draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 17.12.2019
  A client of WorkingDay Latvia – the Dinex Group is a leading global manufacturer and distributor of innovative-engineered exhaust and emission control products and solutions for the heavy-duty diesel and gas engine industry.

  The Dinex Group, headquartered in Denmark, operates through 16 companies and is presented in 14 different countries with production and sales facilities in Denmark, UK, Finland, Germany, Latvia, USA, Turkey, Russia, China and other countries. The major customers of Dinex Group are truck manufacturers Mercedes Benz, Volvo, Renault, MAN, DAF, KAMAZ, as well as heavy equipment manufacturers Caterpillar, John Deere, CNH, Liebherr and Atlas Copco.

  Dinex Latvia is one of the largest companies in the Dinex Group with approx. turnover of EUR 34 million, which, like the company's profit, is growing every year. More than 90% of the Dinex Latvia products are exported.

  Company are looking for a


  DEMAND PLANNER
  Work place: Jelgava

  We are searching for a talented and high performing Demand Planner who will play the key role in managing change in the demand planning function and lead the transition from pure data driven forecasting to a new demand planning software platform. This role requires an individual with a passion for analytics as well as operational process development.

  Main responsibilities:

   • To deliver an accurate demand forecast on item level and using tools and insights available to drive delivery plan and excellent customer service
   • To collaborate with sales, marketing, finance and production to understand marketing programs, new product introductions, pricing changes and impacts, promotions, and events to meet customer demand
   • To lead regular forecast alignment process with sales teams located in more than 10 countries and create relevant inputs for meetings
   • To track weekly and monthly forecast error to identify contributing factors and, understand production risk factors, create improvement plan for the future
   • Become product volume expert through understanding consumption trends in addition to category and industry dynamics
   • To collaborate with the supply chain planner to ensure product supply risks are mitigated and optimal stock levels are maintained in more than 10 warehouses and distribution centers

  Position Requirements:

   • Experience in demand planning or similar position at least 2+ years, preferably in automotive business
   • Able to build productive relationships and communicate effectively at a variety of levels within organization
   • Strong analytical, multitasking skills and priority setting skills, customer focused
   • Ability to negotiate, seek for opportunities and solutions
   • Language skills: Fluent in English (written and oral)

  Company offers:

   • Possibilities to realize your potential, develop and influence processes in dynamic, international environment
   • Self-development and career possibilities in a professional team
   • Salary amount from EUR 1500 – 1700 gross, depending on your qualification and background
   • Health insurance, accident insurance, partly covered meals

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  WorkingDay Latvia klients – Dinex Group ir vadošais inovatīvi izstrādātu izplūdes un emisijas kontroles produktu un risinājumu ražotājs un izplatītājs.

  Dinex Grupa, kuras galvenā mītne atrodas Dānijā, darbojas 16 uzņēmumos visā pasaulē un ir pārstāvēta 14 dažādās valstīs ar ražošanas un pārdošanas uzņēmumiem Dānijā, Lielbritānijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, ASV, Turcijā, Krievijā un Ķīnā un citur. Dinex Grupas lielākie klienti ir kravas automašīnu ražotāji: Mercedes Benz, Volvo, Renault, MAN, DAF, KAMAZ, kā arī smagā aprīkojuma ražotāji: Caterpillar, John Deere, CNH, Liebherr un Atlas Copco.

  Dinex Latvia ir viens no lielākajiem Dinex Grupas uzņēmumiem ar apmēram 34 miljonu EUR apgrozījumu, kas tāpat kā uzņēmuma peļņa, ik gadu palielinās. Vairāk kā 90% Dinex Latvia produkcijas tiek eksportēta.

  Uzņēmums aicina pievienoties


  PIEPRASĪJUMA PLĀNOTĀJU
  Darba vieta: Jelgava

  Mēs meklējam talantīgu pieprasījuma plānotāju, kuram/-ai būs svarīga loma vadot pārmaiņu procesus pieprasījuma plānošanā un pārejā uz pieprasījuma plānošanas programmatūras platformu. Šī loma būs atbilstoša personai, kam saistoša analītika un ar ražošanu saistītu procesu attīstība.

  Galvenās atbildības:

   • sniegt precīzu pieprasījuma prognozi produkta līmenī, izmantojot pieejamos rīkus un atziņas, lai veidotu piegādes plānu un nodrošinātu klientu servisu augstā līmenī;
   • sadarboties ar pārdošanas, mārketinga, finanšu un ražošanas nodaļām, lai izprastu mārketinga programmas, jaunu produktu ieviešanu, cenu izmaiņas un to ietekmi, akcijas un pasākumus klientu pieprasījuma apmierināšanai;
   • vadīt regulāru prognožu saskaņošanas procesu ar pārdošanas komandām no 10 valstīm un sagatavot nepieciešamo informāciju sanāksmēm;
   • regulāri sekot nedēļas un mēneša prognožu kļūdām, identificēt iemeslus, lai izstrādātu uzlabojumu plānu nākotnei;
   • kļūt par produktu apjoma ekspertu, pārzinot kategoriju un nozares dinamiku, kā arī patēriņa tendences;
   • sadarboties ar piegādes ķēdes plānotāju, lai nodrošinātu produktu piegādes risku mazināšanos un optimālu krājumu līmeni vairāk nekā 10 noliktavās un izplatīšanas centros.

  Prasības:

   • pieredze pieprasījuma plānošanā vai līdzīgā amatā vismaz 2+ gadus, vēlams transporta segmentā;
   • spējas izveidot produktīvas attiecības un efektīvi sazināties dažādos organizācijas līmeņos;
   • spēcīgas analītiskās, multi-tasking un prioritāšu noteikšanas prasmes, orientācija uz klientu;
   • pārrunu vadīšanas prasmes, meklējot iespējas un risinājumus;
   • valodu prasmes: brīvi pārvalda angļu valodu (rakstiski un mutiski).

  Uzņēmums piedāvā:

   • iespējas realizēt savu potenciālu, attīstīt un ietekmēt procesus dinamiskā, starptautiskā vidē;
   • pašattīstības un karjeras iespējas strādājot profesionālā komandā;
   • atalgojumu no EUR 1500 - 1700 bruto;
   • veselības apdrošināšanu, nelaimes gadījumu apdrošināšanu, daļēji subsidētu ēdināšanu.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/dinex-group/pieprasijuma-planotajs-a/21149&NoButtons=true&popup=1