hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Infrastruktūras projektēšanas vadītājs/-a

Infrastructure Design Lead

WorkingDay Latvia ar prieku iepazīstina ar Riga Waterfront Latvia, Andrejsalas un Andrejostas, kā arī tām pieguļošo teritoriju attīstītāju.

Riga Waterfront Latvia, kas pazīstams kā lielpilsētas krastmalas attīstības paraugs Baltijā, piedāvā izcilu iespēju profesionāļiem, kuri vēlas sniegt savu ieguldījumu dinamiska projekta attīstībā.

Riga Waterfront Latvia ar prieku paziņo par pieejamo vakanci – Infrastruktūras projektēšanas vadītājs/-a.

WorkingDay Latvia is pleased to introduce Riga Waterfront Latvia, the esteemed developer of Andrejsala and Andrejosta, along with their adjacent areas.

Renowned as the epitome of metropolitan waterfront development in the Baltics, Riga Waterfront Latvia presents an exceptional opportunity for professionals seeking to contribute to its dynamic growth.

Riga Waterfront Latvia is delighted to announce a new addition to the team – Infrastructure Design Lead.

Mēs meklējam Infrastruktūras projektēšanas vadītāju, kurš/-a:

We are looking for a Infrastructure Design Lead who:

varēs vadīt projektēšanas procesu saistībā ar mūsu projektu infrastruktūru, cieši sadarboties ar iekšējām un ārējām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu veiksmīgu infrastruktūras, tostarp ceļu, inženierkomunikāciju un objektu, projektēšanas plānu izpildi.

Can lead the design process related to the infrastructure of our projects, work closely with internal and external stakeholders to ensure the successful execution of infrastructure design plans, including roads, utilities, and facilities.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • vadīt infrastruktūras jomas projektēšanu un attīstību Eagle Hills projektos, tostarp iekļaujot ceļus, inženierkomunikācijas, meliorācijas sistēmas un citus nepieciešamo objektus;
 • nodrošināt visu infrastruktūras iesniegumu sagatavošanu no koncepcijas līdz būvniecības posmam;
 • projektēt mehāniskos darbus sūkņu/liftu stacijām, peldbaseiniem un ūdens objektiem;
 • pārbaudīt un sniegt atsauksmes par infrastruktūras projektēšanas priekšlikumiem, nodrošinot atbilstību vietējiem noteikumiem, inženiertehniskajiem standartiem un projekta specifikācijām;
 • uzturēt precīzu projektēšanas dokumentāciju un regulāri sagatavot progresa ziņojumus augstākajai vadībai;
 • identificēt infrastruktūras projektēšanas uzlabošanas un optimizācijas iespējas projektos. Identificēt iespējamos ar infrastruktūru saistītos riskus un izstrādāt risku mazināšanas stratēģijas, lai tos proaktīvi novērstu;
 • sadarboties ar iekšējām un ārējām iesaistījām pusēm, lai nodrošinātu efektīvu saziņu un koordināciju visā projektēšanas posmā. Piedalīties projektu sanāksmēs, prezentācijās un pārskatos, lai sniegtu ieskatu par infrastruktūras projektēšanu;
 • atbalstīt iepirkumu komandu, veicot tirgus izpēti attiecībā uz specializēto infrastruktūras iekārtu piegādātājiem un alternatīvām, ja piegādes kavējas;
 • sniegt ciešu atbalstu projektu pārvaldības komandām, lai pārvarētu infrastruktūras ārkārtas situācijas gan būvniecības stadijā, gan dzīvojamajās ēkās;
 • atbalstīt atļauju izsniegšanas procesu, tostarp visas tehniskās sanāksmes ar iestādēm.

 • Lead the design and development of infrastructure scope in Eagle Hills projects, including roads, utilities, drainage systems, and other necessary facilities
 • Provide all infrastructure submittals from concept up to construction stages
 • Design mechanical work for pump/lift stations, recreational lakes, swimming pools and water features
 • Review and provide feedback on infrastructure design proposals, ensuring compliance with local regulations, engineering standards, and project specifications
 • Maintain accurate design documentation and prepare regular progress reports for senior management
 • Identify opportunities for infrastructure design improvement and optimization within projects. Identify potential infrastructure-related risks and develop mitigation strategies to address them proactively
 • Liaise with internal and external stakeholders to ensure effective communication and coordination throughout the design phase. Participate in project meetings, presentations, and reviews to provide infrastructure design insights
 • Support procurement team in a market survey for infrastructure specialized equipment suppliers and alternatives in cases of late deliveries
 • Close Support for Projects/FM teams to overcome infrastructural emergency situations in both under-construction and living developments
 • Support the permitting process including all technical meetings with authorities

Kvalifikācija un prasības:

Qualifications and expectations:

 • augstākā izglītība vai līdzvērtīga profesionālā pieredze mašīnbūves vai elektronikas inženierijas jomā;
 • nozīmīga pieredze infrastruktūras projektēšanas vadībā vai līdzīgā amatā nekustamā īpašuma vai būvniecības nozarē;
 • pieredze vadot sarežģītu risinājumu arhitektūras un ģenerālplāna projektus tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja izstrādāt atbilstošu stratēģiju, kas īstenos un pārsniegs klienta prasības;
 • veiksmīgas komunikācijas prasmes, lai precīzi un efektīvi nodotu radošo redzējumu, koncepcijas, idejas un risinājumus augstākā līmeņa vadībai, iekšējām komandām un ieinteresētajām pusēm;
 • spēja efektīvi strādāt komandā, tostarp spēja abstraktu instrukciju pārvērst taustāmā, efektīvā un pārlaicīgā dizainā;
 • pieredze un prasmes radošas un tehniskas komandas vadīšanā un pārraudzībā;
 • daudzpusīga izpratne par mūsdienu tehnoloģijām, mākslas vēsturi, dizaina vēsturi, fotogrāfiju un vizuālo mākslu;
 • teicamas angļu valodas zināšanas.

 • A degree or equivalent professional experience in Mechanical or Electrical Engineering
 • Solid experience in infrastructure design management or a similar role within the real estate or construction industry
 • Preference will be given to candidates with experience directing complex solutions for architectural and master plan projects
 • Capability to devise a strategy to ensure that specific client requirements are not only understood but also exceeded through collaboration with the client
 • Proficient in interpersonal communication to convey the creative vision, concepts, ideas, and solutions to senior leadership, internal teams, and stakeholders with precision and efficacy
 • Capacity for effective teamwork, including the ability to translate abstract briefs into tangible, efficient and timeless designs
 • Managing and supervising a creative and technical team with extensive supervisory experience (including leadership, team building, and delegation)
 • A comprehensive understanding of contemporary technology, art history, design history, photography, and the visual arts
 • Driven by a passion for close collaboration and communication with teams and other stakeholders through a distributed model, consistently submit design solutions for approval
 • Fluency in English

Ieguvumi:

Benefits:

 • iespēja kļūt par daļu no vērienīga nekustamo īpašumu ilgtermiņa attīstības projekta Rīgā;
 • profesionāla starptautiska komanda ar veiksmīgu globālu pieredzi industrijā;
 • dinamiska, izaugsmi rosinoša, starptautiska darba vide;
 • moderns, labi aprīkots birojs Andrejostā;
 • atalgojums EUR 2700 – 4000 (bruto), atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • veselības apdrošināšana.

 • A chance to become a part of a major long-term real estate development project in Riga
 • Professional international team with successful global industry experience
 • A dynamic, growth-enhancing, international work environment
 • Salary EUR 2700 – 4000 (gross) depending on your experience and qualification
 • Modern, well-equipped office in Andrejosta
 • Health insurance

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011