draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 07.06.2018
Founded in 2012, Mogo Finance is a rapidly growing financial company operating in Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Poland, Romania, Bulgaria, Armenia and Moldova with launch of business in additional European markets planned in the nearest months. Mogo Finance offers finance lease and leaseback services with the most convenient borrowing process for the customer. Successful development of Mogo has been underpinned by custom-made in-house platform, efficient loan portfolio management and robust capital structure.
In 2017 they have opened business and issued loans in 4 new countries and in addition to existing products have started offering unsecured consumer loans.

They are looking for people with experience, energy and ambitions to join the team in building financial platform. Main financial platform is based on Zend2 framework, but company also has other smaller or bigger systems in the responsibilities; use tools such as Doctrine, Beanstalk, Elastic, Radis; their platform runs in Amazon AWS.

PHP DEVELOPERS

Main responsibilities within team:
 • The team is fully responsible for platform delivery (build architecture, processes and tools, ensures control, availability and provide support);
 • The team Receives business requirements, clarifies and accepts ownership until fulfilled with deliveries;
 • Every individual person is Business Oriented and is looking after improvements and identify areas for efficiency to increase.

  It is very important that you are a detail oriented person who understands the meaning of the words Quality, Commitments, Ownership and Team work.

  Required technical skills and qualifications:
 • At least 2-3 years of practical PHP experience is a must;
 • Desirable experience with one or more following technologies - Zend2, Laravel, Symfony, Rest API, LEMP, Doctrine, Beanstalk, Elasticsearch;
 • You must be good Web Developer (JavaScript, HTML5, Jquery, Bootstrap, etc.);
 • Understanding of Software architecture paradigms and patterns;
 • Good SQL skills and experience working with MySQL and/or PostgreSQL databases;
 • Experience with version control systems (preferably Git).

  PREFERABLY +:
 • Experience and practical knowledge with CI configuration (such as GitLab, TeamCity or Jenkin);
 • Shell scripts (bash, cmd, +preferably Python);
 • Experience with Test and DevOps Automation;
 • Experience with various CMS platforms (Wordpress, Loravel, Magento, etc.) is seen as bonus;
 • Experience with system performance tuning;
 • Experience working with AWS and Containers such as Docker;
 • Good business and topic-related English.

  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in fast growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • International experience;
 • Attractive salary and bonuses, as company continues growth;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Company events and other activities.

  You should be in the team, if you are looking for challenges, have ambitions, desire broad responsibilities and are willing to see how your deliveries bring value to growing business.

  If you do not have required skills, but this job posting looks attractive to you, please submit your CV with motivation letter.

  To apply, please send your CV and motivation letter in section "Pieteikties"!
  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Mogo Finance, kas dibināts 2012. gadā, ir strauji augošs finanšu uzņēmums, kas darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Armēnijā un Moldovā, un nākamajos mēnešos plānota uzņēmuma paplašināšanās arī citās Eiropas valstīs. Mogo Finance piedāvā dažāda veida aizdevumu izsniegšanu saviem klientiem. Veiksmīga Mogo attīstība ir balstīta uz pielāgotām iekšējām platformām, efektīvu kredītportfeļu pārvaldību un stabilu kapitāla struktūru.

  2017. gadā filiāles atvēra un aizdevumu izsniegšanu uzsāka 4 jaunas valstis, kā arī papildus esošajiem produktiem ir uzsākts piedāvāt patēriņa kredītus bez nodrošinājuma.
  Uzņēmums meklē cilvēkus ar pieredzi, enerģiju un ambīcijām, kas pievienotos komandai. Galvenā finanšu platforma ir balstīta uz Zend2 sistēmas, bet uzņēmums izmanto arī dažādas citas mazākas vai lielākas programmas. Tiek izmantoti tādas resursi kā Doctrine, Beanstalk, Elastic, Radis, bet pati finanšu platforma darbojas Amazon AWS sistēmā.

  PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A

  Darba pienākumi komandas ietvaros:
 • komanda ir pilnībā atbildīga par iekšējās sistēmas pilnveidošanu un uzturēšanu (platformas arhitektūras, procesu un rīku izstrāde, nodrošinot kontroli, pieejamību un atbalstu);
 • komanda uzņem biznesa procesu pieprasījumu, precizē prasības un uzņemas pilnu atbildību par projekta īstenošanu līdz tā nodošanas brīdim;
 • katrs komandas dalībnieks ir uz rezultātiem vērsts un meklē iespējas pilnveidot sistēmu un tās procesus.

  Ir ļoti svarīgi, lai Jūs būtu uz detaļām orientēta personība, ar augstiem kvalitātes standartiem, atbildības sajūtu, spēju uzņemties atbildību par padarīto darbu un komandas spēlētājs.

  Prasības kandidātiem:
 • obligāta praktiskā pieredze PHP tehnoloģijās vismaz 2-3 gadi;
 • pieredze darbā ar vienu vai vairākām sekojošām tehnoloģijām- Zend2, Laravel, Symfony, Rest API, LEMP, Doctrine, Beanstalk, Elasticsearch;
 • lieliskas zināšanas par Web izstrādi (JavaScript, HTML5, Jquery, Bootstrap, utt.);
 • izpratne par programmatūras paradigmām un arhitektūras modeļiem;
 • iemaņas darbā ar MySQL un/vai PostgreSQL datu bāzēm;
 • iepriekšēja pieredze ar versiju kontroles sistēmām (vēlams GIT).

  Vēlamās zināšanas/pieredze:
 • pieredze un praktiskās zināšanas par CI konfigurāciju (vēlams GitLab, TeamCity vai Jenkins);
 • obligātas zināšanas par Shell scripts (bash, cmd, vēlams Python);
 • vēlama pieredze darbā ar Test un DevOps automatizāciju;
 • pieredze ar dažādām CMS platformām (Wordpress, Loravel, Magento, etc.) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze sistēmas darbības uzlabošanā;
 • iemaņas darbā ar AWS un Konteineriem, piem. Docker;
 • labas tehniskās angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:
 • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • profesionāla darba vide, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
 • starptautiska pieredze;
 • pievilcīgs atalgojums un prēmijas, atkarībā no uzņēmuma attīstības tempiem;
 • sociālais nodrošinājums un pabalsti (ieskaitot veselības apdrošināšanu utt.)
 • uzņēmuma pasākumi un citas aktivitātes.

  Ja jums nav nepieciešamo prasmju, bet šis darba sludinājums ir Jūs uzrunājis, lūdzu iesūtiet savu CV un motivācijas vēstuli.

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā "Pieteikties"!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/mogo-finance/php-programmetajs-a/20346&NoButtons=true&popup=1