draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 09.05.2019
  A client of WorkingDay Latvia – MARS is a global international company, who represents world-known brands - Royal Canin, Snickers, M&M’S, Pedigree, Skittles, Twix, Whiskas, Uncle Bens, Dove, Orbit. Company operates in 80 countries in more than 364 offices, employing 100 000 employees around the world.

  MARS - in order to ensure the growth and development of the company invites to join a team of responsible colleague:

  SALES SUPPORT SPECIALIST


  Job purpose:

   The purpose of the role is to maximize efficiency in sales performance by providing operational support and execution of planning, administrative, logistics and internal reporting related tasks to country sales team.

  Key responsibilities:

   Interaction with key accounts:
   - Communication on promotional offers, logistic data input. - Serve as the main point of contact for key accounts regarding checkouts and other sales equipment related matters.

   Planning & Administration:
   - Perform data entry in Market Manager system.
   - Perform data input in Promo tool and run pre/post ROI evaluation of sales activities.
   - Prepare price information
   - Gather Trade Expenditure related evidences for invoice approval.
   - Review Trade Expenditure accruals before Period closing.
   - Prepare materials for sales meetings, craft presentations.

   Logistic data management:
   - Collect information about product changes.
   - Take part in meetings.

   Internal reporting:
   - Prepare and distribute daily sales out report.
   - Prepare and distribute internal reports on periodical and ad-hoc basis.
   - Provide information on Promo/POSM to field force team and distributor.
   - Collect information related to sales team activities.
   - Support sales related projects by providing analysis as per need.

  Requirements:

   • Bachelor’s degree in Economics, Finance or Business administration.
   • 1+ years of experience in similar roles related to assisting sales team, sales report preparation.
   • Good communication, collaboration and administrative skills.
   • Fluent English and Latvian language knowledge.
   • Computer literacy, good knowledge of MS Excel.
   • Strong attention to detail, high level of initiative, ability to work independently.
   • Competencies: action oriented, customer focus, priority setting, planning, peer relationship, drive for results, learning on the fly.

  We think that work in MARS is great because:

   • We are hiring for a career - not only a job - with world-class brands in a thriving, diverse environment, nurturing ideas. And ideals.
   • We offer a competitive salary from EUR 1300 – 1600 Gross and benefits package.
   • This means to be a part of a growing business that is making a difference for people and pets every day in a fascinating family- owned company, proud to be named The Best Multinational Workplace in Europe for the second year in a row.
   • This is a learning organization, which fosters development on the job and through our Mars University trainings.
   • This will be a mutually rewarding experience in a company that truly puts people first.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  MARS ir globāls starptautisks uzņēmums, kas pārstāv visā pasaulē pazīstamus preču zīmolus – Royal Canin, Snickers, M&M’S, Pedigree, Skittles, Twix, Whiskas, Uncle Bens, Dove, Orbit. Uzņēmums darbojas 80 valstīs, vairāk kā 364 birojos, nodarbinot 100 000 darbiniekus.

  Lai nodrošinātu uzņēmuma izaugsmi un attīstību, aicina pievienoties savai komandai atbildīgu kolēģi amatā:

  PĀRDOŠANAS ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E


  Amata uzdevums:

   Šī amata mērķis ir paaugstināt pārdošanas snieguma efektivitāti, nodrošināt pārdošanas komandai operatīvo atbalstu plānošanā, administratīvajā, loģistikas un iekšējo pārskatu saistīto uzdevumu izpildē.

  Galvenās atbildības:

   Sadarbībā ar Lielo klientu vadītājiem:
   - Komunikācija par akciju piedāvājumiem, loģistikas datu ievade.
   - Būt par galveno kontaktpersonu lielākajiem klientiem saistībā ar pārdošanas jautājumiem.

   Plānošana & Administrācija:
   - Veikt datu ievadīšanu sistēmā.
   - Veikt datu ievadi un pārdošanas aktivitātes pirms/pēc ROI novērtējuma.
   - Sagatavot cenu informāciju.
   - Apkopot tirdzniecības izdevumus rēķinu apstiprināšanai.
   - Pārskatīt tirdzniecības izdevumu uzkrājumus pirms perioda slēgšanas.
   - Sagatavot materiālus priekš pārdošanas sapulcēm un prezentācijām.

   Loģistikas datu pārvaldība:
   - Apkopot informāciju par produktu izmaiņām.
   - Ņemt dalību sapulcēs.

   Iekšējās atskaites:
   - Sagatavot un izsūtīt ikdienas pārdošanas pārskatus.
   - Periodisko un ad-hoc iekšējo atskaišu sagatavošana un izsūtīšana.
   - Sniegt nepieciešamo informāciju pārdošanas komandai un izplatītājam.
   - Apkopot informāciju, kas saistīta ar pārdošanas komandas aktivitātēm.
   - Atbalstīt ar pārdošanu saistītus projektus, veicot nepieciešamo analīzi.

  Prasības:

   • Bakalaura grāds ekonomikā, finanšu vai biznesa administrācijā.
   • 1 + gadu pieredze līdzīgā amatā, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu pārdošanas komandai, pārdošanas atskaišu sagatavošanu.
   • Labas komunikācijas, sadarbības un administratīvās prasmes.
   • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas.
   • Datorprasmes, labas zināšanas darbā ar MS Excel.
   • Pastiprināta uzmanība uz detaļām, augsts iniciatīvas līmenis, spēja strādāt patstāvīgi.
   • Kompetences: uz darbību un klientu orientēts/-a, prasme noteikt prioritātes, plānot, līdzvērtība, uz rezultātu orientēts/-a.

  Mēs domājam, ka strādāt MARS ir lieliska iespēja, jo:

   • Pie mums cilvēki ne tikai strādā, bet veido savu karjeru, strādājot ar pasaulē vadošajiem zīmoliem un pavadot dienu motivējošā, daudzveidīgā vidē ar iedvesmojošām idejām un ideāliem.
   • Mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 1300 līdz 1600 bruto, un papildu labumus, kā arī elastīgu darba laiku.
   • Tas nozīmē būt daļai no augoša biznesa, kas maina cilvēku un mājdzīvnieku ikdienas dzīvi, un strādāt aizraujošā ģimenes uzņēmumā, kas lepojas ar to, ka tam jau otro gadu pēc kārtas ir piešķirts tituls „Labākā daudznacionālā darbavieta Eiropā”.
   • Tā ir organizācija, kas sekmē darbinieku attīstību darbā un pieredzes apmaiņu gan ikdienā, gan MARS Universitātes apmācībās.
   • Tā būs abpusēji vērtīga pieredze darbā starptautiskā uzņēmumā, kas patiesi domā par cilvēkiem.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/mars-latvia/pardosanas-atbalsta-specialists-e/20814&NoButtons=true&popup=1