draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 09.04.2019
The Datwyler Group is a focused industrial supplier with leading positions in global and regional market segments. With its technological leadership and customized solutions, the Group delivers added value to customers in the markets served.

The Sealing Solutions Division is a leading supplier of customized sealing solutions to global market segments, such as the automotive, health care, civil engineering and consumer goods industries etc. There are also Technical Components and Cabling Divisions in the Group which offer high quality products for different industries.

With a total of more than 50 operating companies, sales in over 100 countries and some 7,600 employees, the Datwyler Group generates annual revenue of some CHF 1,300 million and due to expansion into Baltic region, they are looking for experienced VOIP Engineer for Riga office.

VOIP ENGINEER
with partial project management responsibilities


Main responsibilities within team:
 • Manage 3rd party providers and ensure service levels are achieved specific to Networking and telecommunications;
 • Coordinate large scale voice & telecommunications projects;
 • Work with the Infrastructure teams to help design a strategy for Voice and Video communications;
 • Provide support for complex issues and problems relating to and around VOIP and Skype for business;
 • Work with vendors to coordinate installation, contracts and systems configuration;
 • Support for daily interaction with vendors in regards to invoicing issues, dispute resolution, recommendations, etc.;
 • Developing recommendations for the optimization of existing services;
 • Manage video and voice collaboration infrastructure and supporting policies and procedures;
 • Ensure Skype for business operations performance and reliability;
 • Ensure network standards and systems are maintained at all times;
 • Communicate in a timely manner potential risk in the area of Voice and telecom network and recommend preventative measures.

  Required technical skills and qualifications:
 • Degree in Computer science, computer technology or equivalent experience;
 • Strong understanding of the requirements for a global deployment of Skype as the primary communications platform for voice, video and group audio conferencing;
 • Experience in managing Cisco, Polycom or related communication technologies;
 • Experience with IP-PBX systems;
 • CCNA / CCNP Voice or similar/relevant experience;
 • Experience evaluating and working with technical details of complex networks and heterogeneous operating systems, hardware, protocols, and standards in a global setting;
 • Ability to apply IT in solving business problems in an innovative way;
 • Strong analytical and logical thinking skills;
 • Good communication skills;
 • Proactive personality;
 • High Sense of responsibility and quality awareness;
 • Business related English language skills is a MUST.

  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in stable and still growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • International experience;
 • Attractive salary, EUR 3299-3738 gross;
 • Social security and benefits;
 • Company events and other activities.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  Datwyler grupa ir rūpnieciskais piegādātājs, kas ieņem vadošās pozīcijas globālajos un reģionālajos tirgus segmentos. Izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un individuāli pielāgotus risinājumus, grupa sniedz būtisku pievienoto vērtību saviem klientiem.

  Hermetizācijas risinājumu nodaļa ir pielāgotu hermetizācijas risinājumu vadošais piegādātājs tādos pasaules tirgus segmentos kā: auto ražošanas, veselības aprūpes, inženiertehnisko un patēriņa preču ražošanas nozarēs. Grupā ietilpst arī tehnisko detaļu ražošanas un kabeļu nodaļas, kas piedāvā augstas kvalitātes produktus dažādām nozarēm.

  Datwyler grupā ietilpst 50 uzņēmumi, kas atrodas 100 valstīs un kuros kopumā nodarbināti apmēram 7600 cilvēki. Datwyler grupas uzņēmumam paplašinoties Baltijas reģionā, Datwyler IT Services darbam Rīgas birojā meklē pieredzējušu


  VOIP INŽENIERI
  ar projektu vadītāja pienākumiem


  Darba pienākumi komandas ietvaros:
 • koordinēt sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzējiem un nodrošināt, ka pakalpojumu līmenis tiek sasniegts tieši tīkla un telekomunikāciju jomā;
 • koordinēt liela mēroga balss & telekomunikāciju projektus;
 • sniegt atbalstu balss & video sakaru stratēģijas izstrādē tiem kolēģiem, kas nodarbojas ar infrastruktūras attīstību;
 • sniegt atbalstu sarežģītu problēmu risināšanā, kas saistītas ar VOIP un “Skype biznesam”;
 • sadarboties ar piegādātājiem, koordinējot līgumu parakstīšanu, kā arī sistēmu uzstādīšanu un konfigurāciju;
 • sniegt atbalstu ikdienas komunikācijā ar piegādātājiem saistībā ar rēķinu izrakstīšanu, domstarpībām, ieteikumiem utt.;
 • izstrādāt ieteikumus esošo pakalpojumu optimizācijai;
 • atbildība par video & balss infrastruktūru savstarpējo sadarbību, saistītiem noteikumiem un procedūrām;
 • nodrošināt “Skype biznesam” darbības pastāvību un uzticamību;
 • nodrošināt tīkla standartu un sistēmas atbilstību;
 • savlaicīgi informēt par potenciālajiem riskiem balss & telekomunikāciju tīklā un ieteikt preventīvus risinājumus.

  Prasības kandidātiem:
 • bakalaura grāds datorzinātnēs, datortehnoloģijās vai līdzvērtīgas profesionālās iemaņas;
 • padziļināta izpratne par prasībām attiecībā uz Skype ieviešanu kā primāro komunikāciju platformu balss, video un grupas audio konferencēm;
 • pieredze darbā ar Cisco, Polycom vai citām komunikāciju tehnoloģijām;
 • praktiska pieredze ar IP-PBX sistēmām;
 • pieredze darbā ar CCNA / CCNP Voice vai līdzvērtīga atbilstoša pieredze;
 • globāla mēroga pieredze, novērtējot un sadarbojoties ar sarežģītiem tīkliem un neviendabīgu operētājsistēmu, aparatūrām, protokoliem un standartiem;
 • iemaņas IT sistēmu pielietošanā uzņēmējdarbības problēmu risināšanai novatoriskā veidā;
 • izteiktas analītiskās un loģiskās domāšanas prasmes;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • proaktīva personība;
 • augsta atbildības sajūta un augsti kvalitātes standarti;
 • teicamas tehniskās angļu valodas zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:
 • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas stabilā uzņēmumā, kas turpina attīstīties;
 • profesionāla darba vide, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
 • starptautiska pieredze;
 • pievilcīgs algojums, EUR 3299-3738 bruto;
 • sociālais nodrošinājums un pabalsti;
 • uzņēmuma pasākumi un citas aktivitātes.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/datwyler-group/voip-inzenieris-e-(ar-projektu-vaditaja-pienakumiem)/20790&NoButtons=true&popup=1