hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Full Stack Java izstrādātājs/-a

Full Stack Java Developer

WorkingDay Latvia klients – Visma nodrošina programmatūras risinājumus, kas ietver Personāla vadības, Talantu vadības, Finanšu, algu izmaksu un citas biznesa sistēmas. Visma Labs komandā ir vairāk nekā 290 talantīgi profesionāļi Latvijā. Visma attīsta, testē un atbalsta biznesa sistēmas, kā daļa no internacionālas organizācijas.

Visma šobrīd meklē jaunu kolēģi projektam Kontek Lön, kas piedāvā stabilu Algu pārvaldības sistēmu Zviedrijas tirgum klientiem, kuru darbinieku skaists svārstās no 50 līdz 2500. Programmatūra darbojas privātā mākonī un tiek nepārtraukti uzlabota ar jaunām funkcijām. Visma veido jaunu izstrādes komandu. Tas nozīmē, ka Tev būs iespēja nākt klajā ar savu pieredzi un idejām, lai izveidotu struktūru turpmākajam darbam.

A client of WorkingDay Latvia – Visma provides software solutions that cover HRM, Talent Management, Payroll and other Business systems. Visma Labs is a team of more than 290 talented professionals in Latvia. Visma develops, tests and supports business systems, as part of an international organization.

Visma is currently looking for a new colleague for Kontek Lön which offers a robust Payroll system for the Swedish market with customers ranging from 50-2500 employees. The software is running on a private cloud and is continuously improved with new features. Visma is building up a new development team. This means that you will have the opportunity to come up with your experience and ideas to set the structure for the way we work going forward.

Izmantotās tehnoloģijas:

Current technology stack:

Java 8, JPA, JavaEE7, EclipseLink, Glassfish 5, PostgreSQL 10.5, AJAX, Angular, XML, Typescript 4.0.5, CSS, Front-End, HTML, JavaScript.

Java 8, JPA, JavaEE7, EclipseLink, Glassfish 5, PostgreSQL 10.5, AJAX, Angular, XML, Typescript 4.0.5, CSS, Front-End, HTML, JavaScript.

Galvenie pienākumi:

Key responsibilities:

 • izstrādāt jaunu funkcionalitāti un uzturēt esošo algu pārvaldības risinājumus;
 • sadarboties ar izstrādes komandu, veicot kodu pārskatīšanu un sniedzot ieteikumus uzlabojumiem;
 • atbalstīt un konsultēt jaunākos speciālistus programmatūras izstrādes procesā;
 • sadarboties un pakāpeniski pārņemt uzdevumus no esošajiem izstrādātājiem;
 • piedalīties pārejas projektā, atbalstot projekta vadību ar strukturēšanu un plānošanu;
 • rast ieteikumus uzlabojumos darba/attīstības procesā;
 • veikt uzdevumus kiberdrošības, DevOps un API izstrādes jomās, kas veido daļu no Tava darba;
 • būt daļai no Agile komandas un aktīvi piedalīties produkta izstrādē.

 • Develop new functionality and maintain the existing payroll solution
 • Collaborate with the development team conducting code reviews and providing improvement suggestions
 • Support and consult junior mentees in the software development process
 • Collaborate and progressively take over tasks from existing developers
 • Play a part in the transition project by supporting the project management with structuring and planning
 • Suggest improvements on the work/development process
 • Tasks regarding Cyber Security, DevOps and API development are also part of the job
 • Be part of an Agile team and actively take part in developing the product

Prasības:

Job requirements:

 • vismaz 2-5+ gadu pieredze Web izstrādē, izmantojot Java programmēšanas valodu, tai skaitā:

– relational un non-relational datu bāzes (SQL);
– Web pakalpojumi un pakalpojumu krājumi;
– Web izstrāde, izmantojot XHTML, CSS, AJAX, Angular;

 • labas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos (vismaz B+2 līmenis);
 • labas analītiskās spējas, zinātkāre, patstāvība un mērķtiecīgums;
 • problēmu risināšanas prasmes;
 • bakalaura grāds datorzinātnēs – kā priekšrocība.

 • At least 2-5+ years of experience in web development using Java programming language including:

– Relational and non-relational databases (SQL)
– Web services and service inventories
– Web development using XHTML, CSS, AJAX, Angular

 • Good written and verbal English skills (B2+ level)
 • Good analytical skills, curious, independent and self-driven
 • Problem-solving skills
 • Bachelor’s degree in computer science – as an advantage

Par priekšrocību tiks uzskatīta praktiska pieredze ar:

An advantage would be practical experience with:

 • DevOps un Agile izstrādi;
 • kiberdrošību;
 • Glassfish lietojumprogrammu serveri;
 • atvērtā koda starpplatformu izstrādi operētājsistēmā Linux;
 • darbā ar projektiem, kas saistīti ar algu pārvaldību vai citām loģiskām sistēmām;
 • REST API;
 • automatizēto testēšanu;
 • CI/CD.

 • DevOps & Agile development
 • Cyber Security
 • Glassfish application server
 • Open-source cross-platform development on Linux
 • Working with projects relating to salary & payroll management or other logic-heavy systems
 • REST API
 • Automatic testing
 • Continuous Integration/Delivery

Visma piedāvā:

Visma is offering:

 • mūsdienīgas un plašas A-klases biroja telpas, kas atrodamas abās Rīgas pusēs;
 • iespēja strādāt arī attālināti;
 • motivējošs atalgojums no EUR 3000 – 4500 bruto (ņemot vērā profesionālo pieredzi un zināšanas);
 • gada noslēguma finansiālais bonuss;
 • draudzīga, multikulturāla un sadarbībai orientēta komanda;
 • talantīgi, izpalīdzīgi un atsaucīgi kolēģi starptauitskā vidē;
 • veselības apdrošināšana, masāžas ofisā un apmaksātas telefonsarunas;
 • profesionālā izaugsme un iekšējā komunikācijas/ apmācību platforma;
 • saīsināts darba laiks piektdienās;
 • sporta kopiena (volejbols, fizioterapeits, dalība publiskos sporta pasākumos utt.);
 • sabiedriskie pasākumi (ikmēneša branči, komandas saliedēšanās pasākumi u.c.);
 • iespēja izmantot uzņēmuma apartamentus atvaļinājumā Spānijā un Francijā, augļi un uzkodas birojā.

 • Modern, spacious A-class offices on both sides of Riga
 • Remote work options
 • Motivating salary from EUR 3000 to 4500 gross depending on the competence level
 • Year-end bonus
 • Friendly, multicultural and cooperation-oriented team
 • Talented and engaged colleagues in an international environment
 • Health insurance, massages in the office
 • Covered mobile phone bills
 • Professional growth and internal development hubs
 • Shortened working hours on Fridays
 • Sports community (volleyball, physiotherapist, participation at public sports events, etc.)
 • Social events (monthly brunches, team building, parties etc.)
 • Company holiday apartments in Spain and France, fruits, and snacks in the office

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011