draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.10.2018
WorkingDay Latvia client - Luminor was created through the merger of Nordea’s and DNB’s Baltic operations to form a new stand-alone Baltic bank. The merger will position Luminor as the 3rd largest player in the Baltic banking market with 15% market share in deposits and 26% in lending, as well as 2nd-3rd position in each of the Baltic Countries of Lithuania, Latvia, and Estonia. The bank has a balance sheet of EUR 15bn, and has 1.3 million registered clients, of which half are active, employing ca. 3000 people across its footprint. The ambition of Luminor is to build a new generation bank for the local way of life and doing business, through technology and innovation.

BIPC (Business Intelligence, Planning and Control) unit in Luminor which is responsible for performance management and measurement, developing and managing planning and target-setting process, benchmarking and market reviews, provision of actionable insights by applying advanced analytics, is looking for a:

BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST


We are looking for experienced, reliable, committed and proactive professional with very strong problem-solving and analytical skills who will help to change the Luminor Finance division into strategic partner for business areas and competence centre for other support functions, developing and implementing the finance processes, which are compliant with Agile ways of working and international best practices.

Your key responsibilities will be as following:
 • In cooperation with stakeholders design, develop and maintain the data structures and reporting solutions for BIPC (Business Intelligence, Planning and Control) units and of the whole Finance organization
 • Collect functional requirements from end-users, product owners and other counterparties, create user stories and ensure that all stories are properly handled by agile development team
 • Create clear documentation and maintain business dictionaries
 • Act as a single point of contact for all related enquiries towards reporting solution inside BIPC

  Project technical parameters:
 • Database: for now we use SAP IQ (Sybase IQ), but knowledge of BigData (Hortonworks) environment is a big asset
 • Data transformation tools: SAP Data Services and SQL
 • SAP Business Objects (universes, reporting) as presentation layout

  What experience and knowledge you should have?
 • 3-5 years professional experience in IT/Finance or related field
 • Good knowledge about data flow, data warehouse and financial reporting solutions and analytics tools
 • Solid understanding of data modelling principles & techniques
 • Knowledge of SQL and / or another data modelling tool (SAS, R, SPSS modeler)
 • Ability to collect and analyze business requirements and transform they into actions to be implemented in data/BI environment
 • Practical experience (creation of reports, dashboards) with various BI tools
 • Knowledge of SAP BO would be considered as an advantage
 • Understanding of financial control principles
 • Knowledge of banking industry specific details would be considered as an advantage
 • Ability to collect and analyze business requirements and transform them into actions to be implemented in data/BI environment
 • Knowledge of Agile methodology and agile way of working
 • Very good oral and written presentation skills in English
 • Willingness to work with and learn new technologies
 • Action orientation and accountability

  Why should you apply?
 • Unique chance in Baltics to re-shape the future of banking
 • Influence how to build, grow and maintain a thriving Agile organization at scale
 • Stimulate a culture of continuous improvement throughout the organization

  The company offers:
 • Positive and professional work environment
 • Supportive, cooperative and empowered team
 • Competitive benefits package

  Join Luminor to build a contemporary and entrepreneurial organization!

  To apply, send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Inese Berzabinde:
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients – Luminor Bank ir izveidota, apvienojot Nordea un DNB darbību, lai izveidotu jaunu, patstāvīgu Baltijas mēroga banku. Apvienošanās rezultātā Luminor ir kļuvusi par trešo lielāko banku sektora dalībnieku Baltijā ar 15% tirgus daļu termiņnoguldījumu un 26% tirgus daļu kreditēšanas jomā, kā arī ieņem 2.–3. pozīciju katrā no Baltijas valstīm – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Bankas bilance ir 15 miljardi EUR, un tai ir 1,3 reģistrēto klientu, no kuriem puse ir aktīvie klienti. Bankā kopumā ir 3000 darbinieku. Luminor tiecas ar tehnoloģiju un inovāciju palīdzību izveidot jaunas paaudzes banku, kas atbilstu vietējam dzīvesveidam un uzņēmējdarbības stilam.

  Luminor BIPC (Business Intelligence, Planning and Control) daļa, kas ir atbildīga par bankas snieguma pārvaldību un noteikšanu, plānošanas un mērķu nospraušanas procesu izstrādi un vadīšanu, standartu noteikšanu, tirgus apskatiem un pamatotu atskaišu sniegšanu, izmantojot mūsdienu analītiku, aicina darbā

  BIZNESA INTELIĢENCES ANALĪTIĶI


  Meklējam pieredzējušu, uzticamu, lojālu un proaktīvu speciālistu ar ļoti spēcīgām problēmrisināšanas un analītiskajām prasmēm, kas palīdzētu pārveidot Luminor finanšu nodaļu par stratēģisku partneri biznesa jomā un kompetences centru citu nodaļu atbalstam, finanšu procesu izstrādei un ieviešanai atbilstoši Agile principiem un labākajām starptautiskajām praksēm.

  Galvenie darba pienākumi būs:
 • sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm projektēt, izstrādāt un uzturēt datu struktūras un pārskatu sniegšanas risinājumus BIPC (Business Intelligence, Planning and Control) nodaļu un visas finanšu organizācijas vajadzībām;
 • noskaidrot un apkopot galalietotāju, produktu īpašnieku un citu darījumu partneru funkcionālās prasības, radīt lietotāju stāstus (user stories) un nodrošināt, ka visu šo informāciju pienācīgi izmanto Agile attīstības komanda;
 • izstrādāt skaidru dokumentāciju un uzturēt biznesa rokasgrāmatas;
 • būt galvenajai kontaktpersonai, pie kā vērsties ar jautājumiem attiecībā uz pārskatu sniegšanas risinājumiem BIPC.

  Projekta tehniskie parametri:
 • datubāze: šobrīd mēs lietojam SAP IQ (Sybase IQ), bet liels ieguvums būtu zināšanas par BigData (Hortonworks) vidi
 • datu pārveides rīki: SAP Data Services un SQL
 • SAP Business Objects (kopsummas, pārskati) kā prezentāciju izkārtojums

  Nepieciešamā pieredze un zināšanas:
 • 3–5 gadu profesionālā pieredze IT/finanšu vai saistītā jomā;
 • labas zināšanas par datu plūsmu, datu noliktavu un finanšu pārskatu risinājumiem un analītiskajiem rīkiem;
 • padziļināta izpratne par datu modelēšanas principiem un metodēm;
 • zināšanas par SQL un/vai citiem datu modelēšanas rīkiem (SAS, R, SPSS modeler)
 • spēja saprast, analizēt biznesa prasības un pārvērst tās reālās darbībās, kas īstenojamas datu/BI vidē;
 • praktiskā pieredze (pārskatu sastādīšana, informācijas paneļi) darbā ar datu analīzes (BI) rīkiem;
 • zināšanas par SAP BO tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • izpratne par finanšu kontroles principiem;
 • zināšanas par banku nozarei specifiskām niansēm tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • zināšanas par Agile metodoloģiju un raitu darba ritmu;
 • ļoti labas prezentēšanas prasmes angļu valodā - runā un rakstos;
 • gatavība strādāt ar jaunām tehnoloģijām un apgūt tās;
 • enerģiskums un augsta atbildības izjūta.

  Iemesli, kāpēc pievienoties Luminor komandai:
 • unikāla iespēja mainīt banku darbības nākotni Baltijas mērogā;
 • iespēja ietekmēt, kā tiks veidota, attīstīta un uzturēta plaukstoša organizācija pēc Agile principiem;
 • veicināt pastāvīgu uzlabojumu ieviešanas kultūru.

  Uzņēmums piedāvā:
 • pozitīvu un profesionālu darba vidi;
 • atbalstošu, uz sadarbību vērstu komandu;
 • konkurētspējīgu atalgojumu un citus labumus.

  Pievienojieties Luminor, lai kopā veidotu mūsdienīgu banku!

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/luminor-bank/biznesa-inteligences-analitikis-e/20554&NoButtons=true&popup=1