draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 03.04.2018
WorkingDay Latvia client is Intrum - Europe’s leading Credit Management Services group and offers services designed to measurably improve clients’ cash flow and long-term profitability including purchase of receivables.

Intrum Group have offices in 23 markets across Europe, and a team of around 8000 employees contributing to sound economy by helping both individuals and companies keep their commitments.

Intrum Baltics Unit consists of Intrum Lithuanian, Latvian and Estonian branches. On June 27, 2017, Lindorff (founded in 1898) and Intrum Justitia (founded in 1923) joined forces, becoming the leading provider of credit management services.

Intrum Latvia is currently looking for a:

SALES EXECUTIVE

The Role:
The Sales Executive role is to actively search for new business prospects, develop tailored solutions for potential customers, and lead negotiations with a focus on successful closing of sales opportunity.

Key responsibilities of the job:
 • identifying new business opportunities and actively approaching new leads,
 • developing customized solutions to identified prospects,
 • customer account planning and implementation,
 • registering an information and updating in the CRM,
 • keeping updated in customer’s industry specifics and corporate environment,
 • being active member of country’s sales team in close cooperation with supporting teams.

  Required competencies:
 • university degree, preferably in Finance, Business administration or in other relevant field,
 • at least 2-3 years of working experience in B2B solution sales or customer relationship management,
 • good understanding of company’s financial figures,
 • result orientation and ambition in achieving goals,
 • good negotiation and relationship management skills,
 • excellent written and spoken skills in Latvian and English,
 • Russian language skills are an advantage,
 • good computer skills (MS Office).

  The company offers:
 • open corporate culture and organization,
 • wide opportunities for professional growth,
 • competitive remuneration package.

  If you are open to a new career step, send your CV and application (in English) to Inese Bērzabinde!
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients Intrum ir Eiropas vadošā kredītu vadības pakalpojumu grupa, kas piedāvā risinājumus, lai ievērojami uzlabotu klientu naudas plūsmu un ilgtermiņa rentabilitāti, tostarp pircēju parādu pirkšanu.

  Intrum grupai ir biroji 23 tirgos visā Eiropā un aptuveni 8000 darbinieku komanda, kas veicina stabilu ekonomiku, palīdzot gan privātpersonām, gan uzņēmumiem pildīt savas saistības.

  Intrum Baltics sastāv no Intrum Lietuvas, Latvijas un Igaunijas filiālēm. 2017. gada 27.jūnijā Lindorff (dibināts 1898. gadā) un Intrum Justitia (dibināta 1923. gadā) apvienojās, kļūstot par vadošo kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzēju.

  Šobrīd Intrum Latvia komandai tiek aicināts/-a pievienoties:

  PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A

  Loma uzņēmumā:
  Pārdošanas vadītāja uzdevums ir aktīvi meklēt jaunas biznesa perspektīvas, attīstīt potenciālajiem klientiem īpaši izstrādātus risinājumus un vest pārrunas ar mērķi - veiksmīgi noslēgt pārdošanas darījumus.

  Galvenā atbildība:
 • noteikt biznesa iespējas un aktīvi strādāt ar jaunajām kontaktpersonām šo iespēju izmantošanai,
 • izstrādāt identificētajiem perspektīvajiem darījumiem pielāgotus risinājumus,
 • plānot un īstenot klientu projektus,
 • reģistrēt un atjaunināt informāciju CRM,
 • būt pastāvīgi informētam par klientu nozares specifiku un korporatīvo vidi,
 • aktīvi piedalīties pārdošanas komandas darbā, cieši sadarbojoties ar atbalsta komandām.

  Nepieciešamās zināšanas un prasmes:
 • augstākā izglītība, vēlams finanšu, uzņēmējdarbības vadības vai citā saistītajā jomā,
 • vismaz 2-3 gadu darba pieredze B2B risinājumu pārdošanas vai klientu attiecību vadības jomā,
 • laba izpratne par uzņēmuma finanšu datiem,
 • orientēšanās uz rezultātu un izteikta vēlme sasniegt mērķus,
 • labas pārrunu vešanas un attiecību vadības prasmes,
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas runā un rakstos,
 • krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību,
 • labas datorlietotāja prasmes (MS Office).

  Uzņēmums piedāvā:
 • atvērtu uzņēmuma kultūru,
 • plašas iespējas profesionālajai izaugsmei starptautiskā organizācijā,
 • konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu.

  Ja esat gatavs/-a jaunam karjeras solim, sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli (angļu valodā) Inesei Bērzabindei!
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Ja potenciālais/ā darbinieks/ce vēlas, lai viņa/as personas dati tiktu izmantoti tikai konkrētajai vakancei, lūdzam to norādīt rakstveidā. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.