draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 14.02.2020
  A client of WorkingDay Latvia - 3S Money Club (3s.money) is online banking service for companies focused on international trade. 3S is a financial group that has been operating in the City of London since 2009.
  The company is expanding its business in the Baltic region and is looking for experienced and development-oriented:


  LEAD IT AND TECHNICAL AUTOMATION OFFICER
  who is open minded software developer or system analyst with willingness to grow and is interested for the world of international payments and FX, and is ready to build smart technology with your own hands on top of it.

  Major accountabilities:

   • Design and implement system concepts and integration architecture
   • Identify best suitable technology for the task and implement it
   • Support and improve existing systems. Replace them, if and when necessary
   • Get stuff done with own hands or in cooperation with outsourcing partners
   • Act as a mediator between business and developers for successful IT solutions
   • Provide IT support to colleagues (install computer, etc.) if needed

  Is expected:

   • Practical background php/ python/ other web related development
   • Own standalone development experience or experience in a small team
   • Passion for automation (skills in business process modeling and automation)
   • Open minded and solution-oriented personality

  Any of the following to be a plus:

   • Knowledge of encryption and network security concepts
   • React/Vue.js or similar frontend experience
   • DevOps skills/experience
   • Database-related skills/knowledge

  Company offers:

   • Become a member of a multi-cultural team of professionals
   • Opportunity to quickly see the results of your work in real life
   • To develop professionally and influence processes in a fast growing company
   • To gain in-depth knowledge and experience in data, payment automation processes
   • Salary depending on your qualification and background EUR 2900 – 3600 gross
   • Nice and modern office in the center of Riga, flexible working hours and all needed for efficient work

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova:
  Phone: +371 26345204
  E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545


  WorkingDay Latvia klients - 3S Money Club (3s.money) sniedz tiešsaistes bankas pakalpojumus uzņēmumiem, fokusējoties uz starptautisko tirdzniecību. 3S ir finanšu grupa, kas darbojas Londonas pilsētā kopš 2009. gada.
  Uzņēmumam paplašinot biznesu Baltijas reģionā, komandā tiek meklēts/-a pieredzējis/-uša un uz attīstību vērsts/-a:


  VADOŠAIS/-Ā IT UN TEHNISKĀS AUTOMATIZĀCIJAS SPECIĀLISTS/-E
  Kurš/-a ir atvērti domājošs/-a programmatūras izstrādātājs/-a vai sistēmu analītiķis/-e ar vēlmi augt un interesē starptautisko maksājumu un valūtas pasaule, kā arī ir gatavs/-a veidot viedo tehnoloģiju ar savām rokām.

  Galvenās atbildības:

   • izstrādāt un ieviest sistēmas koncepcijas un integrācijas arhitektūru;
   • apzināt uzdevumam vispiemērotāko tehnoloģiju un ieviest to;
   • atbalstīt un uzlabot esošās sistēmas. Ja nepieciešams, nomainīt tās;
   • paveikt lietas pašam vai sadarbībā ar ārpakalpojumu sniedzējiem;
   • būt par starpnieku starp biznesu un izstrādātājiem veiksmīgai IT risinājumu nodrošināšanai;
   • sniegt IT atbalstu kolēģiem (instalēt datoru u.tml.), ja tas ir nepieciešams.

  Tiek sagaidīta:

   • darba pieredze php / python / vai citā ar web programmēšanu saistītā valodā;
   • pieredze nelielā organizācijā, komandā vai sava patstāvīga attīstības pieredze;
   • aizrautība ar automatizāciju (iemaņas biznesa procesu modelēšanā un automatizēšanā);
   • atvērti domājoša un uz risinājumu meklējumiem vērsta personība.

  Jebkurš no šiem būs plus:

   • zināšanas par šifrēšanu un tīkla drošības koncepcijām;
   • React / Vue.js vai līdzīga frontend pieredze;
   • DevOps prasmes / pieredze;
   • ar datu bāzēm saistītas prasmes / zināšanas.

  Uzņēmums piedāvā:

   • iespēju ātri redzēt sava darba rezultātus reālajā dzīvē;
   • profesionāli attīstīties un ietekmēt procesus strauji augošā uzņēmumā;
   • iegūt padziļinātas zināšanas un pieredzi datu, maksājumu automatizācijas procesos;
   • atalgojumu EUR 2900 – 3600 bruto atkarībā no kvalifikācijas un iepriekšējās pieredzes;
   • jauku un mūsdienīgu biroju Rīgas centrā, elastīgu darba laiku un visu nepieciešamo efektīvam darbam.

  Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju vari iegūt, sazinoties ar Annu Ševčenkovu:
  Tālrunis: +371 26345204
  E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/3s-money-club/vadosais-a-it-un-tehniskas-automatizacijas-specialists-e/21231&NoButtons=true&popup=1