draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 01.08.2019
  A client of WorkingDay Latvia is an IT company, providing outsourced HR management services in Northern and Central Europe. The company utilizes, improves and develops SAP solutions in order to provide a full range of personnel administration services.

  The company employs around 1000 professionals, providing IT infrastructure and HR management services in 15 countries. As the company constantly evolves and strengthens its organization, they invite to join the Latvian team experienced and open to new challenges:


  SAP BW CONSULTANT

  Your role and responsibilities:

   • Take over ownership and architecture of existing SAP BW system
   • Evaluate other technologies which can be used more effectively for current reporting requirements
   • Standardize client-specific SAP BW reporting by introducing simple reusable framework

  Main working tasks:

   • Take over architecture of existing SAP BW system and set up short-term (6 – 12 month) and long-term (2 – 5 years) strategy
   • Develop and implement a company standard for reporting and analytics
   • Organize and manage the BW team and ensure daily tasks:

    - SAP BW/BI/BO change implementation for existing customers, including custom-made solutions
    - SAP BW/BI/BO system monitoring and ensuring continuity (process chain, data loads etc.)

   • Other SAP BW housekeeping tasks

  Your benefits:

   • International work environment where you will be able to use your knowledge effectively and have a significant impact on the use of the BW system
   • Professional and supportive colleagues
   • Modern and cozy office space in Riga
   • Monthly salary of EUR 3000 to EUR 4000 gross based on your experience and technical skills
   • Several additional benefits such as:

    - Flexible working hours
    - 4 additional vacation days
    - Platinum level health insurance
    - Reimbursement of lunch
    - Quota for visiting doctors
    - Team building activities
    - Coffee, tea, fruits etc. in the office.

  If you are a professional in SAP BW / BI / BO and ready to take over the management of BW system in the international company, look forward to your CV!

  You can obtain additional information by contacting Enija Cara:
  Phone: +371 26779869
  E-mail: enija.cara@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients ir IT uzņēmums, kas sniedz ārpakalpojumu personāla pārvaldības jomā Ziemeļeiropā un Centrāleiropā. Uzņēmums izmanto, pilnveido un izstrādā SAP risinājumus, lai nodrošinātu pilna spektra personāla administrēšanas pakalpojumus.

  Uzņēmumā ir nodarbināti ap 1000 speciālistu, kas nodrošina IT infrastruktūras un personāla pārvaldības pakalpojumus 15 valstīs. Uzņēmumam nepārtraukti attīstoties un stiprinot savu organizāciju, darbam Latvijas komandā aicinām pievienoties pieredzējušu un jauniem izaicinājumiem atvērtu:


  SAP BW KONSULTANTU/-I

  Tava loma un atbildība:

   • pārņemt esošās SAP BW sistēmas pārvaldīšanu un arhitektūru;
   • izvērtēt citas tehnoloģijas un iespējas, kas var tikt izmantotas efektīvākai atskaišu nodrošināšanai atbilstoši pašreizējām prasībām;
   • standartizēt esošo SAP BW klientu pārskatus, ieviešot vienkāršu, atkārtoti lietojamu sistēmu.

  Svarīgākie darba uzdevumi:

   • pārņemt esošo SAP BW arhitektūru un izveidot īstermiņa (6 - 12 mēneši) un ilgtermiņa (2 - 5 gadi) stratēģiju;
   • izveidot un ieviest kompānijas standartu piedāvājumu atskaitēm un analītikai;
   • organizēt un vadīt BW komandu un nodrošināt ikdienas uzdevumu pildīšanu:

    - ieviest SAP BW / BI / BO izmaiņas esošajiem klientiem, t.sk. risinājumiem, kas pielāgoti individuālām klientu prasībām;
    - uzraudzīt un nodrošināt nepārtrauktu SAP BW / BI / BO sistēmu darbību (procesa ķēde, datu ielāde utt.);

   • veikt citus ar SAP BW saistītus uzdevumus.

  Tavi ieguvumi:

   • starptautiska darba vide, kur Tev būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un būtiski ietekmēt BW sistēmas izmantošanu;
   • profesionāli un atbalstoši kolēģi;
   • mūsdienīgas un mājīgas biroja telpas Rīgā;
   • mēneša atalgojums no EUR 3000 līdz EUR 4000 bruto, novērtējot Tavu līdzšinējo pieredzi un tehniskās prasmes;
   • vairāki papildu ieguvumi, tādi kā:

    - elastīgs darba laiks;
    - 4 papildus atvaļinājuma dienas;
    - platīna līmeņa veselības apdrošināšana;
    - pusdienu izdevumu kompensēšana;
    - ārstu apmeklējumu laika kvota;
    - komandas veidošanas pasākumi;
    - kafija, tēja, augļi u.c. birojā.

  Ja esi profesionālis/-e jautājumos par SAP BW / BI / BO un gatavs/-a uzņemties BW sistēmas pārvaldīšanu starptautiskā uzņēmumā, gaidīsim Tavu CV!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Eniju Caru:
  Tālrunis: +371 26779869
  E-pasts: enija.cara@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/it-uznemums/sap-bw-konsultants-e/20943&NoButtons=true&popup=1