hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Projektu inženieris/-e

Project Engineer

WorkingDay Latvia ar prieku iepazīstina ar Riga Waterfront Latvia, Andrejsalas un Andrejostas, kā arī tām pieguļošo teritoriju attīstītāju.

Riga Waterfront Latvia, kas pazīstams kā lielpilsētas krastmalas attīstības paraugs Baltijā, piedāvā izcilu iespēju profesionāļiem, kuri vēlas sniegt savu ieguldījumu dinamiska projekta attīstībā.

Riga Waterfront Latvia ar prieku paziņo par pieejamo vakanci – Projektu inženieris/-e.

WorkingDay Latvia is pleased to introduce Riga Waterfront Latvia, the esteemed developer of Andrejsala and Andrejosta, along with their adjacent areas.

Renowned as the epitome of metropolitan waterfront development in the Baltics, Riga Waterfront Latvia presents an exceptional opportunity for professionals seeking to contribute to its dynamic growth.

Riga Waterfront Latvia is delighted to announce a new addition to the team – Project Engineer.

Kā Projektu inženierim/-ei mūsu nekustamo īpašumu attīstības uzņēmumā, Jums būs:

As a Project Engineer at our real estate development company, you will:

izšķiroša loma mūsu būvniecības projektu plānošanā, projektēšanā un īstenošanā. Jūs cieši sadarbosieties ar projektu vadības komandu, arhitektiem, darbuzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu mūsu projektu veiksmīgu pabeigšanu. Jūsu tehniskās zināšanas un projektu vadības prasmes būs ļoti svarīgas, lai nodrošinātu kvalitāti, izmaksu kontroli un laika grafiku ievērošanu.

Play a crucial role in the planning, designing, and executing our construction projects. You will work closely with the project management team, architects, contractors, and other stakeholders to ensure the successful completion of our real estate projects. Your technical expertise and project management skills will be instrumental in maintaining quality, cost control, and adherence to timelines.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • uzņemties vadošo lomu nekustamā īpašuma attīstības projektu plānošanā, īstenošanā un pabeigšanā;
 • sadarboties ar augstāko vadību, lai izstrādātu projektu stratēģijas un mērķus;
 • uzraudzīt būvniecības aktivitātes, nodrošinot atbilstību specifikācijām un kvalitātes un nozares standartiem;
 • vadīt projektu budžetu izstrādi un uzraudzību, nodrošinot finanšu mērķu sasniegšanu;
 • identificēt un novērtēt projekta riskus, izstrādāt un īstenot efektīvas riska mazināšanas stratēģijas;
 • izveidot un uzturēt efektīvus saziņas kanālus ar iekšējām un ārējām iesaistītajām pusēm;
 • regulāri sniegt jaunāko informāciju un ziņojumus augstākajai vadībai par projekta statusu un starpposma mērķiem.

 • Take a lead role in planning, executing, and completing real estate development projects
 • Collaborate with senior management to develop project strategies and objectives
 • Oversee construction activities, ensuring compliance with specifications, quality and industry standards
 • Lead the development and monitoring of project budgets, ensuring financial objectives are met
 • Identify and assess project risks, developing and implementing effective mitigation strategies
 • Establish and maintain effective communication channels with internal and external stakeholders
 • Provide regular updates and reports to senior management on project status and milestones

Kvalifikācija un prasības:

Qualifications and expectations:

 • bakalaura grāds būvinženierijā, būvniecības vadībā vai saistītā jomā;
 • vismaz 8-10 gadu praktiskā pieredze projektu vadībā nekustamā īpašuma attīstības jomā;
 • pārliecinoša pieredze būvniecības vadībā, koncentrējoties uz liela mēroga nekustamā īpašuma attīstības projektiem;
 • profesionālie sertifikāti (piemēram, PMP, CCM) tiks uzskatīti par priekšrocību;
 • spēcīgas zināšanas par būvniecības metodoloģijām, materiāliem un procesiem;
 • teicamas angļu valodas zināšanas.

 • Bachelor’s degree in Civil Engineering, Construction Management, or a related field
 • 8-10 years of hands-on experience in project management in real estate development
 • Proven experience in construction management, with a focus on large-scale real estate development projects
 • Professional certifications (e.g., PMP, CCM) are advantageous
 • Strong knowledge of construction methodologies, materials, and processes
 • Fluency in English

Galvenās kompetences:

Core competencies:

 • elastība un noturība, problēmu risināšana, radoša domāšana, orientēšanās uz rezultātu, ieinteresēto pušu vadība, konfliktu risināšana, orientēšanās uz klientu, pārmaiņu vadības domāšana, līderība un cilvēku vadība.

 • Agility and resilience, problem-solving, creative thinking, being result oriented, stakeholder management, conflict resolution, customer focus, change management mindset, leadership and people management

Funkcionālās kompetences:

Functional competencies:

 • prasme strādāt ar inženiertehnisko projektu vadības programmatūru, piemēram, Civil 3D un CityEngine, kā arī ar CAD;
 • padziļinātas zināšanas par inženiertehniskajām un būvniecības specifikācijām, standartiem un kodeksiem.

 • Proficiency in civil engineering project management software, such as Civil 3D and CityEngine, as well as CAD
 • In-depth knowledge of civil engineering and construction specifications, standards, and codes

Ieguvumi:

Benefits:

 • iespēja kļūt par daļu no vērienīga nekustamo īpašumu ilgtermiņa attīstības projekta Rīgā;
 • profesionāla starptautiska komanda ar veiksmīgu globālu pieredzi industrijā;
 • dinamiska, izaugsmi rosinoša, starptautiska darba vide;
 • moderns, labi aprīkots birojs Andrejostā;
 • atalgojums EUR 3350 – 6500 (bruto), atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • veselības apdrošināšana.

 • A chance to become a part of a major long-term real estate development project in Riga
 • Professional international team with successful global industry experience
 • A dynamic, growth-enhancing work environment
 • Salary EUR 3350 – 6500 (gross) depending on your experience and qualification
 • International environment
 • Modern, well-equipped office in Andrejosta
 • Health insurance

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +371 26425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +371 26425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +371 26425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Santa Veilande
Phone: +371 26425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011