draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 23.05.2019
  A client of WorkingDay Latvia – Mars is a global international company, who represents world-known brands - Royal Canin, Snickers, M&M’S, Pedigree, Skittles, Twix, Whiskas, Uncle Bens, Dove, Orbit. Company operates in 80 countries in more than 364 offices, employing 100 000 employees around the world.

  Mars - in order to ensure the growth and development of the company invites to join a team of responsible colleague:

  DEMAND PLANNER BALTICS

  Based in Riga, Latvia.

  Job purpose:

   Deliver an accurate demand forecast for relevant categories using tools and insights available to drive delivery of business unit plan and excellent customer service for all 3 Baltics countries.

  Key responsibilities:

   • Creating the forecast on item level for 2 rolling years;
   • Ensuring all promotional activities are detailed planned for the next 12 weeks;
   • Maintain system performance to ensure quality forecast generation and support system testing for new functionalities when required;
   • Copiloting with sales, marketing and finance to deliver an accurate and aligned demand plan for specific segments for the total horizon;
   • Proactively drive the relationship with Sales team and align the ways of working and adherence to the process;
   • Lead the forecast alignment process with sales and marketing and create relevant inputs;
   • Analyze sales data results and create improvement plan for the future;
   • Liaise with the Product Supply Coordinators to ensure product supply risks are mitigated and optimal stock levels are maintained.

  Requirements:

   • Be able to build productive relationships and communicate effectively at a variety of levels within Mars with strong interpersonal and influencing skills;
   • Strong analytical skills;
   • Preferable that the jobholder has previous experience in demand planning or in any other supply chain function, financial or business planning processes;
   • Preferable that the jobholder has working knowledge of the local trade environment (customer base) or Mars internal supply chain operations, processes and ways of working;
   • Systems knowledge: experience using JDA / Apollo or other supply chain planning tools is preferable. Experience of using office productivity software (such as Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint etc.) is required;
   • Competencies: action oriented, organization agility, planning, priority setting, customer focus, conflict management, peer relationship, drive for results;
   • Language skills: Fluent in English (written and oral) plus fluency in Latvian, Estonian or Lithuanian.

  We think that work in Mars is great because:

   • We are hiring for a career - not only a job - with world-class brands in a thriving, diverse environment, nurturing ideas. And ideals;
   • We offer a competitive salary from EUR 1500 – 1800 Gross and benefits package;
   • This means to be a part of a growing business that is making a difference for people and pets every day in a fascinating family- owned company, proud to be named The Best Multinational Workplace in Europe for the second year in a row;
   • This is a learning organization, which fosters development on the job and through our Mars University trainings;
   • This will be a mutually rewarding experience in a company that truly puts people first.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients - Mars ir globāla starptautiska kompānija, kura pārstāv visā pasaulē pazīstamus preču zīmolus – Royal Canin, Snickers, M&M’S, Pedigree, Skittles, Twix, Whiskas, Uncle Bens, Dove, Orbit. Kompānija darbojas 80 valstīs, vairāk kā 364 birojos, nodarbinot 100 000 darbiniekus.

  Lai nodrošinātu uzņēmuma izaugsmi un attīstību aicina pievienoties savai komandai atbildīgu kolēģi amatā:

  PIEPRASĪJUMA PLĀNOTĀJS/-A
  darbam Baltijas valstīs


  Rīgas birojā

  Amata uzdevums:

   Precīzas pieprasījuma prognozes sagatavošana noteiktās kategorijās, izmantojot pieejamos rīkus un balstoties uz izpratni, lai veicinātu uzņēmuma nodaļas plāna izpildi un nodrošinātu klientu izcilu apkalpošanu visās trīs Baltijas valstīs.

  Galvenie pienākumi

   • Prognozes sagatavošana pozīcijas līmenī diviem turpmākajiem gadiem;
   • Nodrošināt, ka visi pārdošanas veicināšanas pasākumi turpmākajām 12 nedēļām tiek plānoti detalizēti;
   • Sistēmas darbības uzturēšana, lai nodrošinātu kvalitatīvas prognozes sagatavošanu un sistēmas testēšanu jaunu funkciju ieviešanas gadījumā;
   • Palīdzēt pārdošanas, mārketinga un finanšu daļai sagatavot precīzu un saskaņotu pieprasījuma plānu noteiktiem tirgus segmentiem visā plānošanas horizontā;
   • Uzturēt proaktīvas attiecības ar pārdošanas komandu un saskaņot darba veidus un ievērot procesus;
   • Vadīt prognožu saskaņošanas procesu ar pārdošanas un mārketinga daļu un sagatavot vajadzīgo informāciju;
   • Analizēt pārdošanas datu rezultātus un izstrādāt turpmāku uzlabojumu plānu;
   • Sadarboties ar produktu piegādes koordinatoriem, lai nodrošinātu, ka produktu piegādes riski tiek mazināti un tiek uzturēts optimālais krājumu līmenis.

  Prasības:

   • Spēja veidot produktīvas darba attiecības un uzturēt efektīvu darba komunikāciju visos uzņēmuma līmeņos, kā arī laba attiecību veidošanas prasme un ietekmēšanas iemaņas;
   • Izcilas analītiskās spējas;
   • Iepriekšēja darba pieredze pieprasījuma plānošanā vai jebkurā citā saistītā amatā, finanšu vai biznesa plānošanas procesos tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • Iepriekšēja darba pieredze vietējā tirdzniecības vidē (klientu loks) vai uzņēmuma iekšējās piegādes ķēdes operācijās, procesos un darba veidos;
   • Sistēmu zināšanas: pieredze darbā ar JDA / Apollo vai citu piegādes ķēdes plānošanas rīku tiks uzskatīta par priekšrocību. Pieredze darbā ar biroja programmatūru (piemēram, Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint utt.);
   • Kompetences: uz rīcību vērsta personība ar labām pielāgošanās spējām un prasmi plānot un noteikt prioritātes, orientēts uz klientu, spēju risināt konfliktsituācijas, uzturēt veselīgu darba atmosfēru un vidi un sasniegt noteiktos rezultātus;
   • Valodu prasmes: ļoti labas angļu valodas zināšanas (rakstveidā un mutvārdos), kā arī ļoti labas latviešu vai igauņu vai lietuviešu valodas prasmes.

  Mēs domājam, ka strādāt Mars ir lieliska iespēja, jo:

   • Pie mums cilvēki ne tikai strādā, bet veido savu karjeru, strādājot ar pasaulē vadošajiem zīmoliem un pavadot dienu motivējošā, daudzveidīgā vidē ar iedvesmojošām idejām un ideāliem;
   • Mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 1500 – 1800 bruto un papildu labumus, kā arī elastīgu darba laiku;
   • Tas nozīmē būt daļai no augoša biznesa, kas maina cilvēku un mājdzīvnieku ikdienas dzīvi, un strādāt aizraujošā ģimenes uzņēmumā, kas ir lepojas;
   • Ar to, ka tam jau otro gadu pēc kārtas ir piešķirts tituls „Labākā daudznacionālā darbavieta Eiropā”;
   • Tā ir organizācija, kas sekmē darbinieku attīstību darbā un pieredzes apmaiņu gan ikdienā, gan Mars Universitātes apmācībās;
   • Tā būs abpusēji vērtīga pieredze darbā starptautiskā uzņēmumā, kas patiesi pirmkārt domā par cilvēkiem.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/mars-latvia/pieprasijuma-planotajs-a-darbam-baltijas-valstis/20838&NoButtons=true&popup=1