hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Plānošanas vadītājs/-a

Planning Lead

WorkingDay Latvia ar prieku iepazīstina ar Riga Waterfront Latvia, Andrejsalas un Andrejostas, kā arī tām pieguļošo teritoriju attīstītāju.

Riga Waterfront Latvia, kas pazīstams kā lielpilsētas krastmalas attīstības paraugs Baltijā, piedāvā izcilu iespēju profesionāļiem, kuri vēlas sniegt savu ieguldījumu dinamiska projekta attīstībā.

Riga Waterfront Latvia ar prieku paziņo par pieejamo vakanci – Plānošanas vadītājs/-a.

WorkingDay Latvia is pleased to introduce Riga Waterfront Latvia, the esteemed developer of Andrejsala and Andrejosta, along with their adjacent areas.

Renowned as the epitome of metropolitan waterfront development in the Baltics, Riga Waterfront Latvia presents an exceptional opportunity for professionals seeking to contribute to its dynamic growth.

Riga Waterfront Latvia is delighted to announce a new addition to the team – Planning Lead.

Mēs meklējam Plānošanas vadītāju, kurš/-a:

We are looking for a Planning Lead who:

var nodrošināt, ka Eagle Hills attīstības projekti tiek pabeigti apstiprinātajā laikā. Šie pasākumi ietvers administratīvo aktivitāšu veicināšanu, kas uzraudzīs darbu gaitu, projektētāju, darbuzņēmēju, konsultantu un projekta vadītāja darba sniegumu, nodrošinot, ka visi darbi tiek pabeigti atbilstoši noteiktajam plānam, un attiecīgi sagatavojot ikmēneša progresa ziņojumus.

Can ensure prompt completion of Eagle Hills development projects within the approved time. Such arrangements range from the facilitation of administrative actions for monitoring work progress to the performance of the designers, contractors, consultants, and Project Manager to ensure that all works are completed to the specified program and prepares monthly progress reports accordingly.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • sagatavot un iesniegt galveno grafiku piešķirtajiem projektiem, tostarp visus atskaites punktus – projekta uzsākšana, pirmsprojektēšana, projektēšana, konkurss un piešķiršan, būvniecība un nodošana;
 • iesniegt atjauninājumus attīstības izsekošanas ziņojumiem un koordinēt darbu ar katru nodaļu, lai nodrošinātu, ka visi sasniedzamie rezultāti tiek izpildīti laikus;
 • piedalīties kontroles procedūru sagatavošanā un sagatavot informācijas paneļus visu disciplīnu progresa uzraudzībai;
 • izvērtēt katra sasniedzamā rezultāta statusu un atjaunināt ziņojumus dažādos formātos;
 • sadarboties ar projektu un nodaļu vadītājiem, lai efektīvi sadalītu resursus, pamatojoties uz projekta prasībām un prioritātēm;
 • uzraudzīt projekta izpildi atbilstoši noteiktajiem plāniem, identificēt novirzes un vajadzības gadījumā īstenot koriģējošus pasākumus;
 • sagatavot pabeigšanas procentuālo daļu (POC) nākamajiem paketēm kopā ar saistītiem nepieciešamajiem datiem;
 • vadīt sanāksmes par kritiskiem jautājumiem saistībā ar attīstību, projektēšanu, konkursu, būvniecību un nodošanu;
 • sekot līdzi valdības attiecību departamenta komunālo pakalpojumu vēstuļu izsniegšanu saskaņā ar klientu nodošanas datumiem;
 • sekot līdzi visu atļauju apstiprināšanas grafiku saņemšanai, lai darbi tiktu veikti raiti un atbilstoši plānotajiem termiņiem un izvairītos no kavējumiem.

 • Prepare and issue the master schedule for the assigned developments including all milestones for launch, pre-design, design, tender and award, construction, and handover
 • Issue the updates for the development tracker reports and coordinate with each department to ensure that all deliverables are met on time
 • Participate in the preparation of the control procedures and prepare dashboards for progress monitoring of all disciplines
 • Evaluate the status of each deliverable and update reports in various formats
 • Collaborate with project managers and department heads to allocate resources effectively based on project requirements and priorities
 • Monitor project performance against established plans, identifying deviations and implementing corrective actions as necessary
 • Prepare the percentage of completions (POC) for future packages along with the related required data
 • Lead the critical issues meetings with the development, design, tender, construction, and handover
 • Follow-up on all permit approval schedules are obtained for the smooth execution of the works according to the planned dates to avoid delays

Kvalifikācija un prasības:

Qualifications and expectations:

 • bakalaura grāds būvinženierijā, būvniecības vadībā vai līdzīgā specialitātē, nodrošinot lielo projektu vadību;
 • vairāku gadu (5 – 7 gadi) pieredze plānošanā vai līdzīgā amatā nekustamā īpašuma vai būvniecības nozarē;
 • pieredze vadot sarežģītu risinājumu arhitektūras un ģenerālplāna projektus tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spējas izstrādāt atbilstošu stratēģiju, kas īstenos un pārsniegs klienta prasības;
 • veiksmīgas komunikācijas prasmes, lai precīzi un efektīvi nodotu radošo redzējumu, koncepcijas, idejas un risinājumus augstākā līmeņa vadībai, iekšējām komandām un ieinteresētajām pusēm;
 • spēja efektīvi strādāt komandā, tostarp spēja abstraktu instrukciju pārvērst taustāmā, efektīvā un pārlaicīgā dizainā;
 • pieredze un prasmes radošas un tehniskas komandas vadīšanā un pārraudzībā;
 • daudzpusīga izpratne par mūsdienu tehnoloģijām, mākslas vēsturi, dizaina vēsturi, fotogrāfiju un vizuālo mākslu;
 • teicamas angļu valodas zināšanas.

 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering, Construction Management, or similar, providing project management for major projects
 • Solid experience (5 – 7 years) in planning or a similar role within the real estate or construction industry
 • Preference will be given to candidates with experience directing complex solutions for architectural and master plan projects
 • Capability to devise a strategy to ensure that specific client requirements are not only understood but also exceeded through collaboration with the client
 • Proficient in interpersonal communication to convey the creative vision, concepts, ideas, and solutions to senior leadership, internal teams, and stakeholders with precision and efficacy
 • Capacity for effective teamwork, including the ability to translate abstract briefs into tangible, efficient and timeless designs
 • Managing and supervising a creative and technical team with extensive supervisory experience (including leadership, team building, and delegation)
 • A comprehensive understanding of contemporary technology, art history, design history, photography, and the visual arts
 • Driven by a passion for close collaboration and communication with teams and other stakeholders through a distributed model, consistently submit design solutions for approval
 • Fluency in English

Ieguvumi:

Benefits:

 • iespēja kļūt par daļu no vērienīga nekustamo īpašumu ilgtermiņa attīstības projekta Rīgā;
 • profesionāla starptautiska komanda ar veiksmīgu globālu pieredzi industrijā;
 • dinamiska, izaugsmi rosinoša, starptautiska darba vide;
 • moderns, labi aprīkots birojs Andrejostā;
 • atalgojums EUR 2700 – 4000 (bruto), atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • veselības apdrošināšana.

 • A chance to become a part of a major long-term real estate development project in Riga
 • Professional international team with successful global industry experience
 • A dynamic, growth-enhancing, international work environment
 • Salary EUR 2700 – 4000 (gross) depending on your experience and qualification
 • Modern, well-equipped office in Andrejosta
 • Health insurance
 • Flexible working hours

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +371 26425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +371 26425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +371 26425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Santa Veilande
Phone: +371 26425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011