draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 29.11.2019


  A client of WorkingDay Latvia is company Pranamat Sales & Marketing. The company creates and executes full advertising and marketing service to promote new high-quality health and beauty products for EU countries, Australia, USA, Russia, Latin America.

  If you are German native speaker, if you are passionate about the communication profession and creative work, especially in the fields of Internet media and social networks, we need you for the role:


  German speaking

  PR Specialist


  What will we trust you?

  - manage client service and marketing activities for the German speaking markets;
  - take part in the development of social media marketing strategies;
  - create, implement and evaluate advertising campaigns;
  - maintain a positive image of the company and promote the brand;
  - identify, establish and maintain cooperation with new media and other partners (bloggers, experts, media personalities and headliners, celebrities);
  - create content - all kinds of promotional texts, partnership offers, social media.

  What will we appreciate in you?

  - higher or incomplete higher education (preferably Marketing, PR or Journalism);
  - fluent German language (German as the native language): ability to write grammatically correctly, create interesting sentences, attractive and eye-catching texts;
  - good communication and presentation abilities;
  - patience and ability to work with clients;
  - Latvian, English and Russian language knowledge would be an advantage;
  - desire to learn and fulfill your knowledge and skills;
  - computer skills: advanced user, Internet, PowerPoint, Excel, Word.

  What you get in return:

  - work in a fast-growing health and beauty industry sector;
  - salary (EUR 1000 – 2000 gross) depending on your experience in social media marketing;
  - on-the-job training (experienced supervisor, training toolkit, opportunity to participate in PR and marketing training courses and workshops);
  - challenging projects;
  - collaboration with famous editorials, publishers, media personalities and celebrities;
  - young, friendly and helpful team, many corporate events;
  - good office environment, free parking, and smiles.

  Are you ready for daily communication with clients in German speaking markets? Send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa:
  Phone: +371 29592278
  E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545

  WorkingDay Latvia klients ir uzņēmums Pranamat Sales & Marketing. Uzņēmums veido un nodrošina pilna spektra reklāmas un mārketinga pakalpojumus, lai reklamētu jaunus augstas kvalitātes veselības un skaistumkopšanas produktus ES valstīs, Austrālijā, ASV, Krievijā, Latīņamerikā.

  Ja vācu valoda ir Tava dzimtā valoda, ja Tevi saista komunikācijas nozare un radošs darbs, it īpaši interneta mediju un sociālo tīklu jomā, tad tieši Tevi mēs meklējam amatam:


  PR speciālists/-e

  ar vācu valodas zināšanām  Ko mēs Tev uzticēsim?

  - nodrošināt klientu servisu un mārketinga aktivitātes vācu valodā runājošajos tirgos;
  - piedalīties sociālo mediju mārketinga stratēģijas izstrādē;
  - veidot, īstenot un analizēt reklāmas kampaņas;
  - popularizēt zīmolu un veidot uzņēmuma pozitīvo tēlu;
  - meklēt iespējas sadarbībai ar jauniem mediju un citiem partneriem (blogeriem, ekspertiem, mediju personībām un hedlaineriem, slavenībām);
  - veidot saturu – visu veidu reklāmas tekstiem, piedāvājumus sadarbības partneriem, sociālo mediju saturu.

  Novērtēsim, ja Tev ir:

  - augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (vēlams, mārketingā, sabiedriskajās attiecībās vai žurnālistikā);
  - teicamas vācu valodas zināšanas (vācu kā dzimtā valoda): spēja gramatiski pareizi rakstīt, radīt saistošus teikumus, pievilcīgus un uzmanību piesaistošus tekstus;
  - labas komunikācijas un prezentēšanas spējas;
  - pacietība un spēja strādāt ar klientiem;
  - latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
  - vēlme mācīties un pilnveidot savas zināšanas un prasmes;
  - datorprasmes: pieredzējis lietotājs, internets, PowerPoint, Excel, Word.

  Ko Tu iegūsi?

  - darbu augošā veselības aprūpes un skaistumkopšanas nozarē;
  - darba algu (EUR 1000 – 2000 bruto), ņemot vērā Tavu līdzšinējo pieredzi sociālo mediju mārketingā;
  - nepieciešamās apmācības (pieredzējuša kolēģa atbalsts, mācību materiāli, iespēja piedalīties sabiedrisko attiecību un mārketinga kursos un semināros);
  - izaicinājumiem bagātus projektus;
  - sadarbību ar slaveniem redaktoriem, izdevējiem, mediju personībām un slavenībām;
  - jaunu, draudzīgu un izpalīdzīgu komandu, daudz korporatīvo pasākumu;
  - lielisku darba vidi, bezmaksas autostāvvietu un smaidus.

  Esi gatavs ikdienas komunikācijai ar klientiem vācu valodā? Sūti savu CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Baibu Ozoliņu:
  Tālrunis: +371 29592278
  E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/pranamat-eco/german-speaking-pr-specialist-pr-specialists-e-ar-vacu-valodas-zinasanam/21131&NoButtons=true&popup=1