hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Finanšu vadītājs/-a

Financial Manager

WorkingDay Latvia klients – SINTEC ir vidēja lieluma Lielbritānijas uzņēmumu grupa, kas darbojas elektrotehnikas, mehānikas inženierijas un pakalpojumu jomā.

Pievienojies SINTEC komandai kā Finanšu vadītājs/-a, kur Jūs spēlēsiet izšķirošu lomu ieņēmumu optimizēšanā, nodokļu stratēģiju īstenošanā, atbilstības nodrošināšanā un izcilības kultūras veicināšanā finanšu un grāmatvedības komandā.

A client of WorkingDay Latvia – SINTEC is a group of medium-sized UK companies operating in the fields of electrical and mechanical engineering and services.

Join SINTEC team as a Finance Manager where you’ll play a pivotal role in optimizing revenue, executing tax strategies, ensuring compliance, and fostering a culture of excellence within the finance and accounting team.

Prasības:

Requirements:

 • bakalaura grāds finansēs, grāmatvedībā vai saistītā jomā;
 • vismaz 3 gadu praktiskā pieredze vadošā amatā finanšu sektorā;
 • prakstika pieredze darbā ar SFPS  un daļēji/pilnībā iegūta ACCA grāmatvedības profesionālā kvalifikācija;
 • teicamas rakstveida un mutvārdu latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • augsta līmeņa prasmes darbā ar MS Excel un iemaņas darbā ar kādu no grāmatvedības uzskaites sistēmām;
 • stratēģiski komerciāls domāšanas stils ar izcilām komunikācijas prasmēm, spēja pozitīvi ietekmēt un iesaistīt galvenos iesaistītos dalībniekus;
 • uzmanība detaļām un augsts precizitātes līmenis datu ievadē un finanšu analīzē.

 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or a related field
 • Minimum of 3 years of proven experience in a managerial role within the finance sector
 • Demonstrable expertise in IFRS must be part-qualified/qualified ACCA accounting professional qualification
 • Proficiency in both written and spoken English and Latvian languages
 • Advanced proficiency in MS Excel and skills in working with any accounting software system
 • Possess a strategic commercial mindset with exceptional communication skills, capable of positively influencing and engaging with key stakeholders
 • Meticulous attention to detail and a high level of accuracy in data entry and financial analysis

Pienākumi:

Responsibilities:

 • cieši sadarboties ar vadības komandu un augstākās vadības pārstāvjiem, lai optimizētu ieņēmumus no esošajiem un potenciālajiem projektiem;
 • izstrādāt un īstenot nodokļu plānošanas stratēģijas kopā ar vadību, lai maksimizētu nodokļu atdevi;
 • savlaicīgi sagatavot nodokļu deklarācijas, pielāgojot tās katra uzņēmuma specifiskajām prasībām grupas ietvaros;
 • sadarboties ar iekšējām un ārējām iesaistītajām pusēm, lai pārvaldītu ar nodokļiem saistītos jautājumus, revīzijas un izmeklēšanas;
 • uzraudzīt finanšu pārskatu sagatavošanu, nodrošinot IFRS grāmatvedības principu un regulējumu ievērošanu;
 • izstrādāt un uzturēt precīzus naudas plūsmas prognozes un budžetus;
 • uzraudzīt mēneša un gada pārskatu slēgšanas sagatavošanu, nodrošinot finanšu/vadības atskaišu precizitāti un savlaicīgumu;
 • sadarboties ar ārējiem revidentiem, izstrādāt un īstenot politikas un procedūras, lai nodrošinātu finanšu regulējuma atbilstību;
 • vadīt un attīstīt finanšu profesionāļu komandu, veicinot izcilības un nepārtrauktas uzlabošanās kultūru.

 • Collaborate closely with the Executive Team and Top Management to optimize revenue from ongoing and potential projects
 • Devise and execute tax planning strategies in tandem with management to maximize tax returns
 • Prepare punctual tax returns, tailored to meet the specific requirements of each company within the group
 • Engage with internal and external stakeholders to manage tax-related inquiries, audits, and investigations
 • Supervise the preparation of financial statements, ensuring adherence to IFRS accounting principles and regulations
 • Develop and maintain accurate cash flow forecasts and budgets
 • Oversee Monthly and Annual statements closing preparations, ensuring accuracy and timeliness of financial/management reporting
 • Coordinate with external auditors and establish and implement policies and procedures to ensure financial regulations compliance
 • Lead and nurture a team of finance professionals, fostering a culture of excellence and continuous improvement

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • mēneša atalgojumu EUR 4000 – 4500 bruto, atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • starptautisku vidi un nepārtrauktu profesionālo attīstību;
 • biroju Rīgā ar bezmaksas autostāvvietu;
 • iespēju strādāt arī daļēji vai pilnībā attālināti, kā arī elastīgu darba laiku;
 • draudzīgu un izpalīdzīgu kolēģu komandu un dažādus korporatīvos pasākumus.

 • Salary EUR 4000 – 4500 gross, depending on your experience and qualifications
 • Health insurance after the probation period
 • International environment and continuous development
 • Office in Riga with parking possibilities
 • The possibility to work partially or fully remotely, as well as flexible working hours
 • Friendly and helpful team, and corporate events

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Guna Saliete
Phone: +371 28617076
E-mail: guna.saliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Guna Saliete
Phone: +371 28617076
E-mail: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Guna Saliete
Phone: +371 28617076
E-mail: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Guna Saliete
Phone: +371 28617076
E-mail: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011