draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 20.05.2019


  WorkingDay Latvia klients - Fortum ir viens no vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem pasaulē, kas ražo tīru enerģiju un nodrošina savus klientus ar siltumenerģiju, elektroenerģiju, dzesēšanu, kā arī piedāvā citus viedus enerģētiskos risinājumus, kas sekmē efektīvu resursu izmantošanu. Lai veicinātu pārmaiņas enerģētikas nozarē un padarītu mūsu pasauli tīrāku, Fortum vēlas cieši sadarboties un iesaistīt šajā procesā klientus un sabiedrību kopumā. Šobrīd Fortum ir darba devējs vairāk nekā 9 000 profesionāļiem Baltijas un Ziemeļvalstīs, Polijā, Indijā un Krievijā. Fortum akcijas ir iekļautas Nasdaq Helsinki biržā. Vairāk informācijas: www.fortum.com.

  Fortum Latvijā biznesa jomas ir elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, kā arī siltumenerģijas pārvade un realizācija. 2013. gadā ekspluatācijā tika nodota mūsu koģenerācijas stacija Jelgavā, kura bija pirmā lielapjoma biomasas koģenerācijas stacija Latvijā.

  Šobrīd uzņēmums meklē darbam Jelgavā

  GALVENO GRĀMATVEDI


  Jūs būtu atbildīgs par Fortum grāmatvedības procesa organizāciju Latvijā, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un Fortum vadlīnijām, tostarp finanšu uzskaites un pārskatu un nodokļu pārskatu standartiem.

  Jūsu galvenie darba pienākumi:

   • grāmatvedības vadība un kontrole, lai nodrošinātu visu darījumu precīzu un savlaicīgu uzskaiti un atskaišu sagatavošanu;
   • finanšu datu periodiska pārskatīšana, lai nodrošinātu datu objektivitāti un vispusīgumu;
   • mēneša / ceturkšņa finanšu pārskatu savlaicīga un precīza sagatavošana un iesniegšana iekšējām un ārējām ieinteresētajām pusēm;
   • mēneša / ceturkšņa / gada nodokļu pārskatu, kā arī citu valsts institūcijām iesniedzamu pārskatu savlaicīga un precīza sagatavošana;
   • gada finanšu pārskatu sagatavošana atbilstoši grāmatvedības principiem un tiesību aktiem, tostarp attiecīgo audita procedūru prasībām;
   • nodrošināt Latvijā esošo Fortum juridisko personu atbilstību prasībām un grāmatvedības dokumentācijas uzturēšanu;
   • finanšu procesu un rīku attīstības veicināšana;
   • palīdzības un atbalsta sniegšana finanšu direktoram un sadarbība ar citām ieinteresētajām pusēm.

  Mēs piedāvājam:

   Kā galvenajam grāmatvedim Jums būtu iespēja iegūt profesionālās iemaņas un apgūt enerģētikas nozarei specifisku finanšu jautājumu risināšanu. Šajā amatā Jūsu galvenais uzdevums būtu nodrošināt grāmatvedības kvalitāti un uzlabot ar to saistītos procesus. Jums būtu iespēja sadarboties ar dažādiem finanšu jomas partneriem Fortum korporācijā.

   Piedāvājam Jūsu kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu no EUR 1900 – 2600 bruto un papildus bonusus, kā arī veselības apdrošināšanu.

  Prasības kvalifikācijai:

   Šajā darbā jums būs vajadzīgas izcilas akadēmiskās zināšanas un praktiska darba pieredze grāmatvedībā un nodokļu jautājumos: maģistra grāds finanšu, grāmatvedības vai uzņēmējdarbības vadības jomā un vairāk nekā trīs gadu darba pieredze līdzīgā grāmatveža amatā.

  Svarīgākās zināšanas un prasmes:

   • pieredze perioda un gada pārskatu sagatavošanā grupas uzņēmumiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • padziļinātas zināšanas par grāmatvedības standartiem un tiesību aktiem nodokļu jomā;
   • laba izpratne par grāmatvedības procesiem un izcilas analītiskās spējas;
   • pieredze finanšu programmu lietošanā, tostarp darbā ar MS Office rīkiem;
   • labas latviešu un angļu valodas prasmes gan mutvārdos, gan rakstos;
   • gatavība pielāgoties pārmaiņām un atvērta personība ar labām sociālajām iemaņām;
   • spēja strādāt saspringtos darba apstākļos un elastība attiecībā uz darba laiku.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


  A client of WorkingDay Latvia - Fortum is a leading clean-energy company that provides its customers with electricity, heating and cooling as well as smart solutions to improve resource efficiency. We want to engage our customers and society to join the change for a cleaner world. We employ some 9,000 professionals in the Nordic and Baltic countries, Russia, Poland and India. Fortum's share is listed on Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

  Fortum operations in Latvia are focused on district heating and electricity production as well as on heat distribution and sales. Our combined heat and power (CHP) plant in Jelgava, commissioned in 2013, is the first large-scale biomass CHP unit in Latvia.

  We are looking for a work in Jelgava a

  CHIEF ACCOUNTANT


  You will be responsible for organizing accounting process in Latvian operations according to the legislation and Fortum standards including financial accounting and reporting as well as tax reporting.

  Your main duties include:

   • You will be managing and controlling Latvian regional accounting activities to ensure accurate and timely recording and reporting of all transactions;
   • Review periodic financial data to ensure that it is objective and complete;
   • Produce timely and accurate monthly/quarterly financial reports to internal and external stakeholders;
   • Prepare timely and accurate monthly/quarterly/annual tax reports as well as other reporting to authorities;
   • Prepare annual financial reports and statements according to accounting principles and regulatory requirements including related audit procedures;
   • Ensuring the compliance of legal entities and maintaining accounting documentation;
   • Contribute to development of finance processes and tools;
   • Assist and support Business Controller and collaborate with relevant stakeholders.

  We offer you:

   As a chief accountant, you will have the opportunity improve your professional skills and learn business specific finance matters. In this position you are in key role to ensure accounting quality and improve related processes. You will have a possibility to interact with various finance counterparts and have a outlook in the local businesses.

   We offer a competitive salary from EUR 1900 – 2600 gross and benefits package, and Health Insurance.

  Your qualifications:

   We expect you to have strong accounting and tax competencies gained from education and work life: Master’s degree in Finance, Accounting or Business Administration and more than three years work experience in relevant accounting position.

  The most important competences and skills are:

   • Experience from interim and annual reporting to group is regarded as an asset;
   • Deep knowledge of accounting standards and tax regulations;
   • Good understanding of the accounting processes and strong analytical skills;
   • Experience in common finance applications, including MS Office tools;
   • Good communication and language skills in Latvian and English;
   • Readiness to adopt changes and positive personality with good social skills;
   • Ability to work under pressure, with flexibility in working hours.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/fortum/galvenais-a-gramatvedis-e/20832&NoButtons=true&popup=1