hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Google Ads vadītājs/-a

Google Ads Manager

WorkingDay klients – uzņēmums Nutrameg, kas strādā pie tā, lai veselības aprūpe būtu līdzīga videospēlēm – tikpat saistoša un izklaidējoša, bet tajā pašā laikā medicīniski pamatota un lietotājam noderīga. Uzņēmums izstrādā veselības aprūpes lietotnes, ko izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Ja Tu esi izcils Google mārketinga speciālists un Tev patīk veikt jaunus lietotāju uzvedības atklājumus, un vēlies spert nākošo soli un pārvaldīt miljonus mārketinga budžetā, Nutrameg ar prieku izaicina Tevi savienot miljoniem cilvēku visā pasaulē ar savām veselības aprūpes lietotnēm.

Nutrameg veido īpaši augstas veiktspējas reklāmas kampaņas Google un citiem līdzīgiem kanāliem. Viņi iedvesmo cilvēkus risināt tādas veselības problēmas kā liekais svars, nepietiekams svars, diabēts. Nutrameg sadarbojas ar medicīnas un tehnoloģiju ekspertiem, lai piedāvātu veselības aprūpes risinājumus, kas apmierina miljoniem cilvēku vajadzības.
Nutrameg sapnis ir palīdzēt 1 miljardam cilvēku.

Uzņēmuma nosprausto mērķu sasniegšanai Nutrameg aicina pievienoties Google Ads vadītāju komandai Rīgā.

A client of WorkingDay Latvia – Nutrameg is the company that is working to make healthcare similar to video games – as engaging and fun, but at the same time – medically justified and deeply helpful to the user. The company develops healthcare apps for millions of people around the world.

If you are a brilliant Google marketer and you love making new behavioral discoveries, you want to step up and manage millions in marketing budget, Nutrameg is pleasant to challenge you to connecting millions of people around the world to their healthcare apps.

Nutrameg creates exceptionally high performing ads campaigns for Google and other similar channels. They inspire people to deal with health challenges like overweight, underweight, diabetes. Nutrameg team up with medical and technology experts to deliver healthcare solutions that serve the needs of millions.
Nutrameg dream is to help 1 billion people.

To reach company goals, Nutrameg is looking for a Google Ads Manager to join the team in Riga.

Pienākumi:

What you will do:

 • izveidot, pārvaldīt un optimizēt visus Google Ads kampaņu veidus izcilā kvalitātē, kas vērsti uz konversiju un pasaules tirgu iekarošanu (jā, pat Meksikas un Slovākijas tirgus);
 • proaktīvi sniegt ieteikumus un īstenot stratēģijas kontu optimizācijai, lai nodrošinātu jaunu pārdošanu ģenerēšanu;
 • pārvaldīt un novērst visas ar konta, iestatījumu un/vai izsekošanu saistītās problēmas un uzturēt visu infrastruktūru, kas nepieciešama, lai nodrošinātu izcilu redzamību par visiem būtiskajiem notikumiem/triggers, u.c.;
 • uzraudzīt un pielāgot cenas piedāvājumus, budžetu un mērķēšanu, lai sasniegtu KPI;
 • sekot līdzi nozares un kanālu labākajai praksei, tendencēm un attīstībai;
 • katru dienu ziņot vadībai par saviem rezultātiem (apgrozījums/izdevumi).

 • Set up, manage and optimize all Google Ads campaign types of exceptional quality that are focused on conversions & conquering worldwide markets (yes, even Mexico and Slovakia)
 • Proactively provide recommendations and execute strategies for accounts optimization to ensure new sales generation
 • Manage and troubleshoot any account, setup and/or tracking issues and maintain all infrastructure needed to have exemplary visibility on all relevant events / triggers, etc.
 • Monitor and adjust bids, budgets, and targeting to achieve KPIs
 • Stay up to date with relevant industry and channel best practices, trends and developments
 • Report daily on your results (turnover/expenses) to management

Prasības:

Requirements:

 • 2+ gadu pieredze kā Google Ads vadītājam lietotāju piesaistē;
 • pieredze darbā ar lielu budžetu (vairāk nekā 20 000 EUR mēnesī);
 • spēja izveidot reklāmas ar augstu konversijas rādītāju;
 • spēja patstāvīgi strādāt un pieņemt lēmumus, caurspīdīga un atvērta komunikācija;
 • ar cipariem esi uz “Tu” – prasme analizēt datus un pieņemt uz tiem balstītus lēmumus ir būtiska Tava panākumu atslēga.

 • 2+ years of experience as a Google Ads Manager to drive user acquisition
 • Have experience with large budgets (20,000 EUR+ a month)
 • Ability to create high-converting ads
 • You must be able to work & make decisions independently, have transparent and open communication
 • You know your numbers. Ability to look at data & make data driven decisions is crucial for your success

Piedāvājums:

Offer:

 • mēneša atalgojums, atkarībā no Tavas pieredzes un kvalifikācijas, sākot no EUR 2500 līdz 4000 bruto (papildus pamata atalgojumam varēsi saņemt ikmēneša bonusu par darba rezultātiem);
 • privātā veselības apdrošināšana un sociālā apdrošināšana;
 • apmaksātas atvaļinājuma prāmju un lidmašīnu biļetes;
 • apmaksāts telefona rēķins darba un personīgajām vajadzībām;
 • komandu pasākumi 2x gadā visā Eiropā.

 • Salary depending on your experience and qualifications around base salary EUR 2500 – 4000 gross (and on top of your base salary – make a monthly performance bonus)
 • Private health insurance and social insurance
 • Paid ferry and airplane tickets on vacations
 • Paid phone bill for work and personal use
 • Team events 2x a year all over Europe

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011