draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 29.11.2018
  WorkingDay Latvia’s client Mölnlycke Health Care (www.molnlycke.com) is a world-leading medical solutions company, main focus has always been on health care specialists and their care for patients. Founded in Sweden in 1849, the company currently operates in 42 countries and its innovative solutions are widely used in almost 100 countries.

  Today, by continually working on ongoing improvements, Mölnlycke can provide the best range of medical solutions for all stages of care – from the operating theatre to use in home conditions. In order for health care specialists in Latvia to have access to all the surgical solutions they need, we are seeking to augment the Mölnlycke team with a:

  PRODUCT SPECIALIST

  for work with surgical solutions


  Your role within the company:

  - to promote the use of Mölnlycke’s surgical solutions;
  - to build working relationships with medical professionals based on mutual understanding, in-depth communication and solutions-oriented collaboration;
  - to provide consultation, training and technical support, in order to verify the compatibility of the product offering to clients’ needs and to increase customer satisfaction;
  - to take part in healthcare related congresses, symposiums and seminars to increase clients’ understanding and inform them about surgical products;
  - to have an expert knowledge of market trends and products to determine the changes that need to be made to the product range on offer.

  Mölnlycke is seeking talented people who have the necessary skills and determination to improve the daily working lives of health care specialists and patients’ health. Therefore, we will look favourably on candidates with:

  - prior work experience in sales, minimum 3 years;
  - goal-oriented and result driven personality;
  - the ability to independently organise your work and make decisions;
  - outstanding communication skills and the ability to develop working relationships with medical personnel;
  - the ability to use their professional knowledge to manage their clients’ needs and to offer the most appropriate solutions;
  - the ability to communicate fluently in Latvian, Russian and English;
  - the desire to continually improve and share their knowledge with others;
  - category B driver’s licence.

  Your benefits:

  - the opportunity to be part of a global health care company that is continually creating new and effective solutions;
  - support from a professional and international team in your daily work;
  - a responsible employer that encourages the development of its employees together with the company’s growth;
  - all the technical provisions you require for your job (including phone, computer and company car);
  - the opportunity to work in the home office;
  - gross salary range from EUR 1800 to EUR 2000 monthly;
  - health and life insurance.

  If you would like to make your contribution to the improvement of health care working on the Mölnlycke team, we look forward to receiving your CV (in English) in the section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Andris Jansons:
  Phone: +371 29237199
  E-mail: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients Mölnlycke Health Care (www.molnlycke.com) ir pasaulē vadošais medicīnas risinājumu uzņēmums, kura uzmanības centrā vienmēr ir bijuši veselības aprūpes speciālisti un viņu rūpes par pacientiem. Uzņēmums, kas dibināts 1849.gadā Zviedrijā, šobrīd darbojas 42 valstīs un tā inovatīvie risinājumi tiek plaši lietoti gandrīz 100 valstīs.

  Nepārtraukti strādājot pie pastāvīgiem uzlabojumiem, Mölnlycke šodien var nodrošināt vislabāko medicīnisko risinājumu klāstu visiem aprūpes posmiem – no operāciju zāles līdz pat lietošanai mājas apstākļos. Lai veselības aprūpes speciālistiem Latvijā būtu pieejami visi vajadzīgie ķirurģiskie risinājumi, darbam Mölnlycke komandā aicinām pievienoties:

  PRODUKTU SPECIĀLISTU/-I

  darbam ar ķirurģiskajiem risinājumiem


  Jūsu loma uzņēmumā:

  - veicināt Mölnlycke ķirurģisko risinājumu izmantošanu;
  - veidot uz savstarpēju sapratni, iedziļināšanos un risinājumiem vērstu sadarbību ar medicīnas darbiniekiem;
  - nodrošināt konsultācijas, apmācības un tehnisko atbalstu, lai pārliecinātos par produktu piedāvājuma atbilstību klientu vajadzībām un palielinātu klientu apmierinātību;
  - piedalīties ar veselības aprūpi saistītos kongresos, simpozijos un semināros, lai veidotu klientu izpratni un informētu par ķirurģiskajiem produktiem;
  - pārzināt tirgus tendences un produktus, lai noteiktu nepieciešamās izmaiņas piedāvātajā sortimentā.

  Mölnlycke meklē talantīgus cilvēkus, kuriem ir vajadzīgās prasmes un apņemšanās uzlabot veselības aprūpes speciālistu ikdienu un pacientu veselību. Tādēļ augsti novērtēsim kandidātus ar:

  - vismaz 3 gadu iepriekšēju darba pieredzi pārdošanā;
  - mērķtiecīgu un uz sasniegumiem vērstu personību;
  - prasmi patstāvīgi organizēt savu darbu un pieņemt lēmumus;
  - lieliskām komunikācijas prasmēm un spēju veidot sadarbību ar medicīnas personālu;
  - prasmi pielietot profesionālās zināšanas, lai identificētu klientu vajadzības un piedāvātu visatbilstošākos risinājumus;
  - spēju brīvi sazināties latviešu, krievu un angļu valodā;
  - vēlmi nepārtraukti attīstīties un dalīties savās zināšanās ar citiem;
  - B kategorijas auto vadītāja apliecību.

  Jūsu ieguvumi:

  - iespēja būt daļai no globāla veselības aprūpes uzņēmuma, kas rada arvien jaunus, efektīvus risnājumus;
  - profesionālas, starptautiskas komandas atbalsts ikdienas darbā;
  - atbildīgs darba devējs, kas veicina savu darbinieku attīstību līdz ar uzņēmuma izaugsmi;
  - viss darbam nepieciešamais tehniskais nodrošinājums (t.sk. tālrunis, dators, darba auto);
  - iespēja strādāt no mājām;
  - mēneša bruto atalgojums no 1800 EUR līdz 2000 EUR;
  - veselības un dzīvības apdrošināšana.

  Ja vēlaties sniegt savu ieguldījumu veselības aprūpes uzlabošanā, strādājot Mölnlycke komandā, gaidīsim Jūsu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Andri Jansonu:
  Tālrunis: +371 29237199
  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/mlnlycke-health-care/produktu-specialists-e-darbam-ar-kirurgiskajiem-risinajumiem/20615&NoButtons=true&popup=1