draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 27.05.2019  Do you want to join an European B2B organization with the ambition to become the preferred B2B Mobility Partner in the World?
  To meet the future, we collaborate across teams and our worldwide markets. Our most important assets are our people and we put a lot of trust in you. In return for your commitment, energy and ambition we offer you security and responsible freedom in carrying out what you do best in your job.

  Circle K Business Center in Riga, Latvia is looking for a


  CRM SOLUTION MANAGER

  Key responsibilities:

   • Lead strategic initiatives and projects within CRM domain.
   • Prioritize daily tasks in team and towards IT, based on business agenda and area of responsibility.
   • Articulate business challenges for customers and end users, challenge their thinking and status quo, identify & translate problems into specific business requirements.
   • Engage with business and IT on a senior level, facilitate business discussions and discovery workshops.
   • Manage (smaller) projects independently and be supportive in larger projects.
   • Understand and oversee solution design & deployment cycle from requirement specifications to deployment.
   • Coordinates releases and post Go-Live materials (e.g. training documentation, training sessions).
   • Setup, customize and develop Salesforce.com and related app implementations, drawing on your relevant past experience and understanding of best practices surrounding CRM, lead flow management, Custom Objects, Relational Data and Salesforce.com.
   • Influence business practices of end users, through sharing of best practices from the industry.
   • Constantly seek and incorporate current and future trends in development within your area of responsibility to drive change in organization and systems.
   • Demonstrate management consulting / business management skills in discussions and project delivery.
   • Willingness to travel based on and project and strategic initiatives needs.

  Main competencies and experience:

   • Bachelor’s degree in Management or Engineering with a strong IT affinity/background or equivalent work experience.
   • Several years of experience in some of the following areas: (management) consulting, project management, sales and/or customer service, marketing, IT, finance.
   • Good understanding of both business and IT.
   • Deep understanding and experience on CRM system best practices (Salesforce preferable).
   • Experience from software development life cycle best practice and project management methods.
   • Fluent written and spoken English, advantage of Latvian language.
   • Strong project management and analytical skills.
   • Excellent communications skills, ability to articulate technology and IT tools in a business context.
   • Excellent interpersonal skills / extrovert personality with confidence to engage and drive business discussions.

  Nice to have:

   • Preferable with at least 1-2 years direct Salesforce experience and/or deep understanding in one or more of the following business practice areas: Sales, Customer Service, Field Service, Marketing Automation, Business Intelligence, Portals / Communities, eCommerce.
   • Salesforce.com Administrator Certification and/or other Salesforce.com certification(s).
   • Experience in multiple clouds of Salesforce (Sales, Service, Marketing, App, Commerce, Analytics or Community Cloud).

  WHAT YOU CAN EXPECT AT CIRCLE K:  Monthly salary from EUR 2800 – 3400 gross.


  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Eva Andža:
  Phone: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  Circle K Biznesa centrs Rīgā meklē

  CRM RISINĀJUMU VADĪTĀJU

  Galvenie pienākumi:

   • Vadīt stratēģiskas iniciatīvas un projektus CRM jomā.
   • Noteikt prioritātes komandas ikdienas uzdevumos, saskaņā ar biznesa uzdevumu plānu un savu atbildības jomu.
   • Skaidri noformulēt biznesa izaicinājumus klientiem un galalietotājiem, izaicināt viņu domāšanu un esošo stāvokli, identificēt un pārnest problēmas konkrētās biznesa prasībās.
   • Iesaistīties biznesā un IT augstākajā līmenī, veicināt biznesa diskusijas un atklājumu darbseminārus.
   • Patstāvīgi vadīt (nelielus) projektus un sniegt atbalstu lielākos projektos.
   • Saprast un uzraudzīt risinājumu projektēšanas un ieviešanas ciklu no prasību specifikācijām līdz ieviešanai.
   • Koordinēt izlaidumus un izvietot Go-Live materiālus (piem., apmācību dokumentāciju, apmācību sesijas).
   • Uzstādīt, pielāgot un izstrādāt Salesforce.com un saistīto lietotņu ieviešanu, smelties no attiecīgās iepriekšējās pieredzes un izpratnes par labāko praksi saistībā ar CRM vadošās plūsmas vadību, pielāgotiem objektiem, relāciju datiem un Salesforce.com.
   • Ietekmēt galalietotāju biznesa praksi, daloties ar labāko praksi nozarē.
   • Nemitīgi meklēt un iekļaut aktuālās un nākotnes tendences attīstībā savā atbildības jomā, lai veicinātu izmaiņas organizācijā un sistēmās.
   • Demonstrēt vadības konsultēšanas / biznesa vadības prasmes diskusijās un projektu nodošanā.
   • Gatavība ceļot, pamatojoties uz projektu un stratēģisko iniciatīvu vajadzībām.

  Galvenās kompetences un pieredze:

   • Bakalaura grāds vadībzinībās vai inženierzinātnēs IT jomā, vai līdzvērtīga darba pieredze.
   • Vairāku gadu pieredze kādā no šīm jomām: (vadība) konsultācijas, projektu vadība, pārdošana un / vai klientu apkalpošana, mārketings, IT, finanses.
   • Laba biznesa un IT jomas izpratne.
   • Dziļa izpratne un pieredze par CRM sistēmas labāko praksi (Salesforce ieteicams).
   • Pieredze ar programmatūras izstrādes dzīves cikla labāko praksi un projektu vadības metodēm.
   • Teicamas angļu valodas prasmes (rakstiski un mutvārdos), latviešu valodas zināšanas būs Jūsu priekšrocība.
   • Spēcīgas projektu vadības un analītiskās prasmes.
   • Izcilas komunikācijas prasmes, spēja formulēt tehnoloģijas un IT rīkus biznesa kontekstā.
   • Izcilas saskarsmes prasmes / ekstraverta personība ar pārliecību iesaistīties un virzīt biznesa diskusijas.

  Novērtēsim, ja būs:

   • Vēlams vismaz 1 - 2 gadu Salesforce pieredze un / vai dziļa izpratne kādā no šīm biznesa prakses jomām: Pārdošana, Klientu serviss, Mārketinga Automatizācija, Business Intelligence, Portāli / Kopienas, e-komercija.
   • Salesforce.com administratora sertifikācija un / vai citi Salesforce.com sertifikāti.
   • Pieredze vairākos Salesforce mākoņos (Sales, Service, Marketing, App, Commerce, Analytics vai Community Cloud).

  KO JŪS VARAT SAGAIDĪT, STRĀDĀJOT CIRCLE K:

  Lieliskus darba apstākļus, subsidētas sporta aktivitātes, izaugsmes iespējas, starptautisku vidi, atlaides mūsu produktiem, gada prēmiju, veselības apdrošināšanu, lielisku komandu, augļus birojā, valodu nodarbības, jaunās tehnoloģijas.
  Jūsu pieredzei atbilstošu atalgojumu no EUR 2800 – 3400 bruto.


  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Evu Andžu:
  Tālrunis: +371 26588182
  E-mail: eva.andza@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/circle-k-business-centre/crm-risinajumu-vaditajs-a/20848&NoButtons=true&popup=1