draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.07.2019

  A client of WorkingDay Latvia is Intrum - Europe’s leading Credit Management Services group and offers services designed to measurably improve clients’ cash flow and long-term profitability including purchase of receivables.

  Intrum Group have offices in 23 markets across Europe, and a team of around 8000 employees contributing to sound economy by helping both individuals and companies keep their commitments.

  Intrum Baltics Unit consists of Intrum Lithuanian, Latvian and Estonian branches. On June 27, 2017, Lindorff (founded in 1898) and Intrum Justitia (founded in 1923) joined forces, becoming the leading provider of credit management services.

  Intrum Latvia is currently looking for a:

  SENIOR CREDIT PROJECT MANAGER

  The role:
  To manage the assigned loan portfolio and to serve clients. To recover pre-trial debts and carry out other assigned functions.

  Key responsibilities of the job:

   • Prepare and present credit proposals to the decison-making body
   • Coordinate execution of approved credit proposals
   • Perform analysis of debt servicing capacity, collateral and other factors that influence borrower’s ability to repay the loan
   • Pro-actively perform loan portfolio monitoring – assure portfolio quality, manage risks and maintain customer relations

  Required competencies:

   • Bachelor's degree in Finance, Business Administration, Law or Banking
   • At least 2 years work experience in lending, loan restructuring or workout areas
   • Good Business understanding
   • Excellent knowledge of Latvian and spoken Russian, good knowledge of English
   • Excellent analytical, communication, negotiation and presentation skills
   • Good computer skills (MS Excel, Word, Outlook)

  The company offers:

   • Open corporate culture and organization
   • Wide opportunities for professional growth
   • Gross salary EUR 2500 - 3000

  If you are open for new challenges, send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Inese Bērzabinde
  Phone: +371 29184433
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients Intrum ir Eiropas vadošā kredītu vadības pakalpojumu grupa, kas piedāvā risinājumus, lai ievērojami uzlabotu klientu naudas plūsmu un ilgtermiņa rentabilitāti, tostarp pircēju parādu pirkšanu.

  Intrum grupai ir biroji 23 tirgos visā Eiropā un aptuveni 8000 darbinieku komanda, kas veicina stabilu ekonomiku, palīdzot gan privātpersonām, gan uzņēmumiem pildīt savas saistības.

  Intrum Baltics sastāv no Intrum Lietuvas, Latvijas un Igaunijas filiālēm. 2017. gada 27. jūnijā Lindorff (dibināts 1898. gadā) un Intrum Justitia (dibināta 1923. gadā) apvienojās, kļūstot par vadošo kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzēju.

  Šobrīd Intrum Latvia komandai aicinām pievienoties:

  VECĀKO KREDĪTPROJEKTU VADĪTĀJU

  Loma uzņēmumā:
  Pārvaldīt nozīmēto kredītu portfeli un apkalpot klientus. Atgūt parādus pirmstiesas ceļā un veikt citus nozīmētos uzdevumus.

  Galvenā atbildība:

   • sagatavot un prezentēt priekšlikumus lēmējinstitūcijai;
   • koordinēt apstiprināto kredītu priekšlikumu ieviešanu;
   • analizēt kredītu apkalpošanas kapacitāti, nodrošinājumu un citus faktorus, kas ietekmē parādnieku spēju atmaksāt aizdevumus;
   • proaktīvi veikt kredītu portfeļa monitoringu – nodrošināt portfeļa kvalitāti, pārvaldīt riskus un uzturēt attiecības ar klientiem.

  Nepieciešamās zināšanas un prasmes:

   • bakalaura grāds finansēs, uzņēmējdarbības vadībā, jurisprudencē vai banku zinībās;
   • vismaz 2 gadu darba pieredze kreditēšanas, kredītu restrukturizācijas vai atgūšanas jomā;
   • laba biznesa izpratne;
   • teicamas latviešu un krievu (mutvārdu) valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas;
   • izcilas analītiskās, sarunas, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
   • labas datorprasmes (MS Excel, Word, Outlook).

  Uzņēmums piedāvā:

   • atvērtu uzņēmuma kultūru;
   • plašas iespējas profesionālajai izaugsmei starptautiskā organizācijā;
   • bruto atalgojumu EUR 2500 - 3000

  Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Inesi Bērzabindi:
  Tālrunis: +371 29184433
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/intrum-latvia/vecakais-a-kreditprojektu-vaditajs-a/20926&NoButtons=true&popup=1