hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Projektēšanas vadītājs/-a

Design Lead

WorkingDay Latvia ar prieku iepazīstina ar Riga Waterfront Latvia, Andrejsalas un Andrejostas, kā arī tām pieguļošo teritoriju attīstītāju.

Riga Waterfront Latvia, kas pazīstams kā lielpilsētas krastmalas attīstības paraugs Baltijā, piedāvā izcilu iespēju profesionāļiem, kuri vēlas sniegt savu ieguldījumu dinamiska projekta attīstībā.

Riga Waterfront Latvia ar prieku paziņo par pieejamo vakanci – Projektēšanas vadītājs/-a.

WorkingDay Latvia is pleased to introduce Riga Waterfront Latvia, the esteemed developer of Andrejsala and Andrejosta, along with their adjacent areas.

Renowned as the epitome of metropolitan waterfront development in the Baltics, Riga Waterfront Latvia presents an exceptional opportunity for professionals seeking to contribute to its dynamic growth.

Riga Waterfront Latvia is delighted to announce a new addition to the team – Design Lead.

Mēs meklējam Projektēšanas vadītāju, kurš/-a:

We are looking for a Design Lead who:

var pārraudzīt projektēšanas procesu Eagle Hills attīstības projektiem, nodrošinot, ka tie atbilst kvalitātes standartiem, budžeta ierobežojumiem un termiņiem. Šis amats ietver sadarbību ar iekšējām un ārējām iesaistītajām pusēm, projektēšanas speciālistu vadību, kā arī nodrošina, ka projekti tiek īstenoti atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes standartiem saskaņā ar Eagle Hills stratēģisko mērķi

Can oversee the design process of Eagle Hills development projects, ensuring they meet quality standards, budget constraints, and timelines. This role involves collaboration with internal and external stakeholders, providing leadership to design professionals, and ensuring projects are delivered according to the highest quality standards in accordance with Eagle Hills strategic objective

Pienākumi:

Responsibilities:

 • pārraudzīt visu projektēšanas procesu no koncepcijas izstrādes līdz būvniecības dokumentācijai, nodrošinot projekta termiņu un budžeta ierobežojumu ievērošanu;
 • sadarboties ar arhitektiem, konsultantiem un citām iesaistītajām pusēm, lai saskaņotu projektēšanas koncepcijas un specifikācijas ar projekta prasībām un mērķiem;
 • uzraudzīt un pārvaldīt ar projektēšanu saistītos budžetus, resursus un grafikus, lai nodrošinātu efektīvu projekta izpildi;
 • vadīt un konsultēt projektētāju komandu, sniedzot norādījumus, atsauksmes un atbalstu visā projektēšanas procesā, lai veicinātu radošumu un inovācijas;
 • nodrošināt kvalitātes kontroles pasākumu atbilstību, kas nodrošinās, ka projektēšanas rezultāti atbilst uzņēmuma standartiem un vietējiem būvnormatīviem un noteikumiem;
 • sadarboties ar iekšējām un ārējām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu efektīvu saziņu un koordināciju visos projektēšanas posmos;
 • piedalīties projekta sanāksmēs, prezentācijās un pārskatos, lai sniegtu ieskatu projektēšanā;
 • sagatavot precīzu projektēšanas dokumentāciju un regulāri sagatavot progresa ziņojumus augstākajai vadībai.

 • Oversee the entire design process from concept development to construction documentation, ensuring adherence to project timelines and budgetary constraints
 • Collaborate with architects, consultants, and other stakeholders to align design concepts and specifications with project requirements and objectives
 • Monitor and manage design-related budgets, resources, and schedules to ensure efficient project execution
 • Lead and mentor a team of designers, providing guidance, feedback, and support throughout the design process to foster creativity and innovation
 • Ensure compliance with quality control measures to ensure that design deliverables meet the company’s standards and comply with local building codes and regulations
 • Liaise with internal and external stakeholders to ensure effective communication and coordination throughout the design phase. Participate in project meetings, presentations, and reviews to provide design insights
 • Maintain accurate design documentation and prepare regular progress reports for senior management

Kvalifikācija un prasības:

Qualifications and expectations:

 • izglītība vai līdzvērtīga profesionālā pieredze arhitektūrā;
 • vairāku gadu pieredze projektēšanas vadībā vai līdzīgā amatā nekustamā īpašuma vai būvniecības nozarē;
 • pieredze vadot sarežģītu risinājumu arhitektūras un ģenerālplāna projektus tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spējas izstrādāt atbilstošu stratēģiju, kas īstenos un pārsniegs klienta prasības;
 • veiksmīgas komunikācijas prasmes, lai precīzi un efektīvi nodotu radošo redzējumu, koncepcijas, idejas un risinājumus augstākā līmeņa vadībai, iekšējām komandām un ieinteresētajām pusēm;
 • spēja efektīvi strādāt komandā, tostarp spēja abstraktu instrukciju pārvērst taustāmā, efektīvā un pārlaicīgā dizainā;
 • pieredze un prasmes radošas un tehniskas komandas vadīšanā un pārraudzībā;
 • daudzpusīga izpratne par mūsdienu tehnoloģijām, mākslas vēsturi, dizaina vēsturi, fotogrāfiju un vizuālo mākslu;
 • teicamas angļu valodas zināšanas.

 • A degree or equivalent professional experience in Architecture
 • Solid experience in design management or a similar role within the real estate or construction industry
 • Preference will be given to candidates with experience directing complex solutions for architectural and master plan projects
 • Capability to devise a strategy to ensure that specific client requirements are not only understood but also exceeded through collaboration with the client
 • Proficient in interpersonal communication to convey the creative vision, concepts, ideas, and solutions to senior leadership, internal teams, and stakeholders with precision and efficacy
 • Capacity for effective teamwork, including the ability to translate the abstract briefs into tangible, efficient and timeless design
 • Managing and supervising a creative and technical team with extensive supervisory experience (including leadership, team building, and delegation)
 • A comprehensive understanding of contemporary technology, art history, design history, photography, and the visual arts
 • Fluency in English

Ieguvumi:

Benefits:

 • iespēja kļūt par daļu no vērienīga nekustamo īpašumu ilgtermiņa attīstības projekta Rīgā;
 • profesionāla starptautiska komanda ar veiksmīgu globālu pieredzi industrijā;
 • dinamiska, izaugsmi rosinoša, starptautiska darba vide;
 • moderns, labi aprīkots birojs Andrejostā;
 • atalgojums EUR 2700 – 4000 (bruto), atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • veselības apdrošināšana.

 • A chance to become a part of a major long-term real estate development project in Riga
 • Professional international team with successful global industry experience
 • A dynamic, growth-enhancing work environment
 • Salary EUR 2700 – 4000 (gross) depending on your experience and qualification
 • International environment
 • Modern, well-equipped office in Andrejosta
 • Health insurance

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011