draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 03.03.2020

  A client of WorkingDay Latvia is Eastnine Latvia, which is a part of Swedish real estate company Eastnine (www.eastnine.com), focusing on commercial real estate, mainly office properties, in the Baltic capitals. The company has a strong position and expertise in the Baltic real estate sector and it continues to develop new smart and sustainable office solutions. Their aim is to become a leading long-term provider of sustainable prime office space in the Baltics by maintaining high sustainability standards in their properties, improving energy efficiency and reducing total costs for tenants.

  The company is looking for an experienced:


  SENIOR CONSTRUCTION MANAGER

  The role: Senior Construction Manager is responsible for design and construction process of new developments, starting from asset purchase due dilligence and for all neccesary steps till the end of construction.

  Key responsibilities:

   • Lead and manage network of engineers, architects and other consultants in guiding each project through its governmental approvals process to obtain all permits/approvals required for a project
   • Manage tender for construction processes by organising necessary tenders, documentation and preparing contracts with contractors
   • Collect information and prepare materials for internal decision making
   • Coordinate and support the construction process
   • Be responsible for regular meetings with contractors, control quality and terms according to the contract
   • Communicate project status to project participants and stakeholders throughout the project to ensure critical components are not missed and risks are identified
   • Ensure successful completion of the project on time, within budget and according to owners specifications
   • Be responsible for building commissioning

  Requirements:

   • Proven working experience in and knowledge of construction management processes
   • Ability to plan, organise and prioritise responsibilities in order to consistently meet deadlines
   • Understanding of all facets of the construction process in order to handle the different stages of the project accordingly
   • Excellent interpersonal skills, ability to communicate clearly and succinctly to a variety of audiences
   • Act according to open and honest process principles, following all group instructions, laws and regulations
   • Proficiency with Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, ArchiCad or AutoCad
   • Higher education in construction management, architecture, engineering or related field
   • Advanced level of Latvian, English and Russian for daily use

  If you are ready to make your contribution to the development of smart and sustainable real estate solutions by working at the Eastnine team, we look forward to receiving your CV (in English) in the section Pieteikties!

  In terms of remuneration, salary will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate, but not less than EUR 3500 - 4300 gross per month. Other benefits are negotiable.

  You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa:
  Phone: +371 29592278
  E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients ir Eastnine Latvia, kas pārstāv Zviedrijas nekustamo īpašumu uzņēmumu Eastnine (www.eastnine.com) un specializējas komerciālo nekustamo īpašumu, galvenokārt biroja ēku, attīstīšanā Baltijas valstu galvaspilsētās. Uzņēmums ir ieguvis nozīmīgu vietu un pieredzi Baltijas nekustamo īpašumu nozarē, un tas turpina attīstīt jaunus, viedus un ilgtspējīgus biroja ēku risinājumus. Uzņēmuma mērķis ir kļūt par vadošo ilgtermiņa pakalpojumu sniedzēju ilgtspējīgu biroju telpu nodrošināšanā Baltijas tirgū, nodrošinot īpašumos augstus ilgtspējības standartus, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot īrnieku kopējās izmaksas.

  Uzņēmums meklē pieredzējušu:


  VADOŠO BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJU

  Jūsu loma: Vadošais/-ā būvniecības projektu vadītājs/-a ir atbildīgs/-a par jaunbūvju projektēšanu un būvniecības procesu, sākot no aktīvu iegādes likumības pārbaudes un visām nepieciešamajām darbībām līdz būvniecības beigām.

  Galvenie pienākumi:

   • sadarbībā ar inženieriem, arhitektiem un citiem konsultantiem vadīt katra projekta apstiprināšanas procesu, lai iegūtu visas no valsts institūcijām nepieciešamās atļaujas;
   • pārvaldīt būvniecības iepirkumu procesus, organizēt nepieciešamos konkursus, dokumentāciju un sagatavot līgumus ar darbuzņēmējiem;
   • apkopot informāciju un sagatavot materiālus iekšējo lēmumu pieņemšanai;
   • koordinēt un atbalstīt būvniecības procesus;
   • veikt regulāras tikšanās ar darbuzņēmējiem, kontrolēt darbu izpildes kvalitāti un nosacījumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
   • regulāri informēt projekta dalībniekus un ieinteresētās puses par projekta statusu, lai pārliecinātos, ka netiek pieļautas kritiskas situācijas un ir identificēti riski;
   • nodrošināt veiksmīgu projekta būvniecības pabeigšanu noteiktajā termiņā, paredzētā budžeta ietvaros un saskaņā ar īpašnieku specifikācijām;
   • uzņemties atbildību par ēkas nodošanu ekspluatācijā.

  Prasības:

   • ievērojama darba pieredze un zināšanas būvniecības projektu vadībā;
   • prasme plānot un organizēt darbu, noteikt prioritātes, lai konsekventi ievērotu noteiktos termiņus;
   • izpratne par visiem būvniecības procesa aspektiem, lai atbilstoši rīkotos dažādos projekta posmos;
   • teicamas sadarbības prasmes, spēja skaidri un saprotami komunicēt ar dažādām auditorijām;
   • rīkoties saskaņā ar atklāta un godīga procesa principiem, ievērojot visus grupas norādījumus, likumus un noteikumus;
   • prasme lietot Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, ArchiCad vai AutoCad;
   • augstākā izglītība būvniecībā, arhitektūrā, inženierzinātnēs vai saistītā jomā;
   • ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas prasmes komunikācijai ikdienā.

  Ja esat gatavs/-a dot savu ieguldījumu viedo un ilgtspējīgo nekustamo īpašumu risinājumu attīstībā, strādājot Eastnine komandā, gaidīsim Jūsu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Runājot par paredzēto atlīdzību, alga tiks noteikta, vadoties pēc izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetencēm, bet ne mazāk kā EUR 3500 - 4300 bruto mēnesī. Citi ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Baibu Ozoliņu:
  Tālrunis: +371 29592278
  E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/eastnine/vadosais-a-buvniecibas-projektu-vaditajs-a/21266&NoButtons=true&popup=1