draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 14.03.2018
WorkingDay Latvia client - Publicis Groupe Latvia (SIA MMS Communications Latvia) is one of the biggest creative and media agency groups in Latvia.
It represents Leo Burnett, Publicis, Saatchi, Digitas, Starcom, Spark Foundry and Zenith, and is a 100% owned by Publicis Groupe International, the third largest communications, media and technologies group in the world with its headquarters in Paris.

Publicis Groupe is looking for an:


ART DIRECTOR


The main responsibility:

Creating visually stunning ideas for campaigns that stay in people’s hearts. Crafting big and small ideas alone or together with a copywriter, the creative director, an account director or even a financial director, if they suddenly feel creative. Asking for feedback and applying it to your work to become a better version of yourself every year.


Work duties:
 • To develop, coordinate with the project team and present the clients with the developed creative communication ideas and visualizations;
 • To process, stylize and change various graphical images, including video and animation;
 • To identify, organize and manage performers of separate work types and amounts: graphics designers, photographers, film studios, printing houses both within the company and outside it;
 • To ensure compliance of the created works with the objectives and principles of stylistics;
 • To work on development of company image by managing the company website and other projects;
 • On a regular basis, to renew the skills and knowledge on advanced technologies; entrusted clients and competing brands, products, services, projects and communication.


  Requirements:
 • Practical experience in communication sector, preferably in an international company or network agency. Or, a great story why you still don’t have such an experience, but would like to have it now;
 • Good knowledge in communication sector in Latvia and internationally;
 • An open mind, readiness to deal with unclear briefs, unknown techniques, unproven methods and unpreceded ideas;
 • High user level in Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign applications;
 • Good knowledge of Russian and/or English language;
 • Ability to inspire the team by successfully delegating the tasks and supervising the performance quality;
 • Ability to plan the day, multitask and work under tense work conditions;
 • Flexibility, ability to act quickly and openness to new challenges, knowledge and skills;
 • Determination, approach focused on result and achievements, and presentation skills;
 • Preferable basic knowledge in use of Adobe AfterEffects, Adobe Premiere, Blender 3D, Cinema4D, Affinity Designer.


  The company will offer:
 • Work in Riga, in its quiet center, in an inspiring office;
 • Competitive remuneration in proportion to experience;
 • Social guarantees;
 • Mobile phone;
 • Health insurance;
 • Opportunities for international career growth;
 • International Exchange programs on regular basis.


  CV and letter in English and the portfolio of best works to be sent to Inese Bērzabinde!
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - Publicis Groupe Latvia (SIA MMS Communications Latvia) ir viena no lielākajām radošo un mediju aģentūru grupām Latvijā.
  Tā pārstāv Leo Burnett, Publicis, Saatchi, Digitas, Starcom, Spark Foundy un Zenith aģentūras un 100% pieder Publicis Groupe International – trešajai lielākajai komunikāciju, mediju un tehnoloģiju uzņēmumu grupai pasaulē, kuras galvenais birojs atrodas Parīzē.

  Publicis Groupe meklē


  MĀKSLINIECISKAIS/-Ā DIREKTORS/-E


  Galvenā atbildība:
  Radīt vizuāli iespaidīgas idejas kampaņām, kas paliek cilvēku sirdīs. Attīstīt lielas un mazas idejas patstāvīgi vai kopā ar tekstu autoru, radošo direktoru, klientu direktoru vai pat finanšu direktoru, kad arī viņi vēlas izpausties radoši. Ņemot vērā citu viedokli un atgriezenisko saiti, pilnveidot savu profesionalitāti ikdienā.


  Darba pienākumi:
 • Izstrādāt, saskaņot ar projekta komandu un prezentēt klientiem izveidotās radošas komunikācijas idejas un to vizualizācijas;
 • Apstrādāt, stilizēt un mainīt dažāda veida grafiskos attēlus, tajā skaitā video un animācijas;
 • Apzināt, organizēt un vadīt atsevišķu darbu veidu un apjomu izpildītājus - grafikas dizainerus, fotogrāfus, filmu studijas, tipogrāfijas, gan uzņēmumā, gan ārpus tā;
 • Nodrošināt radīto darbu atbilstību darba uzdevumam un stilistikas principiem;
 • Strādāt pie uzņēmuma tēla veidošanas, pārvaldot uzņēmuma mājas lapu un citus projektus;
 • Regulāri atjaunot savas prasmes un zināšanas par mūsdienu tehnoloģijām, uzticētajiem klientiem un to konkurentu zīmoliem, produktiem, pakalpojumiem, projektiem un komunikāciju.


  Prasības:
 • Praktiska pieredze komunikācijas nozarē, vēlams, starptautiskā kompānijā vai tīkla aģentūrā, vai, lielisks stāsts par to, kāpēc Tev joprojām šādas pieredzes nav, bet vēlies to iegūt tieši tagad;
 • Labas zināšanas Latvijas, kā arī starptautiskajā komunikācijas nozarē;
 • Atvērtība, gatavība un uzņēmība darboties ar neskaidriem uzdevumiem, tehniskiem risinājumiem, nezināmām metodēm un nepieredzētām idejām;
 • Augsts lietotāja līmenis lietojumprogrammās Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign,
 • Krievu un/vai angļu valodas zināšanas labā līmenī;
 • Prasme iedvesmot komandu, veiksmīgi deleģējot tai uzdevumus un uzraugot to izpildes kvalitāti;
 • Spēja plānot savu ikdienu, vienlaicīgi veikt vairākus darbus un strādāt saspringtos darba apstākļos;
 • Elastība, operativitāte un atvērtība jauniem izaicinājumiem, zināšanām un prasmēm;
 • Mērķtiecība, uz rezultātu un sasniegumiem orientēta pieeja un prezentēšanas prasmes;
 • Vēlamas pamatzināšanas Adobe AfterEffects, Adobe Premiere, Blender 3D, Cinema4D, Affinity Designer.


  Uzņēmuma piedāvājums:
 • Darbu Rīgā, klusajā centrā, iedvesmojošā birojā;
 • Pieredzei atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas;
 • Mobilo telefonu, veselības apdrošināšanu;
 • Starptautiskas karjeras izaugsmes iespējas;
 • Regulārus pieredzes apmaiņas braucienus.


  CV, pieteikuma vēstuli angļu valodā un labāko darbu portfolio sūtīt Inesei Bērzabindei!

  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  Piesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakieties šeit, ja neesat reģistrēts/a lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/publicis-groupe-latvia/makslinieciskais-a-direktors-e/20191&NoButtons=true&popup=1