturība daudzuzdevumu vidē;
 • Pieredze līdzvērtīgā amatā radošajā aģentūrā vai līdzīgā uzņēmumā.


  Darba pienākumi:
 • Attiecību veidošana ar Latvijas un Baltijas līmeņa klientiem;
 • Cieša sadarbība ar projektu komandu, deleģējot, organizējot un uzraugot darbus;
 • Projektu tāmju un laika plānu sastādīšana un saskaņošana ar komandu un klientiem;
 • Darbu izpildes termiņu, kvalitātes un izmaksu kontrolēšana;
 • Projektu prezentāciju sagatavošana klientiem;
 • Problēmsituāciju prognozēšana un novēršana;
 • Uzticēto klientu budžetu un uzņēmuma ieņēmumu daļas prognožu sastādīšana;
 • Regulāra un korekta projektu dokumentācijas sagatavošana un reģistrēšana.


  Publicis Groupe Latvia piedāvājums:
 • Burvīga un pretīmnākoša kolēģu komanda;
 • Iedvesmojoši darba apstākļi vienā no visskaistākajām ēkām Alberta ielā;
 • Atalgojums, kas atbilst pieredzei un prasmēm;
 • Apmaksāts mobilais tālrunis un veselības apdrošināšana;
 • Brīnišķīga iespēja karjeras izaugsmei starptautiskā uzņēmumā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Inesei Bērzabindei!

  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/publicis-groupe-latvia/radoso-projektu-vaditajs-a/20162&NoButtons=true&popup=1