hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Vecākais/-ā PHP (Laravel) programmētājs/-a

Senior PHP (Laravel) Developer

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums, kas strādā pie tā, lai veselības aprūpe būtu līdzīga videospēlēm – tikpat saistoša un izklaidējoša, bet tajā pašā laikā medicīniski pamatota un lietotājam noderīga. Uzņēmums izstrādā veselības aprūpes lietotnes, ko izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzņēmuma mērķu sasniegšanai, komandai Rīgā tiek aicināts/-a pievienoties Vecākais/-a PHP (Laravel) programmētājs/-a.

A client of WorkingDay Latvia – a company that is working to make healthcare similar to video games – as engaging and fun, but at the same time – medically justified and deeply helpful to the user. Developing healthcare apps for millions of people around the world.

To reach company goals Senior PHP (Laravel) Developer is welcome to join the team in Riga.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • izstrādāt un uzturēt iekšējās un ārējās API;
 • rakstīt tīru koda pamatu, balstoties uz mūsdienīgiem tīmekļa izstrādes principiem, piemēram, SOLID, Clean code u.c.;
 • sniegt ieteikumus esošā koda pamata uzlabošanai.

 • Create and maintain our internal and external API’s
 • Write a clean codebase based on modern web development principles, such as SOLID, Clean code, etc.
 • Suggest improvements to the existing codebase

Galvenās prasības:

Qualifications:

 • 4+ gadu pieredze programmatūras izstrādē;
 • teicamas zināšanas par PHP 8.x+;
 • padziļināta izpratne par Laravel ietvaru;
 • izpratne par PostgreSQL un tā pamatprincipiem;
 • pieredze ar Laravel Queues un Events;
 • zināšanas par RESTful API;
 • spēja veidot integrācijas ar trešās puses RESTful API;
 • zināšanas par Git un GitHub;
 • efektīva koda veidošana, apzinot patterns un anti-patterns, to atbilstoši strukturējot, padarot viegli saprotamu un labi dokumentētu, un veidojot automatizētos testus (PHPUnit);
 • zināšanas par moderniem front-end un back-end uzbūves pipelines un rīkiem;
 • pieredze ar tādiem izplatītiem front-end izstrādes rīkiem kā NPM, Yarn u.c.;
 • spēja izprast biznesa prasības un mērķus un pārvērst tos tehniskajās prasībās.

 • 4+ years of experience in software development
 • Strong proficiency in PHP 8.x+
 • Thorough understanding of the Laravel framework
 • Understanding of PostgreSQL and its core principles
 • Experience with Laravel’s Queues and Events
 • Familiarity with RESTful API’s
 • Ability to integrate with 3rd party RESTful API’s
 • Familiarity with Git and GitHub
 • Your code is efficient, aware of patterns and anti-patterns, properly structured, easily understandable and well documented, and backed up by automated tests (PHPUnit)
 • Familiarity with modern front-end and backend build pipelines and tools
 • Ability to understand business requirements and goals and translate them into technical requirements

Vēlamās prasības:

Desirable:

 • pieredze darbā ar maksājumu vārtejām;
 • pieredze ar API platformu/RESTful API izveidi;
 • pieredze vai izpratne par Agile lietojumprogrammu izstrādi;
 • spēja strādāt patstāvīgi ar plašu autonomiju;
 • pieredze ar sistēmas arhitektūru vai programmatūras komandas vadīšanu tiks uzskatīta par lielu priekšrocību;
 • skaidras komunikācijas prasmes ar spēju izskaidrot, argumentēt un pārliecināt ieinteresētās puses par savām idejām un risinājumiem.

 • Working knowledge of payment gateways
 • API platform experience / Building RESTful API’s
 • Have experience/awareness in Agile application development
 • You are an independent operator, working with a large amount of autonomy
 • Experience with system architecture or leading a software team is a strong advantage
 • You’re a clear communicator with the ability to explain, argue, and convince stakeholders about your ideas and solutions

Izmantotās tehnoloģijas:

Stack:

PHP 8.1, Laravel 8/9, PostgreSQL 13 / PostgreSQL 14 Serverless, Kubernetes / AWS serverless, Docker, Jira un GitHub, Apple ekosistēma, Golang.

PHP 8.1, Laravel 8/9, PostgreSQL 13 / PostgreSQL 14 Serverless, Kubernetes / AWS serverless, Docker, Jira and GitHub, Apple ecosystem, Golang

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • ikmēneša atalgojums no EUR 4300 – 5800 bruto;
 • veselības apdrošināšana un sociālā apdrošināšana;
 • apmaksātas atvaļinājuma prāmju un lidmašīnu biļetes;
 • apmaksāts telefona rēķins darba un personīgajām vajadzībām;
 • komandu pasākumi visā Eiropā.

 • Monthly salary up to EUR 4300 – 5800 gross
 • Private health insurance and social insurance
 • Paid ferry and airplane tickets on vacations
 • Paid phone bill for work and personal use
 • Team events all over Europe

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011