hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

MEP vadītājs/-a

MEP Lead

WorkingDay Latvia ar prieku iepazīstina ar Riga Waterfront Latvia, Andrejsalas un Andrejostas, kā arī tām pieguļošo teritoriju attīstītāju.

Riga Waterfront Latvia, kas pazīstams kā lielpilsētas krastmalas attīstības paraugs Baltijā, piedāvā izcilu iespēju profesionāļiem, kuri vēlas sniegt savu ieguldījumu dinamiska projekta attīstībā.

Riga Waterfront Latvia ar prieku paziņo par pieejamo vakanci – MEP vadītājs/-a.

WorkingDay Latvia is pleased to introduce Riga Waterfront Latvia, the esteemed developer of Andrejsala and Andrejosta, along with their adjacent areas.

Renowned as the epitome of metropolitan waterfront development in the Baltics, Riga Waterfront Latvia presents an exceptional opportunity for professionals seeking to contribute to its dynamic growth.

Riga Waterfront Latvia is delighted to announce a new addition to the team – MEP Lead.

Mēs meklējam MEP vadītāju, kurš/-a:

We are looking for a MEP Lead who:

vadīs elektromehāniskās būvniecības projektus, uzraugot visu saistīto pušu darbības procesus, saistītas ar projektu izstrādi un realizāciju, lai nodrošinātu to pabeigšanu saskaņā ar saskaņoto laika programmu, izmaksām un specifikācijām.

Can lead the electromechanical construction of projects monitoring the activities of all related parties associated with the design and delivery of the projects to ensure completion within agreed time programme, cost and specification.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • vadīt MEP projektēšanas procesu no koncepcijas izstrādes līdz pabeigšanai, nodrošinot, ka projekti ir inovatīvi, efektīvi un rentabli;
 • koordinēt sadarbību ar iekšējām komandām, ārējiem konsultantiem un darbuzņēmējiem, lai izstrādātu visaptverošu MEP projektēšanu, kas vienmērīgi iekļaujas kopējās projekta prasībās;
 • pārbaudīt un apstiprināt projekta rasējumus, specifikācijas un aprēķinus, lai nodrošinātu to atbilstību piemērojamiem kodeksiem, standartiem un noteikumiem;
 • sniegt tehniskās zināšanas un norādījumus projektu komandām par MEP projektēšanas jautājumiem, ietverot sistēmu izvēli, iekārtu izmēru noteikšanu un energoefektivitātes pasākumiem;
 • piedalīties projekta sanāksmēs, projektēšanas pārskatos un objekta apmeklējumos, lai uzraudzītu progresu, risinātu projektēšanas problēmas un nodrošinātu kvalitātes kontroli;
 • sagatavot un iesniegt atskaites, prezentācijas un ieteikumus augstākajai vadībai un klientiem par MEP projektēšanas stratēģijām, problēmām un risinājumiem;
 • sekot līdzi nozares tendencēm, tehnoloģijām un labākajai praksei, kas saistīta ar MEP projektēšanu, un vajadzības gadījumā izmantot tās projektēšanā.

 • Lead the MEP design process from conceptualization to completion, ensuring that designs are innovative, efficient, and cost-effective
 • Coordinate with internal teams, external consultants, and contractors to develop comprehensive MEP designs that integrate seamlessly with overall project requirements
 • Review and approve design drawings, specifications, and calculations to ensure compliance with applicable codes, standards, and regulations
 • Provide technical expertise and guidance to project teams on MEP design issues, including system selection, equipment sizing, and energy efficiency measures
 • Participate in project meetings, design reviews, and site visits to monitor progress, resolve design issues, and ensure quality control
 • Prepare and present reports, presentations, and recommendations to senior management and clients regarding MEP design strategies, challenges, and solutions
 • Stay updated on industry trends, technologies, and best practices related to MEP design and incorporate them into project designs as appropriate

Kvalifikācija un prasības:

Qualifications and expectations:

 • izglītība vai līdzvērtīga profesionālā pieredze mehānikas vai elektronikas / elektrotehnikas inženierzinātņu jomā;
 • vairāku gadu pieredze projektēšanas vadībā vai līdzīgā amatā nekustamā īpašuma vai būvniecības nozarē;
 • pieredze vadot sarežģītu risinājumu arhitektūras un ģenerālplāna projektus tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • veiksmīgas komunikācijas prasmes, lai precīzi un efektīvi nodotu radošo redzējumu, koncepcijas, idejas un risinājumus augstākā līmeņa vadībai, iekšējām komandām un ieinteresētajām pusēm;
 • spēja efektīvi strādāt komandā, tostarp spēja abstraktu instrukciju pārvērst taustāmā, efektīvā un pārlaicīgā dizainā;
 • teicamas angļu valodas zināšanas.

 • A degree or equivalent professional experience in Mechanical or Electrical Engineering
 • Solid experience in design management or a similar role within the real estate or construction industry
 • Preference will be given to candidates who have experience leading complex solutions for architectural and master plan projects
 • Proficient in interpersonal communication to convey creative vision, concepts, ideas, and solutions to senior leadership, internal teams, and stakeholders with precision and efficacy
 • Capacity for effective teamwork, including the ability to translate abstract briefs into tangible, efficient and timeless design
 • Fluent in English

Ieguvumi:

Benefits:

 • iespēja kļūt par daļu no vērienīga nekustamo īpašumu ilgtermiņa attīstības projekta Rīgā;
 • profesionāla starptautiska komanda ar veiksmīgu globālu pieredzi industrijā;
 • dinamiska, izaugsmi rosinoša, starptautiska darba vide;
 • moderns, labi aprīkots birojs Andrejostā;
 • atalgojums EUR 2700 – 4000 (bruto), atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • veselības apdrošināšana.

 • A chance to become a part of a major long-term real estate development project in Riga
 • Professional international team with successful global industry experience
 • A dynamic, growth-enhancing, international work environment
 • Salary EUR 2700 – 4000 (gross) depending on your experience and qualification
 • Modern, well-equipped office in Andrejosta
 • Health insurance

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011