draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 30.10.2019

  A client of WorkingDay Latvia - EIS Group is a global innovator, providing the insurance industry with transformational platforms to increase their business efficiency.

  "Our clients are large and very large insurance companies.

  Our culture is highly innovative, collaborative and focused on building and maintaining relationships that allow us to surpass our customers’ expectations. We embrace the qualities that make each of our team members unique and develop each other’s skillsets so that together we can be stronger than the sum of our parts.

  We are looking for smart, dynamic and intuitive people to join our growing team of insurance technology professionals and industry experts – this particular opportunity is for an experienced:"


  IT PROJECT MANAGER

  Key Responsibilities:

   • Manage the entire project implementation life-cycle from requirements gathering till Go Live ensuring that customer expectations are met, and that delivered software is of high quality
   • Work in close cooperation with Program Manager supporting all customer facing activities
   • Assist Program Manager in preparation of the project budget and staffing plan and control project expenses and resources usage
   • Be accountable for delivering the best results to the customer on time and within allocated budget
   • Develop, coordinate with the relevant stakeholders, and maintain project implementation plan including resources and capacity planning and control
   • Control project scope to stay on schedule and within the budget
   • Manage project team maintaining constant contact and communication with Business Analysis team lead, System Architecture team lead, Development and QA team leads
   • Coordinate with Product Management, Product Development, Operations, and Marketing to ensure timely deliveries of EIS Suite functionality
   • Adopt company standard processes and best practices taking into account specific project requirements and customer requests
   • Maintain close contact with EIS partners, provide assistance to ensure compliance with EIS quality standards across partner teams
   • Prepare project progress reports and calculate established KPI's
   • Identify project risks, prepare risk mitigation plan and follow up on corrective actions

  Requirements/Desired Experience:

   • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, Management Information Systems or equivalent degree
   • Several years of increasing responsibility in software development with a focus on complex systems
   • Significant experience managing distributed team in multi-national multi-cultural environment
   • Deep knowledge and understanding of SDLC
   • Strong communication and presentation skills, written and verbal
   • Strong facilitation skills (requirements sessions; design meetings; progress and status meetings; handovers to SRE and operations)
   • Technical proficiency: server/cloud architecture and development, build & release systems
   • Past programming experience is a plus
   • Working knowledge of Russian and/or Mandarin is a plus
   • Experience in insurance industry is a plus

  Company offers:

   • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
   • Unique international working environment
   • Good compensation from EUR 3500 – 5000 gross, based on the regular performance reviews
   • Health insurance
   • Friendly team and motivating work environment
   • Business trips to USA, Australia, New Zealand
   • Development opportunities in Latvia and USA

  If you are interested send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova:
  Phone: +371 26345204
  E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients - EIS Group ir globāls inovators, kas nodarbojas ar apdrošināšanas programmatūras izstrādi un esošo klientu risinājumu transformāciju, palielinot tā biznesa efektivitāti.

  "Mūsu klienti ir lielas vai ļoti lielas apdrošināšanas sabiedrības.

  Mūsu kultūra ir ļoti inovatīva, sadarbībai atvērta un koncentrējas uz attiecību veidošanu un uzturēšanu. Mēs ņemam vērā katra darbinieka īpašības, kas padara katru mūsu komandas dalībnieku unikālu un pilnveido viens otra prasmes, lai kopā mēs varētu būt spēcīgāki.

  Mēs meklējam gudru, dinamisku un intuitīvu cilvēku, lai pievienotos mūsu augošajai apdrošināšanas tehnoloģiju speciālistu un nozares ekspertu komandai - šī īpašā iespēja ir pieredzējušam/ -ai:"


  IT PROJEKTU VADĪTĀJAM/-AI

  Galvenie uzdevumi:

   • pārvaldīt visu projekta ieviešanas dzīves ciklu: no prasību apkopošanas līdz Go Live, nodrošinot klientu vajadzību izpildi un piegādāto programmatūru augsto kvalitāti;
   • sadarboties ar programmas vadītāju, atbalstot visas klientu aktivitātes;
   • sniegt atbalstu programmas vadītājam projekta budžeta un personāla plāna izstrādē, un kontrolēt projekta izmaksu un resursu izlietojumu;
   • nodrošināt klientam labāko rezultātu termiņa un piešķirtā budžeta ietvaros;
   • izstrādāt, koordinēt un uzturēt projekta realizācijas plānu ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, iekļaujot resursus, kapacitātes plānošanu un kontroli;
   • kontrolēt projekta apjomu, atbilstoši grafikam un budžetam;
   • pārvaldīt projekta komandu, uzturot pastāvīgu komunikāciju ar biznesa analīzes, sistēmas arhitektūras, attīstības un testētāju komandas vadību;
   • koordinēt produktu pārvaldību, produktu izstrādi, darbību un mārketingu, lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi atbilstoši EIS Suite funkcionalitātei;
   • attīstīt uzņēmuma standarta procesus un labāko praksi, ņemot vērā īpašās projekta prasības un klientu pieprasījumus;
   • sadarboties ar EIS partneriem, nodrošinot EIS kvalitātes standartu ievērošanu visās partneru komandās;
   • sagatavot projekta progresa ziņojumus un KPI aprēķinus;
   • noteikt projekta riskus, sagatavojot riska mazināšanas plānu un sekot līdzi koriģētajām darbībām.

  Prasības / Nepieciešamā pieredze:

   • bakalaura grāds datorzinātnēs, inženierzinātnēs vai citā saistītā jomā;
   • vairāku gadu pieaugoša atbildība programmatūras izstrādē, koncentrējoties uz sarežģītām sistēmām;
   • nozīmīga pieredze komandas vadīšanā daudzkultūru vidē;
   • stipras zināšanas un izpratne par SDLC;
   • teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes gan rakstiskas, gan mutiskas;
   • teicamas organizatoriskās un koordinēšanas prasmes (prasību sesijas, projektēšanas sanāksmes, progresa un statusa sanāksmes, nodošana SRE un operācijas);
   • tehniskā kompetence: servera / mākoņarhitektūrā un izstrādē, sistēmu izveidē;
   • iepriekšēja programmēšanas pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes;
   • krievu valodas un / vai mandarīnu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
   • novērtēsim pieredzi apdrošināšanas nozarē, bet nav obligāta.

  Jums piedāvājam:

   • daudzpusīgas iespējas jaunu zināšanu apguvē un apmācības;
   • unikālu, starptautisku darba vidi;
   • labu atlīdzību no EUR 3500 - 5000 bruto, balstoties uz regulāriem darba rezultātu pārskatiem un citus bonusus;
   • veselības apdrošināšanu;
   • draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi;
   • komandējumi uz ASV Kanādu, Jaunzēlandi vai citām valstīm;
   • profesionālās attīstības iespējas Latvijā un ASV.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
  Tālrunis: +371 26345204
  E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/eis-group/it-projektu-vaditajs-a/21094&NoButtons=true&popup=1