draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.01.2020

  Luminor – contemporary, entrepreneurial bank for the local way of life and doing business. We want to build a better tomorrow – for families, businesses and communities we are part of. We make things happen. Our core values are: Curiosity, Collaboration, and Focus.

  In order to ensure Know Your Customer (KYC) processes, we invite to join our team:


  HEAD OF KYC / AML MIDDLE OFFICE

  Head of KYC / AML Middle office is trusted with a team, whose professional development, high level of commitment and daily performance are the key elements for ensuring KYC principles and regulatory requirements execution. Main responsibility includes leading the team in KYC process execution (developing, planning and monitoring the performance of the unit) within expected quality targets, ensuring service capacity continuity, operational excellence and compliance.

  Your key responsibilities:

   • Organize and manage daily work of the team
   • Contribute to team and company performance through effective collaboration
   • Align the key principles and processes across the organization
   • Maintain and improve the professional AML knowledge of the team
   • Initiate and contribute to KYC processes improvements and automation
   • Ensure quality check according to the agreed procedures, prepare reports and communication
   • Motivate employees through building the strong and high performing team

  We are looking for a proactive, goal and result oriented leader with:

   • Knowledge and experience in KYC / AML field
   • Ability to translate strategy into the actions and make things happen
   • Agile process management, ability to set up priorities
   • Ability to engage employees to reach out the targets
   • Flexible approach and ability to adjust plans / resources according to situation
   • High sense of responsibility, initiative and skills to work independently
   • Argumentation and negotiation skills
   • Cross functional and cross border cooperation skills, open and transparent in communication
   • Full working proficiency in English

  Why should you join us?

   • We offer opportunity to participate in building a winning team - to bring your experience and point of view
   • We welcome you in a collaborative and supportive team with having clear focus and curiosity
   • We offer dynamic working environment with interesting challenges
   • We offer you varied opportunities for your professional and personal development and growth
   • We offer competitive benefits package
   • Salary EUR 2300 - 3300 gross (Salary level for the final candidate depends on the level of experience and competencies. In Luminor, the salary is one part of the overall remuneration policy).

  If you are open for new career opportunity, send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Luminor ir mūsdienīga un uzņēmīga banka. Mēs vēlamies radīt labāku rītdienu – privātpersonām, uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā. Mūsu darbības pamatā ir trīs vērtības: zinātkāre, sadarbība un skaidrs fokuss. Mēs esam pārliecināti, ka vienmēr pastāv iespēja būt labākiem un darīt lietas vēl labāk.

  Lai uzņēmumā nodrošinātu Pazīsti savu klientu jeb Know Your Customer (KYC) procesus, aicinām darbā:


  KYC / AML MIDDLE OFFICE KOMANDAS VADĪTĀJU

  KYC / AML Middle Office vadītājam/-ai tiek uzticēta komanda, kuras profesionālā attīstība, lielā apņēmība un ikdienas darba efektivitāte ir būtiskākie elementi, lai nodrošinātu KYC principu un normatīvo aktu noteikumu izpildi. Galvenais pienākums ir komandas vadība KYC procesa izpildē (nodaļas darbības attīstība, plānošana un rezultātu uzraudzība) atbilstoši paredzētajiem kvalitātes mērķiem, nodrošinot pakalpojumu kapacitātes nepārtrauktību, darba izcilību un atbilstību.

  Pienākumi:

   • organizēt un vadīt komandas ikdienas darbu;
   • veicināt komandas un uzņēmuma sasniegumus, nodrošinot efektīvu sadarbību;
   • pielāgot galvenos principus un procesus visā organizācijā;
   • uzturēt un uzlabot komandas profesionālās zināšanas AML novēršanas jomā;
   • iniciēt un veicināt KYC procesu uzlabošanu un automatizāciju;
   • nodrošināt kvalitātes pārbaudi atbilstoši saskaņotajām procedūrām, sagatavot atskaites un paziņojumus;
   • motivēt darbiniekus, veidojot spēcīgu un rezultatīvu komandu.

  Mēs meklējam aktīvu, uz mērķi un rezultātu orientētu vadītāju ar:

   • zināšanām un pieredzi KYC / AML jomā;
   • spēju pārvērst stratēģiju darbībā un īstenot veicamo darbu;
   • ātru procesu vadību, spēju noteikt prioritātes;
   • spēju iesaistīt darbiniekus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus;
   • elastīgu pieeju un spējām pielāgot plānus / resursus atbilstoši situācijai;
   • augstu atbildības sajūtu, iniciatīvu un spējām strādāt patstāvīgi;
   • argumentācijas un sarunu prasmēm;
   • spēju pildīt dažādas funkcijas un veidot pārrobežu sadarbību, atvērtību un caurskatāmību komunikācijā;
   • angļu valodas zināšanām tādā līmenī, kas nepieciešams pienākumu pildīšanai.

  Kādēļ ir vērts pievienoties Luminor?

   • mēs Tev piedāvājam iespēju piedalīties veiksmīgas komandas izveidē - dot savu ieguldījumu, daloties ar pieredzi un viedokli;
   • esi aicināts/-a uz sadarbību vērstā un atbalstošā komandā ar skaidru fokusu un zinātkāri;
   • piedāvājam dinamisku darba vidi ar interesantiem izaicinājumiem;
   • Tevi gaida dažādas profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas;
   • nodrošinām konkurētspējīgu labumu grozu;
   • Tu saņemsi atalgojumu EUR 2300 - 3300 pirms nodokļu nomaksas (Atalgojuma amplitūda tiek noteikta balstoties uz kandidāta pieredzi un kompetencēm. Luminor bankā atalgojums ir daļa no kopējā labumu groza darbiniekiem, kas ietver plašas iespējas).

  Ja esi atvērts/-a jauniem profesionālajiem izaicinājumiem, sūti savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/luminor-bank/kyc-aml-middle-office-komandas-vaditajs-a/21199&NoButtons=true&popup=1