draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 01.06.2018
WorkingDay Latvia client is an international developer of crypto-currency exchange and payment system technology that has been successfully operating in Latvia since 2015. The company provides its customers with an exchange platform based on advanced IT solutions tailored to both - individual and commercial (Bitcoin, etc.) crypto market participants.

Due to company expansion, it invites Leading JAVA programmer to join the Riga office.


LEADING JAVA DEVELOPER


Core responsibilities:
 • Design and implement exchange core system including orderbook creation, order processing and execution, client account risk level control, clearing and settlement, incoming/outgoing funds flow management, price feed delivery to clients;
 • Design and implement different programmatic order types, derived orders, margin trading, futures, options and swap instruments;
 • Design and implement mechanisms for client position control, margin calls, liquidation of open position;
 • Design and implement FIX, FAST and other price feed and trading protocol integration in exchange core;
 • Keep track of the exchange core performance indicators, search for the best performing solutions;
 • Plan and implement functional and performance tests for exchange core.


  Required technical skills and qualifications:
 • At least 3 years of experience in Java low-level programming;
 • Solid knowledge of network protocols, group communication and low latency message exchange;
 • Understanding of news exchange protocols development;
 • Knowledge about architecture of modern processors and code execution;
 • Understanding of Java network and data storage libraries;
 • Knowledge about system clustering, high availability and performance provision, data replication techniques;
 • Sufficient knowledge of data structures and available Java data structure library;
 • Knowledge of asynchronous communication, parallel data processing, competition and synchronization;
 • Teamwork experience, as well as the ability to drive and manage less experienced programmers;
 • Knowledge of Java memory management, garbage collector optimization;
 • Understanding Java Server Frameworks;
 • Experience in Sun.misc.Unsafe and stock exchanges / broker trading platforms, will be considered as an advantage;
 • Experience with C, C ++.


  Company offers:
 • Health insurance (saving life insurance is also possible);
 • Training, before starting employment;
 • Salary EUR 2500 - 4000 net;
 • Courses razing Your qualification paid by the company;
 • Paid mobile phone;
 • Cozy office with comfortable work space in the old town of Riga, coffee and different snacks.

  To apply, please send your CV and motivation letter in section "Pieteikties"!
  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - starptautisks kriptovalūtu biržu un maksājumu sistēmu tehnoloģiju izstrādātāju uzņēmums, kas Latvijā veiksmīgi darbojas kopš 2015.gada un nodrošina saviem klientiem apmaiņas platformu ar progresīviem IT risinājumiem, kas ir piemēroti gan individuālajiem, gan komerciālajiem Bitcoin u.c. kriptovalūtu tirgus dalībniekiem.

  Uzņēmumam strauji attīstoties, tas aicina pievienoties vadošo JAVA programmētāju darbam Rīgas birojā.


  VADOŠAIS/-Ā JAVA PROGRAMMĒTĀJS/-A


  Darba pienākumi:
 • Projektēt un ieviest biržas kodola sistēmu, kas ietver orderu grāmatas izveidi, orderu apstrādes un izpildes kontroli, klienta konta riska līmeņa noteikšanu, klīringa un norēķinu veikšanu, ienākošās/izejošās naudas plūsmas apstrādi, aktuālo cenu kotāciju piegādi klientiem;
 • Projektēt un ieviest dažādus programmējamos orderu veidus, atvasinātos orderus, tirdzniecību ar kredītplecu, nākotnes līgumu (futures), opciju un mijmaiņas instrumentus;
 • Projektēt un ieviest klienta pozīcijas kontroles un atvērto pozīciju likvidācijas mehānismus;
 • Projektēt un ieviest FIX, FAST un citu cenu kotācijas datu saņemšanas un tirdzniecības protokolu integrēšanu biržas kodolā;
 • Pastāvīgi sekot līdzi biržas kodola veiktspējas rādītājiem, meklēt augstākas veiktspējas risinājumus;
 • Plānot un realizēt biržas kodola funkcionālos un veiktspējas testus.


  Prasības kandidātam:
 • Vismaz 3 gadu pieredze Java zema līmeņa programmēšanā;
 • Zināšanas par tīkla protokoliem, grupas komunikāciju un zema latentuma ziņojumu apmaiņu;
 • Izpratne par ziņu apmaiņas protokolu izstrādi;
 • Zināšanas par moderno procesoru arhitektūru un koda izpildi;
 • Java tīkla un datu glabāšanas bibliotēkas pārzināšana;
 • Zināšanas par sistēmas klasterizācijas, augstas pieejamības un veiktspējas nodrošināšanas, datu replikācijas tehnikām;
 • Datu struktūras un pieejamās Java datu struktūru bibliotēkas pārzināšana;
 • Zināšanas par asinhrono komunikāciju, paralēlo datu apstrādi, konkurenci un sinhronizāciju;
 • Pieredze komandas darbā, kā arī prasme virzīt un vadīt mazāk pieredzējušus programmētājus;
 • Zināšanas par Java atmiņas pārvaldību, atmiņas atkritumu pārvaldnieka (garbage collector) optimizāciju;
 • Izpratne par Java serveru satvariem (Java server frameworks);
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta: pieredze darbā ar sun.misc.Unsafe un biržas/brokeru tirdzniecības platformām;
 • Pieredze darbā ar C, C++.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Veselības apdrošināšanu (iespējama arī uzkrājošā dzīvības apdrošināšana);
 • Apmācību pirms darba uzsākšanas;
 • Atalgojumu EUR 2500 - 4000 neto;
 • Uzņēmuma apmaksātus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus;
 • Apmaksātu mobilo telefonu;
 • Mājīgu biroju ar iekārtotu darba vietu, kafiju un našķiem;

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā "Pieteikties"!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-pasts: eva.andza@workingday.lv


  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-nozares-uznemums/vadosais-a-java-programmetajs-a-(eur-2500-4000-neto)/20334&NoButtons=true&popup=1