draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 01.07.2020
  Juro is the contract collaboration platform (juro.com) that enables businesses to agree and manage contracts all in one unified workspace. We are rebuilding contracts from the ground-up and for the online age, changing them from static, offline files into modular data models that reflect how modern business relationships should run.

  Juro is backed by Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp and the founders of TransferWise, Gumtree and Indeed.com. Juro has processed more than 50,000 contracts for customers like Deliveroo, Skyscanner, Envoy, Babylon Health and Reach.


  We're a small but fast-growing team of 23+ people based in London and Riga with a shared passion for building the world's best product and empowering others to use it. We love getting together for weekly team lunches, awareness meditation, quizzes, inter-office meetups and more.

  We're growing and recruiting talented developers to join a successful start-up company in Riga:

  FRONT-END ENGINEER

  We're on a mission to build the best product in the world.

  With 2 offices in London and Riga, our Riga-based Product, Design and Engineering team counts 8 amazing people and growing. We're a very small team achieving big results consistently and rapidly — and so far, everyone who's joined us since our start in 2016 is still with us! In Riga, you're joining a team that encourages and values your contribution, creativity and drive to do better everyday.

  Why do we need you?

  We are looking for someone curious and passionate who knows how to create modern user interfaces with JS, HTML and CSS, is not afraid to take initiative and who will make our team stronger. We have lots of product tasks, usually technically challenging and performance-related. Besides that, we develop our own text editor (based on ProseMirror), and you will continuously grow and be challenged on text editing in browsers. Reporting into our Engineering Manager, you'll support our efforts to deliver more value to our users through new customer-facing features as well as ensuring that current features work without issues.

  Your responsibilities:

   • Build an ambitious web application using the latest web tooling and modern JavaScript, as well as frameworks — including React.js & MobX, ES6, Webpack, and Node.js
   • Architect efficient and reusable front-end components and abstractions
   • Bind our front-end and back-end services together and monitor, test and continuously optimize and improve your solutions
   • Write maintainable and extensible code with tests

  Our requirements:

   • You have 4+ years of experience developing web applications and services
   • You have experience working with leading JavaScript frameworks: React, Vue, Angular etc.
   • You’ve implemented, delivered and supported complex user interfaces, and single-page applications
   • You have cross-browser developing experience (we support only modern browsers — last 2 versions of the popular browsers and we don't support IE at all, only Edge)

  Bonus, if you have:

   • You have worked with designing, developing or supporting text editors and similar tools. We are using ProseMirror at Juro
   • You have Webpack, Babel, MobX and Material-ui knowledge
   • You have deep knowledge of automation frameworks, ability to write maintainable automated tests

  If start-up environment is something for you, we will be offering you salary in the range of EUR 2500-4500 gross in addition to other benefits (stock options, health insurance, paid conferences and trainings, flexible working hours, spacious office in Riga old town) and growth opportunities with truly international team.

  To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova:
  Phone: +371 28723242
  E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  Juro ir līgumu sadarbības platforma (juro.com), kas ļauj uzņēmumiem vienoties un pārvaldīt līgumus vienā vienotā darbvietā. Mēs pārveidojam līgumus, lai tie atbilstu tiešsaistes laikmetam - mainām tos no statiskiem, bezsaistes failiem uz modulāriem datu modeļiem, kas atspoguļo to, kā vajadzētu darboties mūsdienu biznesa attiecībām.

  Juro investori ir Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp, kā arī TransferWise, Gumtree un Indeed.com dibinātāji. Juro ir apstrādājuši vairāk nekā 50 000 līgumu tādiem klientiem kā, piemēram, Deliveroo, Skyscanner, Envoy, Babylon Health un Reach.


  Mēs esam maza, bet strauji augoša komanda, kas sastāv no vairāk nekā 23 cilvēkiem un atrodas Londonā un Rīgā, un mūsu kopīgā aizraušanās ir darbs pie pasaulē labākā produkta un dot citiem iespēju to izmantot. Mums patīk satikties iknedēļas komandas pusdienās, izpratnes meditācijās, viktorīnās, starpbiroju sanāksmēs un citās aktivitātēs.

  Mēs augam un aicinām darbā talantīgus izstrādātājus, kas pievienotos veiksmīgam jaunuzņēmumam Rīgā:

  FRONT-END INŽENIERI

  Mūsu misija ir izveidot vislabāko produktu pasaulē.

  Mums ir divi biroji – Londonā un Rīgā. Mūsu augošajā Rīgas produktu, izstrādes un tehniskajā kolektīvā šobrīd strādā astoņi talantīgi cilvēki. Mēs esam ļoti neliela komanda, kas pastāvīgi un strauji sasniedz lielus rezultātus, un visi dalībnieki, kas mums pievienojās 2016. gadā, joprojām strādā pie mums! Rīgā jūs gaida komanda, kas veicina un novērtē jūsu ieguldījumu radošumu un vēlmi sasniegt labākus rezultātus katru dienu.

  Kāpēc mums vajag Tevi?

  Mēs meklējam cilvēku, kurš vienmēr vēlas apgūt jaunas lietas un ir ieinteresēts, prot veidot mūsdienīgas lietotāja saskarnes, izmantojot JS, HTML un CSS, nebaidās uzņemties iniciatīvu un padarīs mūsu komandu spēcīgāku. Mums ir daudz produktu uzdevumu, kas pārsvarā ir saistīti ar tehniskiem izaicinājumiem un efektivitāti. Papildus mēs veidojam paši savu teksta redaktoru (uz ProseMirror bāzes), kā arī jūs varēsiet nepārtraukti pilnveidoties un atklāt jaunas iespējas teksta rediģēšanai pārlūkos. Strādājot mūsu tehniskā direktora vadībā, jūs palīdzēsiet sniegt lielāku vērtību mūsu lietotājiem ar jaunām uz klientiem orientētām funkcijām, kā arī nodrošināsiet, lai esošās funkcijas darbotos bez traucējumiem.

  Jūsu pienākumi:

   • izveidot vērienīgu tīmekļa lietojumprogrammu, izmantojot jaunākos tīmekļa rīkus un moderno JavaScript, kā arī ietvarus – tostarp React.js un MobX, ES6, Webpack un Node.js;
   • izveidot efektīvas un pārizmantojamas arhitektūras front-end komponentes un abstrakcijas;
   • sasaistīt mūsu front-end un back-end pakalpojumus un uzraudzīt, testēt un nepārtraukti pilnveidot un uzlabot savus risinājumus;
   • izstrādāt uzturāmu un paplašināmu kodu ar testiem.

  Mūsu prasības:

   • vismaz 4 gadu pieredze tīmekļa lietojumprogrammu un pakalpojumu izstrādē;
   • pieredze darbā ar vadošajiem JavaScript ietvariem: React, Vue, Angular u.c;
   • pieredze ieviešot, piegādājot un atbalstot sarežģītas lietotāja saskarnes, vienas lapas lietojumprogrammas;
   • pieredze veicot izstrādi dažādos pārlūkos (mēs atbalstām tikai modernās pārlūkprogrammas - populāro pārlūkprogrammu pēdējās divas versijas, kā arī vispār neatbalstām IE, tikai Edge).

  Par priekšrocību tiks uzskatītas:

   • pieredze tekstu redaktoru un līdzīgu rīku projektēšanā, izstrādē vai atbalstā. Mēs Juro izmantojam ProseMirror;
   • Webpack, Babel, MobX un Material-ui zināšanas;
   • padziļinātas zināšanas par automatizācijas ietvariem, spēja izstrādāt automatizētos testus.

  Ja jaunuzņēmumu vide ir kā radīta priekš jums, mēs Jums piedāvāsim atalgojumu robežās no EUR 2500-4500 bruto un citus labumus (akciju opcijas, veselības apdrošināšana, apmaksātas konferences un semināri, elastīgs darba laiks, moderns birojs Vecrīgā), kā arī izaugsmes iespējas patiesi starptautiskā komandā.

  Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Annu Mažarovu:
  Tālrunis: +371 28723242
  E-pasts: anna.mazarova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/juro-riga/front-end-engineer-front-end-inzenieris-e/21384&NoButtons=true&popup=1