draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.02.2019


  A client of WorkingDay Latvia is an Austrian-Latvian company ABEDD with a factory in Kalnciems that opened in 2005 and specialises in the production of products required for the laboratory animal environment. The company, which is part of a European group of companies, operates according to ISO and FSC standards, uses local lumber and provides the company’s clients all over the world with high quality products that are produced according to clients’ requirements.

  As a result of an increase in the company’s production volumes and/or jobs related to this, the company is looking to augment its team with a:

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT

  with German language skills

  We will entrust you the following tasks:

  - providing the company’s management and customers with the daily support they need;
  - tracking orders and the subsequent processing;
  - helping to organise production processes;
  - ensuring timely and quality fulfilment of orders;
  - engaging in matters related to manufactured product logistics;
  - issuing invoices and tracking their payment;
  - preparing reports and statements for the company’s management;
  - responding to unplanned changes promptly;
  - finding solutions independently.

  Requirements for candidates:

  - German and English language skills for daily communication with the management team and customers;
  - initiative and the desire to undertake responsibility for various processes;
  - logical thinking and the ability to make decisions and take action independently;
  - outstanding skills in planning and organizing the daily work;
  - precision and a high sense of responsibility;
  - good computer user’s skills (Excel);
  - basic bookkeeping knowledge or the desire to attain this in order to process invoices as required;
  - category B driver’s licence and the possibility to use your car for work requirements.

  Benefits of joining the ABEDD team:

  - a dynamic and wide-ranging job as part of a small team, where each initiative you make will be duly appreciated;
  - the opportunity to make your contribution to the company’s development and improve your professional skills;
  - gross salary EUR 1650 monthly and social guarantees;
  - a workplace in Kalnciems.

  If you are open for new career opportunity, send you CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Vineta Bērziņa:
  Phone: +371 29830957
  E-mail: vineta.berzina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay Latvia klients ir Austrijas-Latvijas uzņēmums ABEDD ar ražotni Kalnciemā, kas atvērta 2005.gadā un specializējas laboratorijas dzīvnieku videi nepieciešamo produktu ražošanā. Uzņēmums, kas ir daļa no uzņēmumu grupas Eiropā, darbojas pēc ISO un FSC standartiem, izmanto vietējo koksnes izejmateriālu un nodrošina uzņēmuma klientus visā pasaulē ar augstas kvalitātes produkciju, kas tiek izgatavota atbilstoši klientu prasībām.

  Palielinoties ražošanas un ar to saistīto veicamo darbu apjomam, uzņēmuma komandai aicinām pievienoties:

  VADĪBAS ASISTENTU/-I

  ar vācu valodas zināšanām

  Darba pienākumi:

  - nodrošināt nepieciešamo ikdienas atbalstu uzņēmuma vadībai un klientiem;
  - sekot līdzi pasūtījumiem un to tālākai apstrādei;
  - palīdzēt organizēt ražošanas procesus;
  - nodrošināt laicīgu un kvalitatīvu pasūtījumu izpildi;
  - iesaistīties jautājumos par saražotās produkcijas loģistiku;
  - izrakstīt rēķinus un sekot līdzi to apmaksai;
  - gatavot atskaites un ziņojumus uzņēmuma vadībai;
  - savlaicīgi reaģēt uz neplānotām izmaiņām;
  - patstāvīgi rast risinājumus.

  Prasības kandidātiem:

  - vācu un angļu valodas zināšanas - ikdienas komunikācijai ar uzņēmuma vadību un klientiem ārpus Latvijas;
  - iniciatīva un vēlme uzņemties atbildību par dažādiem procesiem;
  - loģiskā domāšana, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un rīkoties;
  - teicamas prasmes plānot un organizēt savu ikdienu;
  - precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  - labas datorlietotāja prasmes (Excel);
  - grāmatvedības pamatzināšanas vai vēlme apgūt nepieciešamo rēķinu apstrādei;
  - B kategorijas autovadītāja apliecība un iespēja izmantot savu auto darba vajadzībām.

  Ko Tu iegūsi, pievienojoties ABEDD komandai:

  - dinamisku, daudzpusīgu darbu nelielā kolektīvā, kur katra Tava iniciatīva tiks atzinīgi novērtēta;
  - iespēju dot savu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un pilnveidot savas profesionālās prasmes;
  - mēneša bruto atalgojumu EUR 1650 un sociālās garantijas;
  - darba vietu Kalnciemā.

  Ja esi atvērts/-a jaunām darba iespējām, sūti savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Vinetu Bērziņu:
  Tālrunis: +371 29830957
  E-pasts: vineta.berzina@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/abedd/vadibas-asistents-e-ar-vacu-valodas-zinasanam/20707&NoButtons=true&popup=1