draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 29.11.2018WorkingDay Latvia client - EIS Group Latvia, who is one of EIS Group development centers. EIS Group is a leading provider of core systems and digital solutions for insurers. EIS Group Latvia in collaboration with other development centers, specializes in software development and testing.

EIS Group invites to join their team

QA ENGINEER


Responsibilities:
 • Review Customer requirements and specifications
 • Estimate test efforts for all test phases (Functional test, integration test, system test, etc.)
 • Create comprehensive test plans, test cases and test reports
 • Execute manual test cases (and possibly automated)
 • Track and maintain defect and ensure resolution of reported defects
 • Configure and manage QA environments (Jenkins user level)
 • Provide Customer support if required
 • Maintain and improve working processes

  Required skills and experience:
 • QA experience not less 1 year
 • Good English skills
 • Analytical and diagnostic skills
 • Experience in Web applications and Web services testing
 • Ability to read and work with log files
 • SQL basic knowledge

  Desired skills and experience:
 • Ability to read and understand Java code
 • XML, XQ and XSLT knowledge
 • Insurance business knowledge
 • Test automation experience
 • Performance testing experience
 • ISTQB certificate

  What we offer:
 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Opportunity to accelerate your career software testing
 • Unique international working environment
 • Good compensation from EUR 2000 – 2700 gross, based on the regular performance reviews

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients - uzņēmums EIS Group Latvia, kurš ir viens no EIS Group izstrādes centriem. EIS Group ir vadošais galveno sistēmu un digitālo risinājumu piegādātājs apdrošināšanas jomā. EIS Group Latvija, sadarbojoties ar citiem izstrādes centriem, specializējas tieši programmatūras izstrādes un testēšanas jomā.

  EIS Group aicina pievienoties viņu komandai

  PROGRAMMATŪRAS TESTĒŠANAS INŽENIERI


  Jūsu uzdevumos ietilps:
 • pārskatīt klientu prasības un specifikācijas;
 • novērtēt testa darba apjomu visām testa fāzēm (Funkcionālais tests, integrācijas tests, sistēmas tests);
 • izveidot visaptverošu testa plānu, testa piemērus un testa atskaites;
 • izpildīt manuālo testu piemērus (un iespējams automatizētos);
 • izsekot un uzturēt kļūmes un nodrošināt izšķirtspēju par paziņotajām kļūmēm (defektiem);
 • konfigurēt un pārvaldīt QA vidi (Jenkins lietotāja līmenī);
 • nodrošināt klientu atbalstu pēc nepieciešamības;
 • uzturēt un pilnveidot darba procesus.

  Nepieciešamās prasmes un zināšanas:
 • pieredzi programmatūras testēšanā / QA ne mazāk kā 1 gadu;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • analītiskās un kļūdu diagnosticēšanas prasmes;
 • pieredze darbā ar Web aplikācijām un Web pakalpojumu testēšanu;
 • spēja lasīt un strādāt ar log failiem;
 • pamatzināšanas SQL;

  Vēlamās prasmes un pieredze:
 • spēja lasīt un izprast Java code;
 • XML, XQ un XSLT zināšanas;
 • apdrošināšanas biznesa zināšanas;
 • testu automatizēšanas pieredze;
 • veiktspējas testēšanas pieredze;
 • ISTQB sertifikāts.

  Ko mēs piedāvājam:
 • daudzpusīgas iespējas jaunu zināšanu apguvē un apmācības;
 • iespēju paātrināt karjeras izaugsmi programmatūras testēšanā;
 • unikālu, starptautisku darba vidi;
 • labu atlīdzību EUR 2000 – 2700 bruto, balstoties uz regulāriem darba rezultātu pārskatiem.

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/eis-group/programmaturas-testesanas-inzenieris-e/20613&NoButtons=true&popup=1