hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Līgumu vadītājs/-a

Contracts Lead

WorkingDay Latvia ar prieku iepazīstina ar Riga Waterfront Latvia, Andrejsalas un Andrejostas, kā arī tām pieguļošo teritoriju attīstītāju.

Riga Waterfront Latvia, kas pazīstams kā lielpilsētas krastmalas attīstības paraugs Baltijā, piedāvā izcilu iespēju profesionāļiem, kuri vēlas sniegt savu ieguldījumu dinamiska projekta attīstībā.

Riga Waterfront Latvia ar prieku paziņo par pieejamo vakanci – Līgumu vadītājs/-a.

WorkingDay Latvia is pleased to introduce Riga Waterfront Latvia, the esteemed developer of Andrejsala and Andrejosta, along with their adjacent areas.

Renowned as the epitome of metropolitan waterfront development in the Baltics, Riga Waterfront Latvia presents an exceptional opportunity for professionals seeking to contribute to its dynamic growth.

Riga Waterfront Latvia is delighted to announce a new addition to the team – Contracts Lead.

Šī amata veicēja/-as galvenais uzdevums būs profesionāli pārvaldīt visus projektu līgumiskos aspektus un nodrošinot, ka Eagle Hills līgumiskā prakse ir konsekventa, pārredzama un godprātīga.

The job holder is tasked with professionally managing all contractual aspects of the projects, ensuring that Eagle Hills’ contractual practices are consistent, transparent, and uphold integrity.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • pārvaldīt sadarbību ar projektu vadītājiem, konsultantiem un darbuzņēmējiem u.c., identificējot saistītos līgumiskos riskus katrā attīstības projektā un katras puses līgumsaistībās, lai palīdzētu sekmīgi un veiksmīgi sasniegt projekta mērķus;
 • sadarboties ar attīstības un finanšu departamentiem, regulāri konsultējot un sniedzot atbalstu saistībā ar līgumiem;
 • piedalīties jaunu un/vai uzlabotu līguma darbības operatīvo procedūru un standarta veidlapu izstrādē un regulārā pārskatīšanā (tostarp standarta konsultāciju un būvniecības līgumu pārskatīšanā);
 • piedalīties konkursa komitejas lēmumu/padomu pieņemšanā, sniedzot nepieciešamo līgumisko atbalstu vajadzības gadījumā;
 • nodrošināt, lai pieņemto līgumu nosacījumi tiek periodiski pārskatīti, ņemot vērā tirgus izmaiņas un atjauninājumus, kā arī jebkuras attiecīgas izmaiņas tiesību aktos;
 • piedalīties projekta grupas un citās vadības sanāksmēs;
 • sniegt nepieciešamo līgumisko atbalstu/konsultācijas projektu un projektēšanas grupām pēc līguma noslēgšanas;
 • pārskatīt konkursa un projektu vadītāju sagatavotos līguma dokumentus no līguma viedokļa un nodrošināt to atbilstību noteiktajiem standartiem.

 • Manage interfaces with Project Managers, Consultants Contractors etc. in identifying contractual related risks of each development and the contractual obligations of each party to assist in the smooth and successful completion of the project’s objectives
 • Manage interface with Development and Finance Departments to provide regular contract advice and assistance
 • Participate in the development and regular review of new and /or improved Standard Contractual Operating Procedures and Standard Forms (including revisions to Standard Consultancy and Construction Contracts)
 • Participate in the Tender Committee decisions/advice by providing the necessary contractual support as and when needed
 • Ensure that the adopted conditions of a contract are periodically reviewed and revisited to accommodate the market changes and updates and the introduction of any pertinent change in legislation
 • Participate in Project Team Meetings and other Management Meetings
 • Provide the necessary contractual support/advice to the projects and design teams at post-contract stage
 • Review tender and contract documents issued by the Project Manager from the contractual point of view and ensure their compliance with the required standards

Kvalifikācija un prasības:

Qualifications and expectations:

 • izglītība vai līdzvērtīga profesionālā pieredze inženierzinātnēs;
 • PMP un/vai CICCM vai jebkurš cits atbilstošs sertifikāts;
 • labas zināšanas par būvniecības līgumiem, principiem un praksi;
 • pieredze ar līgumu pārvaldības programmatūru un rīkiem;
 • izcilas sarunu risināšanas, saziņas un saskarsmes prasmes;
 • spēja analizēt sarežģītus līguma dokumentus un noteikt galvenos noteikumus un nosacījumus;
 • teicamas angļu valodas zināšanas.

 • A degree or equivalent professional experience in Engineering
 • PMP and/or CICCM or any other relevant certificate is prepared
 • Strong knowledge of construction contracts, principles, and practices
 • Experience with contract management software and tools
 • Excellent negotiation, communication, and interpersonal skills
 • Ability to analyze complex contract documents and identify key terms and conditions
 • Fluent in English

Ieguvumi:

Benefits:

 • iespēja kļūt par daļu no vērienīga nekustamo īpašumu ilgtermiņa attīstības projekta Rīgā;
 • profesionāla starptautiska komanda ar veiksmīgu globālu pieredzi industrijā;
 • dinamiska, izaugsmi rosinoša, starptautiska darba vide;
 • moderns, labi aprīkots birojs Andrejostā;
 • atalgojums EUR 2700 – 4000 (bruto), atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • veselības apdrošināšana.

 • A chance to become a part of a major long-term real estate development project in Riga
 • Professional international team with successful global industry experience
 • A dynamic, growth-enhancing, international work environment
 • Salary EUR 2700 – 4000 (gross) depending on your experience and qualification
 • Modern, well-equipped office in Andrejosta
 • Health insurance

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011