Labbūtības pasākumi darba vietā: trīs līmeņi

Kas ir un kas nav darbinieku labbūtības pasākumi organizācijā? Kā tos strukturēt?

Ņemot vērā to, ka indivīda labbūtību ietekmē gan psihoemocionālie, sociālie, finanšu, gan fiziskās veselības un vides aspekti, šķiet, ka darba lauks ir tik gandrīz vai nebeidzams! Pie kā, lai vispār ķeras?

Manuprāt, labu ietvaru spēj iedot trīs pakāpju labbūtības iniciatīvu modelis, kuru esmu izveidojusi, pamatojoties uz ar darbu saistīta stresa intervenču modeļa bāzes.

Tā pamatā ir trīs līmeņi, kas spēj labāk strukturēt ar labbūtību saistītos pasākumus darba vietā:

  1. Primārās iniciatīvas, kas vērstas uz organizatoriskajiem faktoriem.
  2. Sekundārās iniciatīvas, kas vērstas uz individuālajiem faktoriem un personīgajām kompetencēm.
  3. Terciārās iniciatīvas – atbalsta pasākumi jau esošu sarežģījumu gadījumā.

Labbūtības darbā iniciatīvu trīs līmeņi

Labbūtības darbā iniciatīvu trīs līmeņi

Palūkosies, kas tad stāv aiz katra no trim labbūtības pasākumu (iniciatīvu) līmeņiem.

Primārās iniciatīvas

Vērstas uz organizatoriskajiem faktoriem, kas ietekmē vai var ietekmēt darbinieku labbūtību.

Piemēram, darba slodze, darba elastība, vadības prakses u.c. faktori, kurus darbinieks pats nevar ietekmēt (vai var ietekmēt tikai daļēji).

Šajā līmenī darbs notiek ar potenciālajiem organizatoriskajiem riska faktoriem, kas vistiešāk ietekmē to, kā darbinieks jutīsies un cik veiksmīgi funkcionēs.

Piemērs iniciatīvām: elastīga darba politika, darba slodzes/virsstundu monitorings, vadītāju apmācības saistībā ar mentālās veselības jautājumiem, skaidra vienošanās komandas ietvaros par komunikāciju pēc darba laika beigām, darba uzvedumu veikšanai ērts un atbilstošs aprīkojums un vide u.tml.

Mērķis: preventīvi veidot darba vidi un organizāciju tādu, lai izvairītos no darbinieku fiziskās un mentālās veselības pasliktināšanās, nodrošinātu pozitīvu darbinieku pieredzi un apmierinātību darbā.

Sekundārās iniciatīvas

Vērstas uz darbinieku individuālajiem faktoriem un personīgajām kompetencēm, kas ietekmē darbinieku labbūtību.

Tie ir pasākumi, kas vērsti uz darbinieku personīgo labbūtības kompetenču attīstību, iesaisti veselīga dzīvesveida veidošanā u.c. atbalsta pasākumiem, kurus izmanto tieši darbinieki paši.

Piemērs iniciatīvām: sporta zāles abonements vai iespēja izvēlēties citas veselības veicināšanas aktivitātes, emocionālās inteliģences, stresa vadības un citu personīgo kompetenču attīstības treniņi, veselīga uztura nodrošināšana darba vietā, kouča konsultācijas, darbinieku interešu klubi u.c.

Mērķis: sniegt atbalsta pasākumus, lai darbinieki attīstītu personīgās kompetences; saņemtu zināšanas, iedvesmas devu un praktisku atbalstu veselīga dzīvesveida veidošanai un savas labbūtības vairošanai.

Terciārās iniciatīvas

Atbalsta pasākumi sarežģījumu gadījumā

Ja pirmie divi līmeņi vērsti vairāk uz preventīvu darbību, lai izvairītos no riskiem un veicinātu darbinieku apmierinātību un efektīvu funkcionēšanu, šajā līmenī ietverti pasākumi jau radušos sarežģījumu risināšanai.

Tās var būt gan ar veselību saistītas problēmas (piemēram, arodsaslimšana, izdegšana darbā, citi veselības traucējumi), gan konfliktsituācijas, kas tieši ietekmē darbinieku labbūtību. Kā arī – pasākumi, kas saistīti ar darbinieku atgriešanos darbā – piemēram, pēc ilgstošas slimības.

Piemērs iniciatīvām: ērti un konfidenciāli pieejamas atbalsta konsultācijas (piemēram, iekšējā uzticības persona, psihologs darba vietā, HR un vadītāju atbalsts), veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un slimībām; pasākumi, lai atvieglotu atgriešanos darbā: piemēram, iespēja strādāt nepilnu darba laiku, iespēja pielāgot darba pienākumus u.tml.

Mērķis: laicīgi un efektīvi risināt situācijas un nodrošināt atbalstu, kad darbinieku fiziskā vai mentālā veselība jau pasliktinājusies.


Lūdzu, ņem vērā – šis modelis šobrīd ir izstrādes stadijā, un tas nav akadēmiski pētīts.

Esmu to izveidojusi, ņemot par pamatu publikācijas par ar darbu saistīta stresa intervencēm un praktisku pieredzi, kas saistīta ar labbūtības pasākumiem organizācijās. Ja Tev ir kāds komentārs, būšu priecīga, ja padalīsies ar to, rakstos uz info@veselsbirojs.lv

Man mērķis, kā vienmēr, ņemot vērā sevis uzkrātās zināšanas un pieredzi, piedāvāt skatījumu uz kompleksu jautājumu. Ņem par labu, ja Tev noder.

Vesels Birojs projekta veidotāja

https://static.wixstatic.com/media/c9d437_e3fdb336eba344cabf04313a008fffea%7Emv2_d_1929_2141_s_2.jpg/v1/fill/w_53,h_53,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/c9d437_e3fdb336eba344cabf04313a008fffea%7Emv2_d_1929_2141_s_2.jpg

Laima Buša