draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.06.2019  A client of WorkingDay Latvia is DYNATECH who provides innovative solutions for Company focuses on providing IT services to global brands within DYNINNO Group in three key areas: travel, entertainment, and finance.

  Due to the expansion of the company, company is looking for a:

  SENIOR SYSTEM ADMINISTRATOR


  Position Summary:

  This is the ideal role for a System Administrator who is ready to enforce our existing team of professionals. If it is you - be ready to take new challenges in the development projects that has no analogues in LV market.

  Company infrastructure is a giant based on *nix and AWS. The new team member will be provided with an opportunity to contribute immediately to the overall company success by utilizing and increasing his/her own technical knowledge and skills in operating systems, applications, networks, and cloud technologies.

  What does your background should look like:

   • enterprise level Linux experience;
   • knowledge of AWS services such as EC2, S3, Container Management, etc.;
   • virtualization technologies;
   • software defined infrastructure and automated configuration management;
   • enterprise network architectures;
   • supporting security rights and restrictions and close cooperation with global security department;
   • setting up monitoring and alerts for systems and system administration tasks and monitoring of internal IT systems;
   • knowledge of scripting languages such as Perl or Python.

  There is no one-size-fits-all here, we are quite flexible and use individual approach with every Candidate we meet. While getting familiar during our interview, we try to understand where your working experience, professional skills and future contribution to the company can be applied within our multiple business projects.

  We don’t want to set any limits, but if we are naming the numbers, then starting point for this position is not less than EUR 4000 - 6000 gross per month.

  Company offers:

   • Office in the center of Riga;
   • Young and motivated colleagues;
   • Real growth possibilities within the company;
   • Learning culture: lectures and workshops organised by colleagues as well as external partners, possibility to attend international conferences;

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ināra Tjurjapina:
  Phone: +371 24225989
  E-mail: inara.tjurjapina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients ir DYNATECH informāciju tehnoloģiju uzņēmums, kas piedāvā inovatīvus risinājumus uzņēmumam, kas koncentrējas uz IT pakalpojumu sniegšanu pasaulē zināmiem zīmoliem DYNINNO grupā trīs galvenajās jomās: ceļošana, izklaide un finanses.

  Sakarā ar uzņēmuma paplašināšanos, tiek meklēts/-a:

  VECĀKAIS/-Ā SISTĒMAS ADMINISTRATORS/-E


  Amata apraksts:

  Šis amats ir lieliski piemērots sistēmas administratoram/-ei, kas ir gatavs/-a stiprināt mūsu esošo profesionāļu komandu. Ja tas ir teikts par Jums - esat gatavs/-a pieņemt jaunus izaicinājumus attīstības projektos, kuriem nav analogu Latvijas tirgū.

  Uzņēmuma infrastruktūra ir gigants, pamatojoties uz *nixand AWS. Jaunajam komandas biedram tiks nodrošināta iespēja nekavējoties sniegt ieguldījumu uzņēmuma vispārējā attīstībā, izmantojot un pilnveidojot savas tehniskās zināšanas un prasmes operētājsistēmās, lietojumprogrammās, tīklos un mākoņu tehnoloģijās.

  Kādas zināšanas mēs no Jums sagaidām?

   • pieredzi ar Linux uzņēmuma līmenī;
   • zināšanas par AWS pakalpojumiem, piemēram, EC2, S3, Konteineru datu pārvaldību utt;
   • virtualizācijas tehnoloģijas;
   • programmatūras definēta infrastruktūra un automatizēta konfigurācijas pārvaldība;
   • uzņēmuma tīkla arhitektūra;
   • drošības tiesību un ierobežojumu atbalsts un cieša sadarbība ar pasaules drošības dienestu;
   • sistēmas uzraudzības un brīdinājumu izveidošana, sistēmu administrēšanas uzdevumi, un iekšējo IT sistēmu uzraudzība;
   • zināšanas par skriptu valodām kā piemēram, Perl vai Python.

  Šī vakance nav piemērota ikvienam, mēs protam pielāgoties un izmantojam individuālu pieeju katram kandidātam, ar ko tiekamies klātienē. Intervijas laikā mēs izvērtējam, kā Jūsu darba pieredze, profesionālās prasmes un iespējamais nākotnes ieguldījums uzņēmumā var tikt piemērots mūsu daudzajos biznesa projektos.

  Mēs nevēlamies noteikt ierobežojumu, bet, ja ir jānosauc konkrēts skaitlis, tad šī amata sākuma alga ir sākot no EUR 4000 - 6000 bruto mēnesī.

  Uzņēmums piedāvā:

   • ofisu Rīgas centrā;
   • jaunus un motivētus kolēģus;
   • reālas karjeras izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros;
   • mācību kultūru: iespēju apmeklēt kolēģu un partneru organizētās lekcijas un seminārus, kā arī piedalīties starptautiskās konferencēs.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ināru Tjurjapinu:
  Tālrunis: +371 24225989
  E-pasts: inara.tjurjapina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/dynatech/vecakais-a-sistemas-administrators-e-senior-system-administrator/20909&NoButtons=true&popup=1